Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje právny poriadok SR

Táto ochrana si kladie za cieľ zabezpečiť najmä bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov. Napriek značnému zlepšeniu stále dochádza k pracovným úrazom. Zamestnávateľ je z tohto dôvodu povinný uhrádzať zákonné poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze. Pri pracovnom úraze má zamestnávateľ právo, aby Sociálna poisťovňa za neho hradila zamestnancom preukázané nároky na náhradu škody na zdraví.

Žiaľ, v praxi sa stretáme aj so smrteľnými pracovnými úrazmi, kedy okrem nárokov poškodených a pozostalých príbuzných voči Sociálnej poisťovni je možné si uplatňovať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch od zamestnávateľa. Pre riadne a správne uplatnenie práv z pracovného úrazu je nevyhnutné, aby ste v týchto konaniach boli zastúpený advokátom.

Pomôžeme Vám pri získaní, úrazového príplatku, úrazovej renty, pozostalostnej úrazovej renty, jednorazového odškodnenia, pracovnej rehabilitácie a rehabilitačného.

Rekvalifikácie a rekvalifikačného, náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrady nákladov spojených s liečením, náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Náhrady nákladov spojených s pohrebom, za zriadenie pomníka, náhrobnej dosky, na úpravu hrobu. Našimi klientmi sú najmä zamestnanci, pozostalí príbuzní po obetiach pracovných úrazov.

Naše služby zahŕňajú predovšetkým:
  • zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní, zastupovanie v konaní o priznanie dávok pred Sociálnou poisťovňou.
  • zastupovanie v súdnom konaní o náhradu nemajetkovej ujmy, mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z pracovného úrazu.

Čo naše služby zahŕňajú

Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman-pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman-pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.