Na pracovisku sa stal úraz. Čo robiť?

17. mája 2016

Úraz na pracovisku. Foto: pexels.com

Dobrý deň,
pred mesiacom som utrpel pracovný úraz. Ihneď som to ústne oznámil zamestnávateľovi aj nadriadenému, ktorých ku mne privolali kolegovia. Zamestnávateľ len zalamoval rukami a nariadil kolegom, aby miesto úrazu vyčistili. Naviac ma presvedčil, že hneď po úraze nie je vhodný čas riešiť formality, že ich vybaví neskôr. Následne ma záchranka prevážala do nemocnice, kde som sa podrobil operácii kolena. Bol som prepustený po pár dňoch, čo som aj telefonicky oznámil nadriadenému. Od vtedy ma však nikto nekontaktoval, ani so mnou nikto nevypísal žiadne tlačivá. Nikdy som v podobnej situácii nebol, preto by som sa chcel informovať, či postup, ktorý zvolil zamestnávateľ po mojom úraze bol správny. Váš čitateľ Matúš.

Vážený čitateľ,
povinnosti zamestnávateľa súvisiace so vznikom pracovného úrazu zamestnanca upravuje viacero právnych predpisov.

Vo vzťahu k zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci má zamestnanec vymedzenú právnu povinnosť oznámiť vznik svojho pracovného úrazu zamestnávateľovi, a to bezodkladne, ak to jeho zdravotný stav dovoľuje. Túto povinnosť má nielen poškodený zamestnanec, ktorý úraz utrpel, ale aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti, pričom je zamestnávateľ povinný vnútorným predpisom určiť, komu a akým spôsobom sa vznik tejto udalosti oznamuje.

Po oznámení vzniku úrazu je zamestnávateľ povinný bezodkladne vykonať všetky potrebné opatrenia tak, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Stav pracoviska štandardne nemožno meniť až do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody.

Pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu, je zamestnávateľ povinný registrovať. V prvom rade je nutné zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku úrazu, a to za účasti poškodeného zamestnanca (ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav) a príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. V dôsledku uvedeného zamestnávateľ spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze, a to najneskôr do štyroch dní po oznámení jeho vzniku. Zamestnávateľovi ďalej vzniká povinnosť tento záznam zaslať do ôsmich dní odo dňa, keď sa o úraze dozvedel, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru a taktiež ho doručiť aj Vám ako poškodenému zamestnancovi.

Vzhľadom k tomu, že Vaša pracovná neschopnosť trvá viac ako tri dni, zamestnávateľ bol povinný upovedomiť o vzniku úrazu i príslušnú pobočku sociálnej poisťovne, a to písomne na tlačive „Oznámenie o poistnej udalosti“ spolu so zaslaním záznamu o registrovanom pracovnom úraze. Ak by sa nejednalo o registrovaný pracovný úraz, sociálnej poisťovni postačovalo oznámiť výsledky vyšetrovania.

S poukazom na uvedené je zjavné, že Váš zamestnávateľ porušil povinnosti, ktoré mu ukladá viacero právnych predpisov. Odporúčam Vám preto, aby ste sa so svojím zamestnávateľom skontaktovali a informovali sa o dodržaní vyššie uvedeného postupu, nakoľko je pravdepodobné, že došlo k porušeniu viacerých povinností, ktoré mu zákon v súvislosti so vznikom Vášho pracovného úrazu ukladá.

Späť na články

Brexit and Customs Duties

21. marca 2019 | Administrative law Customs law Legislation News

Despite the fact that in connection with Brexit we are still talking about the alternatives and the will of both parties to avoid the [...]

Viac

Brexit a colné povinnosti

21. marca 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Napriek tomu, že v súvislosti s Brexitom sa stále hovorí o alternatívach a vôli oboch strán vyhnúť sa „tvrdému“ Brexitu, v súčasnosti, [...]

Viac

Zavedenie systému online registračných pokladníc (e-Kasa)

6. marca 2019 | Legislatíva Novinky Obchodné právo

S účinnosťou novely Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice dôjde v priebehu roku 2019 [...]

Viac

Novinky

Brexit a colné povinnosti

21. marca 2019

Zavedenie systému online registračných pokladníc (e-Kasa)

6. marca 2019

Povinnosť oznámiť voľné pracovné miesta

3. februára 2019

Sme hrdí

Kategórie