Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

6. septembra 2016

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy. Foto: pexels.com

Dobrý deň, 
v máji bol náš starý otec hospitalizovaný na internom oddelení, pričom nám na siedmy deň jeho hospitalizácie oznámili, že v noci náhle zomrel. Boli sme presvedčení, že k jeho úmrtiu došlo pochybením lekárov, preto sme podali trestné oznámenie ako aj podnet na úrad pre dohľad. Úrad potvrdil, že lekári nepostupovali v súlade so zákonom, no vyšetrovanie na polícii naďalej pokračuje. Dozvedeli sme sa o možnosti požadovať finančné odškodnenie, avšak nevieme voči komu si tento nárok uplatniť a či to nie je nejak časovo obmedzené. Viete mi prosím poradiť? Jarmila.

Vážená čitateľka,
náš právny poriadok v prípadoch, kedy dôjde v dôsledku nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti k usmrteniu človeka, priznáva pozostalým príbuzným právny nárok domáhať sa finančnej náhrady vyvažujúcej ich utrpenie zo straty blízkej osoby (nemajetková ujma), ako aj náhrady primeraných nákladov spojených s pohrebom (náhrada škody).

Keďže ste neuviedli, kedy presne došlo k úmrtiu Vášho starého otca upozorňujeme Vás, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy sa premlčuje v trojročnej lehote, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz a právo na náhradu škody sa premlčí v lehote dvoch rokov odo dňa, keď ste sa dozvedeli o škode (vynaloženie nákladov na pohreb a pomník) a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Vo Vašom prípade Vám odporúčame v zmysle platných právnych predpisov využiť inštitút civilnej žaloby o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhradu škody podaním na príslušnom súde, a to priamo voči zdravotníckemu zariadeniu, ktorého zamestnanci (lekári) poskytli Vášmu starému otcovi zdravotnú starostlivosť non lege artis, čím došlo k jeho úmrtiu. Žaloba voči tomuto subjektu je možná z dôvodu, že za škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti s porušením právnej povinnosti zamestnancom, zodpovedá právnická osoba, ku ktorej bol tento zamestnanec v pracovnoprávnom pomere.

Ak by však k podaniu civilnej žaloby nedošlo, dávame Vám do pozornosti inštitút spočívania plynutia premlčacej doby, ktorým náš právny poriadok zabezpečuje nemožnosť premlčania práva počas doby, v ktorej sa účastník právneho vzťahu domáha svojho práva na súde alebo inom príslušnom orgáne (policajný orgán). Podmienkou uvedeného je, že súdne alebo iné konanie (vyšetrovanie) trvá a účastník v ňom riadne pokračuje. Prípadom takéhoto konania je aj tzv. adhézne konanie, teda konanie o nároku na náhradu nemajetkovej ujmy a náhradu škody v rámci trestného konania. Aby však takýto návrh spĺňal náležitosti riadneho návrhu poškodeného na náhradu nemajetkovej ujmy a škody v adhéznom konaní a mal za dôsledok spočívanie plynutia premlčacej doby, musí byť podaný najneskôr do skončenia vyšetrovania, resp. skráteného vyšetrovania a musí z neho byť zrejmé z akých dôvodov, v akej výške a voči komu sa uplatňuje.

Súdne konania týkajúce sa pochybení zdravotníckych zariadení (lekárov) bývajú spravidla veľmi náročné a zložité na dokazovanie tvrdených skutočností (realizuje sa prostredníctvom znaleckých posudkov) a samotný vznik nemajetkovej ujmy je potrebné posudzovať prísne individuálne, kedy konečnú výšku finančného odškodnenia zvyčajne určí až súd. Odporúčame Vám preto, aby ste boli od začiatku zastúpení advokátom.

Späť na články

Tagy

Európsky platobný rozkaz – návrh a odpor

21. septembra 2018 | Legislatíva Obchodné právo

Európsky platobný rozkaz je upravený v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zaviedlo európske konanie [...]

Viac

#2: Zodpovednosť za pracovný úraz

17. septembra 2018 | Legislatíva Odškodnenie

Zatiaľ čo prvá časť článku týkajúceho sa zodpovednosti za pracovný úraz pojednáva o nespornej miere zavinenia medzi zamestnávateľom a [...]

Viac

Osvedčovanie podpisov pri zmenách v spoločnosti

10. septembra 2018 | Obchodné právo Právna poradňa Spoločnosti

Dobrý deň, potreboval by som sa uistiť, v akých prípadoch je potrebné osvedčovať podpisy na rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti [...]

Viac

Novinky

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Aktualizovaný zoznam voľných živností od 2018

5. apríla 2018

Sme hrdí

Kategórie