Podmienky spracúvania osobných údajov – oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

v zmysle čl. 13 a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“)

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, 917 01 Trnava, IČO: 36 865 281, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 24558/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, 917 01 Trnava, e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu office@ppak.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 33/533 23 88.

 1. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ je subjektom vykonávajúcim najmä činnosť spočívajúcu v poskytovaní právnych služieb v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii (ďalej ako „Zákon o advokácii“) ako aj súvisiacich právnych predpisov upravujúcich činnosť Prevádzkovateľa v rámci poskytovania právnych služieb. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom je preto najmä poskytovanie právnych služieb Prevádzkovateľom svojim klientom.

Prevádzkovateľ v postavení advokáta spracúva osobné údaje klientov Prevádzkovateľa a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so Zákonom o advokácií, pričom pri spracúvaní týchto Osobných údajov postupuje vždy ako Prevádzkovateľ spracúvajúci Osobné údaje Dotknutých osôb (ust. § 18 ods. 5 Zákona o advokácii).

Slovenská advokátska komora, ako stavovská organizácia advokátov v Slovenskej republike, vypracovala Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi (ďalej len „Kódex správania“), ktorý sa vzťahuje na všetkých advokátov zapísaných do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou, a teda aj na Prevádzkovateľa. Cieľom Kódexu správania je najmä podporiť vzťah medzi advokátom a jeho klientom, ako aj zvýšiť a posilniť transparentnosť Prevádzkovateľa v rámci spracúvania osobných údajov v oblasti poskytovania právnych služieb Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je týmto Kódexom správania viazaný v plnom rozsahu.

Prevádzkovateľ je pri výkone svojej činnosti advokáta viazaný povinnosťou mlčanlivosti na základe Zákona o advokácii (ďalej aj ako „Povinnosť mlčanlivosti“), pričom Prevádzkovateľ pri výkone činnosti advokáta v zmysle Zákona o advokácii nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov ak by to mohlo viesť k porušeniu Povinnosti mlčanlivosti

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá mu poskytne Vaše osobné údaje, resp. z iných zdrojov (verejné registre a pod.). Môže tak nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13, tak aj v zmysle čl. 14 Naradenia.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o Dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely spracúvania osobných údajov, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Smernicu o ochrane osobných údajov. Ochrana Vašich osobných údajov je zásadnou prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente a jeho prílohe nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod..

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti na účely spracúvania osobných údajov a na základe právnych základov spracúvania osobných údajov uvedených v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa, ktorý tvorí prílohu tohto oboznámenia.

 1. Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby po dobu stanovenú na základe rôznych kritérií:

Prevádzkovateľ určuje dobu spracúvania osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie doby uchovávania osobných údajov, pričom spracúva osobné údaje počas nasledovne určených dôb:

 1. počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
 2. počas doby trvania zmluvného vzťahu, resp. doby trvania predzmluvných opatrení, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení,
 3. počas doby trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom vykonávane na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 4. počas doby udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ určil doby spracúvania Osobných údajov počas ktorých je Prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať na základe vyššie stanovených kritérií, v súlade s Uznesením predsedníctva Slovenskej advokátskej komory o odporúčanom spôsobe vedenia spisovej agendy, pričom jednotlivé konkrétne doby spracúvania osobných údajov sú stanovené v interných predpisoch Prevádzkovateľa. Vy ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek osloviť Prevádzkovateľa s požiadavkou o uvedenie konkrétnej lehoty spracúvania Vašich osobných údajov.

Po uplynutí príslušnej doby spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje výhradne iba na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

 1. Kategórie osobných údajov

 Prevádzkovateľ spracováva iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti, prípadne ich spracúvať na základe svojho oprávneného záujmu, resp. na základe súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracováva bežné ako aj osobitné kategórie osobných údajov, vždy výhradne na základe zákonných dôvodov, a to najmä identifikačné údaje fyzických osôb – meno, priezvisko, adresa, funkcia, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, podobizeň fyzickej osoby, iné potrebné osobné údaje a pod..

