Zdielať článok


Facebook Linkedin
Legalizácia elektronických dokumentov v doprave

Zásada voľného pohybu tovaru v Európskej únii je kľúčovým prvkom pri vytváraní a rozvoji vnútorného trhu, sociálnej a hospodárskej súdržnosti všetkých regiónov EÚ a taktiež je jednou zo základných slobôd ustanovených Zmluvu o fungovaní Európskej únie. S pohybom tovaru je úzko späté veľké množstvo informácií a dokumentov, ktoré sa doteraz vymieňali v papierovej podobe, čo spôsobovalo značné bremeno pre obchodovanie, prevádzkovateľov logistických služieb, verejné orgány a negatívne ovplyvňuje životné prostredie.

Absencia jednotného právneho rámca na úrovni EÚ, ktorý by zakotvoval povinnosť príslušných orgánov akceptovať informácie vzťahujúce sa na pohyb tovaru aj v elektronickej podobe a roztrieštené IT prostredie, rovnako tak prispievali k nedostatočnému pokroku smerom k zjednodušeniu a vyššej efektivite výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi v celej EÚ.

V zmysle vyššie uvedeného bolo dňa 15. júla 2020 prijaté a schválené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1056 o elektronických údajoch o nákladnej doprave (ďalej len „Nariadenie eFTI“), ktorého cieľom je podporiť digitalizáciu nákladnej dopravy a logistiky s cieľom znížiť administratívne náklady a zvýšiť efektívnosť a udržateľnosť dopravy.

Právna úprava Nariadenia eFTI

Hlavným cieľom Nariadenia eFTI je zabezpečiť vytvorenie jednotného právneho rámca vzťahujúceho sa na akceptáciu elektronických informácií a na elektronické dokumenty obsahujúce tieto informácie a zabezpečiť interoperabilitu rôznych informačných systémov, ktoré sa v súčasnosti používajú.

Očakáva sa, že spoločnými špecifikáciami jednotlivých pojmov, funkčných požiadaviek na elektronickú výmenu regulačných informácií o nákladnej doprave[1] (ďalej len „eFTI“), technických vlastností dátových prvkov platformy eFTI[2], spoločných postupov a podrobných pravidiel prístupu príslušných orgánov k uvedeným informáciám a ich spracúvanie, sa zabezpečí vzájomná efektívna spolupráca medzi príslušnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi v celej EÚ a tiež sa docielia jednotné podmienky dodržiavania povinnosti akceptovať regulačné informácie sprístupňované v elektronickej forme.

Dovolíme si zdôrazniť, že Nariadenie eFTI nezakladá povinnosť hospodárskych subjektov na sprístupňovanie regulačných informácií príslušnému orgánu striktne elektronicky, ale v prípade, ak sa tak daný hospodársky subjekt rozhodne, je povinný splniť nasledovné požiadavky:

 • používať údaje spracované prostredníctvom certifikovanej platformy eFTI a prípadne aj certifikovaným poskytovateľom služby eFTI,
 • sprístupňovať informácie v strojovo čitateľnom formáte prostredníctvom overeného a bezpečného pripojenia k zdroju údajov platformy eFTI, a po vyžiadaní informácií z dôvodu kontroly oznámiť orgánom jedinečné elektronické identifikačné prepojenie na tieto informácie,
 • predložiť informácie vo formáte čitateľnom ľudským okom, ak si ich vyžiada príslušný orgán, na mieste na obrazovke elektronického zariadenia, ktoré vlastní hospodársky subjekt

 

Rovnako tak boli uložené povinnosti príslušných orgánov, od ktorých sa očakáva, že budú:

 • akceptovať regulačné informácie, ktoré dotknuté hospodárske subjekty sprístupnili elektronicky,
 • akceptovať regulačné informácie o preprave odpadu bez dohody, na ktorú odkazuje nariadenie (ES) č. 1013/2006,
 • schopné pristupovať k údajom eFTI, ktoré sprístupnili hospodárski operátori, a spracúvať tieto údaje,
 • poskytovať úradné overenie, ako sú pečiatky alebo osvedčenia, elektronicky, ak sa takéto overenie vyžaduje ako súčasť regulačných informácií.

