Zdielať článok


Facebook Linkedin
Opätovné zvýšenie sumy stravného v roku 2023 a jeho vplyv na finančný príspevok na stravovanie

V zmysle prebiehajúceho legislatívneho procesu PI/2023/223  má podľa návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného dôjsť k opätovnému zvýšeniu sumy stravného (ďalej len „Návrh opatrenia“) s predpokladaným dňom účinnosti 01.10.2023. V tomto roku (2023) to tak už bude tretie zvýšenie sumy stravného v poradí.

Posledná zmena sumy stravného pri pracovných cestách bola uskutočnená prostredníctvom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného s účinnosťou od 01.06.2023 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac január 2023. V zmysle zákonného mechanizmu zvyšovania súm stravného podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov za jún 2023 boli splnené predpoklady na ďalšie zvýšenie súm stravného.

Čoho sa Návrh opatrenia konkrétne dotýka?

Podľa Návrhu opatrenia má oproti aktuálnej právnej úprave dôjsť k zvýšeniu sumy stravného:

  • z 7,30 EUR na 7,80 EUR pre časové pásmo 5 h až 12 h;
  • z 10,90 EUR na 11,60 EUR pre časové pásmo nad 12 h až 18 h;
  • z 16,40 EUR na 17,40 EUR pre časové pásmo nad 18 h.

 

Zvýšenie sumy stravného vplýva na povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť svojím zamestnancom stravovanie vo všetkých zmenách. Konkrétne od stanovenej výšky sumy stravného závisí výška finančného príspevku zamestnávateľa a rovnako aj hodnota stravovacej poukážky, keďže tá tiež zahŕňa príspevok od zamestnávateľa.

V zmysle § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov má zamestnávateľ povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancom v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 h podľa osobitného predpisu, ktorým je opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pre úplnosť dopĺňame, že cenou jedla sa myslí 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 h.

  Minimálny príspevok Maximálny príspevok
Časové pásmo 5 až 12 h 3,22 EUR 4,29 EUR

 

Podľa vyššie uvedenej tabuľky zamestnávateľ bude musieť svojím zamestnancom prispievať na stravovanie v minimálnej hodnote 3,22 EUR a v maximálnej hodnote 4,29 EUR z dôvodu možnosti najvyššej miery uznania do daňových výdavkov. Samozrejme, zamestnávateľ je oprávnený prispievať aj vo vyššej miere, ktorá však v rozdiele oproti maximálnej hodnote nebude považovaná za daňový výdavok.

Záver – Opätovné zvýšenie sumy stravného

Z dôvodu zvyšovania cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračných zariadeniach bolo zo strany zákonodarcu nevyhnutné priamoúmerne upraviť aj sumu stravného pre jednotlivé časové pásma. Na jednej strane ide o pozitívnu a opodstatnenú kompenzáciu nákladov na stravovanie pre zamestnancov, no na strane druhej sa zvyšujú náklady zamestnávateľom, ktoré sa výsledne premietnu v cene produktov a služieb. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že právny nárok na zabezpečenie stravovania zamestnancov vzniká iba zamestnancom pracujúcim na základe pracovnej zmluvy. To znamená, že na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancom nevzťahuje.

V prípade záujmu o právne poradenstvo v tejto téme, či zosúladenie pracovnoprávnej dokumentácie v súlade so zákonnými požiadavkami Vám radi pomôžeme. Neváhajte sa preto na nás kedykoľvek obrátiť.

V prípade záujmu o právne poradenstvo sa neváhajte na nás obrátiť.

Kontaktujte nás
Kategórie:

Novinky , Pracovné právo


Publikované:

25. augusta 2023

Súvisiace články