Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje právny poriadok SR. Ako riešiť odškodnenie pri pracovnom úraze?

Táto ochrana si kladie za cieľ zabezpečiť najmä bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov. Napriek značnému zlepšeniu stále dochádza k pracovným úrazom. Zamestnávateľ je z tohto dôvodu povinný uhrádzať zákonné poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze a riešiť odškodnenie pri pracovnom úraze. Pri pracovnom úraze má zamestnávateľ právo, aby Sociálna poisťovňa za neho hradila zamestnancom preukázané nároky na náhradu škody na zdraví.

Žiaľ, v praxi sa stretáme aj so smrteľnými pracovnými úrazmi, kedy okrem nárokov poškodených a pozostalých príbuzných voči Sociálnej poisťovni je možné si uplatňovať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch od zamestnávateľa. Pre riadne a správne uplatnenie práv z pracovného úrazu je nevyhnutné, aby ste v týchto konaniach boli zastúpený advokátom.

Pomôžeme Vám pri získaní, úrazového príplatku, úrazovej renty, pozostalostnej úrazovej renty, jednorazového odškodnenia, pracovnej rehabilitácie a rehabilitačného.

Rekvalifikácie a rekvalifikačného, náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrady nákladov spojených s liečením, náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Náhrady nákladov spojených s pohrebom, za zriadenie pomníka, náhrobnej dosky, na úpravu hrobu. Našimi klientmi sú najmä zamestnanci, pozostalí príbuzní po obetiach pracovných úrazov.

Odškodnenie pri pracovnom úraze – naše služby  zahŕňajú predovšetkým:
  • zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní, zastupovanie v konaní o priznanie dávok pred Sociálnou poisťovňou.
  • zastupovanie v súdnom konaní o náhradu nemajetkovej ujmy, mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z pracovného úrazu.

Advokát bez priamych nákladov


Právne služby súvisiace s finančným odškodnením sú v určitých prípadoch poskytované bez priamych nákladov klienta. Odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia, pričom je závislá od jeho výšky, a preto sa vždy usilujeme, aby získané odškodnenie bolo čo najvyššie. Pokiaľ k získaniu odškodného nedôjde, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, ktoré jej v súvislosti s uplatňovaním nároku vznikli. Vzhľadom k náročnosti problematiky odporúčame potenciálnym klientom, aby čo najskôr vyhľadali našu odbornú pomoc, aby tak získali odškodné, ktoré im skutočne prináleží.

Tím advokátskej kancelárie

Kto vám s odškodnením pomôže?

Kontaktujte nás
1/2
Blog

Odškodnenie v rôznych situáciách

Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.