Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

6. septembra 2016

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy. Foto: pexels.com

Dobrý deň, 
v máji bol náš starý otec hospitalizovaný na internom oddelení, pričom nám na siedmy deň jeho hospitalizácie oznámili, že v noci náhle zomrel. Boli sme presvedčení, že k jeho úmrtiu došlo pochybením lekárov, preto sme podali trestné oznámenie ako aj podnet na úrad pre dohľad. Úrad potvrdil, že lekári nepostupovali v súlade so zákonom, no vyšetrovanie na polícii naďalej pokračuje. Dozvedeli sme sa o možnosti požadovať finančné odškodnenie, avšak nevieme voči komu si tento nárok uplatniť a či to nie je nejak časovo obmedzené. Viete mi prosím poradiť? Jarmila.

Vážená čitateľka,
náš právny poriadok v prípadoch, kedy dôjde v dôsledku nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti k usmrteniu človeka, priznáva pozostalým príbuzným právny nárok domáhať sa finančnej náhrady vyvažujúcej ich utrpenie zo straty blízkej osoby (nemajetková ujma), ako aj náhrady primeraných nákladov spojených s pohrebom (náhrada škody).

Keďže ste neuviedli, kedy presne došlo k úmrtiu Vášho starého otca upozorňujeme Vás, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy sa premlčuje v trojročnej lehote, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz a právo na náhradu škody sa premlčí v lehote dvoch rokov odo dňa, keď ste sa dozvedeli o škode (vynaloženie nákladov na pohreb a pomník) a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Vo Vašom prípade Vám odporúčame v zmysle platných právnych predpisov využiť inštitút civilnej žaloby o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhradu škody podaním na príslušnom súde, a to priamo voči zdravotníckemu zariadeniu, ktorého zamestnanci (lekári) poskytli Vášmu starému otcovi zdravotnú starostlivosť non lege artis, čím došlo k jeho úmrtiu. Žaloba voči tomuto subjektu je možná z dôvodu, že za škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti s porušením právnej povinnosti zamestnancom, zodpovedá právnická osoba, ku ktorej bol tento zamestnanec v pracovnoprávnom pomere.

Ak by však k podaniu civilnej žaloby nedošlo, dávame Vám do pozornosti inštitút spočívania plynutia premlčacej doby, ktorým náš právny poriadok zabezpečuje nemožnosť premlčania práva počas doby, v ktorej sa účastník právneho vzťahu domáha svojho práva na súde alebo inom príslušnom orgáne (policajný orgán). Podmienkou uvedeného je, že súdne alebo iné konanie (vyšetrovanie) trvá a účastník v ňom riadne pokračuje. Prípadom takéhoto konania je aj tzv. adhézne konanie, teda konanie o nároku na náhradu nemajetkovej ujmy a náhradu škody v rámci trestného konania. Aby však takýto návrh spĺňal náležitosti riadneho návrhu poškodeného na náhradu nemajetkovej ujmy a škody v adhéznom konaní a mal za dôsledok spočívanie plynutia premlčacej doby, musí byť podaný najneskôr do skončenia vyšetrovania, resp. skráteného vyšetrovania a musí z neho byť zrejmé z akých dôvodov, v akej výške a voči komu sa uplatňuje.

Súdne konania týkajúce sa pochybení zdravotníckych zariadení (lekárov) bývajú spravidla veľmi náročné a zložité na dokazovanie tvrdených skutočností (realizuje sa prostredníctvom znaleckých posudkov) a samotný vznik nemajetkovej ujmy je potrebné posudzovať prísne individuálne, kedy konečnú výšku finančného odškodnenia zvyčajne určí až súd. Odporúčame Vám preto, aby ste boli od začiatku zastúpení advokátom.

Späť na články

Tagy

Obnova zápisu vymazaných subjektov z obchodného registra

18. januára 2022 | Obchodné právo Spoločnosti

V našom článku sa dozviete, akým spôsobom možno dosiahnuť obnovu zápisu vymazanej spoločnosti v obchodnom registri z dôvodu opomenutia [...]

Viac

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1.1.2022

9. decembra 2021 | Legislatíva Pracovné právo

65 rokov ako dôvod ukončenia pracovného pomeru, stravovanie, či prekážky na strane zamestnávateľa. Aj tieto zmeny prináša Zákonník [...]

Viac

Aké zmeny prináša prijatie zákona o skrátenej práci (tzv. zákona o kurzarbeite) ?

9. decembra 2021 | Legislatíva Obchodné právo

Prijatím zákona o podpore v čase skrátenej práce zavádza Vláda SR od 1. marca 2022 trvalú schému poskytovania právne nárokovateľnej [...]

Viac