Zdielať článok


Facebook Linkedin
Škoda na čelnom skle vozidla

Dobrý deň, 
počas jazdy autom som vodičovi idúcemu za mnou spôsobil škodu na vozidle tak, že spod kolies môjho auta odleteli do čelného skla tohto vozidla kamienky, ktoré zapríčinili jeho prasknutie. Poškodený vodič ma v jazde zastavil a vysvetlil mi čo sa stalo. Keďže som si uvedomoval, že sa na určitom úseku vozovky nachádzal štrk, ktorý túto škodu mohol spôsobiť, s poškodeným som spísal záznam o nehode. Myslel som si, že poisťovňa už celú záležitosť vybaví za nás, avšak dopočul som sa, že s úhradou škody môže byť problém. Chcem Vás preto požiadať o vyjadrenie k tejto problematike. Váš čitateľ Roman.

Vážený čitateľ,
poškodené čelné sklo na motorovom vozidle predstavuje v súčasnosti jednu z najproblematickejších poistných udalostí. Napriek tomu, že Národná banka Slovenska už v minulosti vyslovila názor, že poisťovne sú povinné uhrádzať škodu vzniknutú na čelnom skle počas prevádzky motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia, poisťovatelia naďalej odmietajú hradiť takto vzniknutú škodu. Argumentujú tým, že odskočenie kameňa z vozovky podľa ich názoru nesúvisí s prevádzkou motorového vozidla.

Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov je však založená na tom, že ako podmienka vzniku zodpovednostného vzťahu sa nepredpokladá porušenie právnej povinnosti, ak je škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky. Ide o zodpovednosť objektívnu, kedy sa zodpovednostná osoba (prevádzkovateľ) nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za škodu tým, že preukáže nedostatok zavinenia (zodpovednosť je vylúčená len pri splnení liberačných dôvodov). Zákonodarca týmto poskytuje zvýšenú ochranu poškodeným vodičom a reflektuje skutočnosť, že dopravné prostriedky predstavujú zložité technické zariadenia. Zákon preto neumožňuje prevádzkovateľovi zbaviť sa svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Súdna prax považuje za okolnosť majúcu pôvod v prevádzke okolnosť, ktorá súvisí s organizáciou, riadením a uskutočňovaním prevádzky, tzn. „vnútorné“ okolnosti, tej ktorej prevádzky. Pojem prevádzky je nutné vykladať veľmi široko, kedy sem zaraďujeme zlyhanie bŕzd, vadu materiálu, prasknutie pneumatiky, ale aj odskočenie kamienkov z vozovky, atď. Ak teda v súvislosti s valivým pohybom kolies dôjde k vymršteniu kameňa, ktorý spôsobí škodu na čelnom skle iného auta, k takejto škode dochádza práve v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla (príčina vymrštenia kameňa).

Keďže sa v súdnej praxi na zbavenie sa zodpovednosti prevádzkovateľa za takto vzniknutú škodu vyskytovali dva odlišné právne názory, Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal jednoznačné stanovisko, podľa ktorého je aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, zodpovednosti za túto škodu sa nemožno zbaviť.

S poukazom na uvedené sú tak poisťovatelia povinný poškodenému vodičovi nahradiť takto vzniknutú škodu. Upozorňujem však, že poisťovne sa naďalej zdráhajú túto škodu nahrádzať, preto odporúčam, aby ste v rámci mimosúdneho riešenia veci predložili poisťovni aj Vaše čestné prehlásenie o vzniku škody, prípadne sa môže poškodený vodič obrátiť so svojím nárokom na súd.

Súvisiace články