Zdielať článok


Facebook Linkedin
Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

Dobrý deň, 
v máji bol náš starý otec hospitalizovaný na internom oddelení, pričom nám na siedmy deň jeho hospitalizácie oznámili, že v noci náhle zomrel. Boli sme presvedčení, že k jeho úmrtiu došlo pochybením lekárov, preto sme podali trestné oznámenie ako aj podnet na úrad pre dohľad. Úrad potvrdil, že lekári nepostupovali v súlade so zákonom, no vyšetrovanie na polícii naďalej pokračuje. Dozvedeli sme sa o možnosti požadovať finančné odškodnenie, avšak nevieme voči komu si tento nárok uplatniť a či to nie je nejak časovo obmedzené. Viete mi prosím poradiť? Jarmila.

Vážená čitateľka,
náš právny poriadok v prípadoch, kedy dôjde v dôsledku nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti k usmrteniu človeka, priznáva pozostalým príbuzným právny nárok domáhať sa finančnej náhrady vyvažujúcej ich utrpenie zo straty blízkej osoby (nemajetková ujma), ako aj náhrady primeraných nákladov spojených s pohrebom (náhrada škody).

Keďže ste neuviedli, kedy presne došlo k úmrtiu Vášho starého otca upozorňujeme Vás, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy sa premlčuje v trojročnej lehote, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz a právo na náhradu škody sa premlčí v lehote dvoch rokov odo dňa, keď ste sa dozvedeli o škode (vynaloženie nákladov na pohreb a pomník) a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Vo Vašom prípade Vám odporúčame v zmysle platných právnych predpisov využiť inštitút civilnej žaloby o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhradu škody podaním na príslušnom súde, a to priamo voči zdravotníckemu zariadeniu, ktorého zamestnanci (lekári) poskytli Vášmu starému otcovi zdravotnú starostlivosť non lege artis, čím došlo k jeho úmrtiu. Žaloba voči tomuto subjektu je možná z dôvodu, že za škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti s porušením právnej povinnosti zamestnancom, zodpovedá právnická osoba, ku ktorej bol tento zamestnanec v pracovnoprávnom pomere.

Ak by však k podaniu civilnej žaloby nedošlo, dávame Vám do pozornosti inštitút spočívania plynutia premlčacej doby, ktorým náš právny poriadok zabezpečuje nemožnosť premlčania práva počas doby, v ktorej sa účastník právneho vzťahu domáha svojho práva na súde alebo inom príslušnom orgáne (policajný orgán). Podmienkou uvedeného je, že súdne alebo iné konanie (vyšetrovanie) trvá a účastník v ňom riadne pokračuje. Prípadom takéhoto konania je aj tzv. adhézne konanie, teda konanie o nároku na náhradu nemajetkovej ujmy a náhradu škody v rámci trestného konania. Aby však takýto návrh spĺňal náležitosti riadneho návrhu poškodeného na náhradu nemajetkovej ujmy a škody v adhéznom konaní a mal za dôsledok spočívanie plynutia premlčacej doby, musí byť podaný najneskôr do skončenia vyšetrovania, resp. skráteného vyšetrovania a musí z neho byť zrejmé z akých dôvodov, v akej výške a voči komu sa uplatňuje.

Súdne konania týkajúce sa pochybení zdravotníckych zariadení (lekárov) bývajú spravidla veľmi náročné a zložité na dokazovanie tvrdených skutočností (realizuje sa prostredníctvom znaleckých posudkov) a samotný vznik nemajetkovej ujmy je potrebné posudzovať prísne individuálne, kedy konečnú výšku finančného odškodnenia zvyčajne určí až súd. Odporúčame Vám preto, aby ste boli od začiatku zastúpení advokátom.

Súvisiace články