 1. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás mimoriadne dôležitá, a to aj vo vzťahu k Vašim právam ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje spracúvame. Vaše práva ako dotknutej osoby sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti máte ako dotknutá osoba právo od nás požadovať:

 Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami. 

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. My však pri spracúvaní osobných údajov  automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie nepoužívame.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 1. Uplatnenie Vašich práv

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 6. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť u kontaktov Prevádzkovateľa uvedených v bode 1 tohto dokumentu.

Uplatnenie Vašich práv nemôže byť v rozpore s Povinnosťou mlčanlivosti zaväzujúcou Prevádzkovateľa, ako ani s povinnosťou Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu za účelom poskytovania právnych služieb v rámci výkonu advokácie klientom Prevádzkovateľa, a taktiež ani s inými povinnosťami Prevádzkovateľa vyplývajúcimi z platných právnych predpisov a pod..

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

 1. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ štandardne neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií, ani nezamýšľa osobné údaje preniesť do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. V prípade, ak by sa Prevádzkovateľ zamýšľal prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii, zabezpečí pred takýmto prenosom informovanie dotknutých osôb.

 1. Cookies

Prevádzkovateľ na internetovej stránke www.prosman-pavlovic.sk (ďalej aj „Internetová stránka“) používa súbory “cookies”, aby čo najlepšie využil možnosti stránky a prispôsobil sa Vašim požiadavkám. Prostredníctvom „cookies“ nezaznamenáva Prevádzkovateľ  Vaše osobné údaje do databáz a ako užívateľ danej stránky nie ste pre Prevádzkovateľa identifikovateľný.

Cookies, ktoré zbierame sú esenciálne a analytické.

Esenciálne „cookies“ slúžia na zachovanie základnej funkčnosti a zlepšenie užívateľského zážitku, napr. uchovávame vyplnené údaje v objednávkovom formulári, v kontaktom formulári alebo vo formulári kariéra, a to do momentu odoslania každého z formulárov. Tieto údaje sú ukladané vo Vašom prehliadači, t. j. k týmto údajom nemáme prístup.

Analytické „cookies“ slúžia na zaznamenávanie Vášho pohybu na Internetovej stránke, ako aj kliknutí a vyhľadávaných produktov. Analytické „cookies“ zbierame taktiež pre zlepšenie služieb a Vášho užívateľského zážitku.

Zbieranie esenciálnych a analytických „cookies“ prebieha od Vašej prvej návštevy Internetovej stránky.

Čo všetko sa dozvieme prostredníctvom „cookies“?

 • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia používajú podstránky, ako napr. ktoré podstránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a pod.
 • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je podstránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod.

Ak nemáte záujem, aby sme zbierali Vaše „cookies“, ich zbieranie je možné vypnúť v prehliadači,    z ktorého nás navštevujete alebo prostredníctvom návštevy z prehliadača v režime inkognito. Tým však prichádzate napr. o možnosť ukladania predvyplnených údajov vo formulároch alebo o niektoré ostatné funkcie Internetovej stránky. Prostredníctvom „cookies“ Vás neidentifikujeme ako Dotknutú osobu.

 1. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom a tretím stranám. Medzi sprostredkovateľov patria spoločnosti, s ktorými spolupracujeme – napr. spoločnosti poskytujúce informačné služby, služby správy informačných systémov v prostredí Prevádzkovateľa, spoločnosti poskytujúce služby v oblasti bezpečnosti ako aj spoločnosti poskytujúce služby účtovných a daňových poradcov a pod. V prípade využívania sprostredkovateľov poverených spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tiež našim zamestnancom podieľajúcim sa na poskytovaní služieb Prevádzkovateľa. Medzi tretie strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté patria najmä zastupujúci a spolupracujúci advokáti, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje. Taktiež Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu napr. patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a pod..

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám samozrejme dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na Internetovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu, resp. inou formou.

 

 

V Trnave, dňa 24.5. 2018