Dopravné nehody sú každodennými udalosťami

Mnohé z týchto nehôd vedú len ku škode na majetku, ktoré si dokáže bežný človek vysporiadať prostredníctvom priameho kontaktu s poisťovňou sám, avšak niektoré dopravné nehody majú za následok vážne poškodenie zdravia, prípadne vedú až k smrti niektorého z jej účastníkov. Riešenie takýchto situácií vyžaduje pomoc skúseného advokáta, ktorý za Vás dokáže riadne a včas uplatniť zodpovedajúce nároky.

Pomôžeme Vám pri získaní bolestného, náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, účelných nákladov spojených s liečením, náhradou za stratu na zárobku, náhradou za stratu na dôchodku.
Pozostalostnou úrazovou rentou, nákladov spojených s pohrebom, nákladov za zriadenie pomníka, náhrobnej dosky a na úpravu hrobu, nemajetkovej ujmy v peniazoch pri usmrtení blízkeho človeka.

Našimi klientami sú spolujazdci vo vozidle vodiči motorových vozidiel, cyklisti, chodci, pozostalí príbuzní po obetiach dopravných nehôd.

Naše služby odškodnenie pri dopravnej nehode zahŕňajú predovšetkým:
  • zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní,
  • zastupovanie v občianskom súdnom konaní o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy,
  • mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z dopravnej nehody.

Advokát bez priamych nákladov


Právne služby súvisiace s finančným odškodnením sú v určitých prípadoch poskytované bez priamych nákladov klienta. Odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia, pričom je závislá od jeho výšky, a preto sa vždy usilujeme, aby získané odškodnenie bolo čo najvyššie. Pokiaľ k získaniu odškodného nedôjde, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, ktoré jej v súvislosti s uplatňovaním nároku vznikli. Vzhľadom k náročnosti problematiky odporúčame potenciálnym klientom, aby čo najskôr vyhľadali našu odbornú pomoc, aby tak získali odškodné, ktoré im skutočne prináleží.

Tím advokátskej kancelárie

Kto vám s odškodnením pomôže?

Kontaktujte nás
1/2
Blog

Odškodnenie v rôznych situáciách

Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.