 

Týmto nariadením sa zároveň stanovujú funkčné požiadavky na platformy eFTI, používané na spracúvanie regulačných informácií, ktoré majú zabezpečiť, aby:

 • spracúvanie osobných údajov bolo v súlade so zákonmi o ochrane údajov,
 • sa zachoval dôverný charakter obchodných údajov,
 • príslušné orgány mali prístup k údajom a mohli ich spracúvať v súlade s prijatými špecifikáciami,
 • hospodárske subjekty mohli sprístupňovať informácie príslušným orgánom,
 • bolo možné vytvoriť jedinečné elektronické identifikačné prepojenie medzi prepravou a súvisiacimi dátovými prvkami,
 • údaje bolo možné spracúvať výhradne na základe povoleného a overeného prístupu,
 • spracúvanie údajov bolo zaznamenané v záznamoch operácie,
 • údaje mohli byť archivované a zostať prístupné,
 • údaje boli chránené pred poškodením a krádežou.

 

Poskytovatelia služieb eFTI zabezpečia, aby:

 • údaje spracúvali iba oprávnení používatelia,
 • údaje boli uchovávané a prístupné v súlade s právom EÚ a vnútroštátnym právom,
 • príslušné orgány mali okamžitý prístup k regulačným informáciám bez akýchkoľvek poplatkov,
 • údaje boli primerane zabezpečené, a to aj proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu.

 

Príslušné orgány, poskytovatelia služby eFTI a dotknuté hospodárske subjekty sú zároveň povinné v zmysle Nariadenia eFTI prijať opatrenia na zabezpečenie dôverných informácií obchodného charakteru.

Záver – Elektronické dokumenty

Ako bolo uvedené vyššie, Nariadenie eFTI síce zavádza nové platformy na poskytovanie informácií v elektronickej forme, ktorých obsahové požiadavky sa síce môžu prekrývať, príp. byť totožné s informáciami požadovanými e-CMR avšak samotné Nariadenie eFTI osobitne nereguluje právne aspekty a náležitosti e-CMR. Nariadenie eFTI tak neprináša novinky v rámci e-CMR, ale prináša právny rámec v rámci ktorého samotná platforma, ktorá sa v súčasnosti používa pre elektronické nákladné listy, môže byť certifikovaná ako platforma eFTI za predpokladu, že bude spĺňať všetky požiadavky stanovené v Nariadení eFTI.

V neposlednom rade dávame do pozornosti, že nakoľko sú nariadenia právnymi aktami, ktoré sa uplatňujú automaticky a jednotne vo všetkých krajinách EÚ hneď po nadobudnutí ich účinnosti bez toho, aby museli byť transponované do vnútroštátnych právnych predpisov a sú záväzné v celom svojom rozsahu pre všetky krajiny EÚ, Nariadenie eFTI ako také nadobudlo účinnosť dňa 20. augusta 2020 avšak uplatňuje sa až od 21. augusta 2024, čo znamená, že jednotlivé členské štáty majú priestor do 20. augusta 2024 zabezpečiť ciele a opatrenia vyplývajúce z Nariadenia eFTI.

V prípade, ak Vás predmetná téma zaujala a mali by ste záujem o bližšie informácie, neváhajte nás osloviť a kontaktovať.

                      

[1] Elektronické údaje o nákladnej doprave (eFTI) predstavuje súbor dátových prvkov spracúvaných elektronickými prostriedkami na účely výmeny informácií súvisiacich s prepravou tovaru na území EÚ medzi dotknutými hospodárskymi subjektmi (najmä spoločnosťami zapojenými do nákladnej dopravy a logistiky) a medzi dotknutými hospodárskymi subjektmi a príslušnými orgánmi.

[2] Platforma eFTI je riešenie založené na informačných a komunikačných technológiách, akými je napr. operačný systém, operačné prostredie alebo databáza určená na spracúvanie eFTI.

V prípade záujmu o právne poradenstvo sa neváhajte na nás obrátiť.

Kontaktujte nás
Kategórie:

Novinky


Publikované:

19. októbra 2023

Súvisiace články