Dedičské podiely

31. augusta 2016

Dedičské podiely. Foto: pexels.com

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa dedenia. Môj otec sa po smrti matky druhýkrát oženil a rozhodol sa odkázať všetok svoj majetok mne s bratom a svojej novej manželke. S týmto zámerom podľa mojich informácií spísal otec poslednú vôľu. V dôsledku zlých vzťahov môjho brata s otcom sa brat vyjadril, že dedičstvo po otcovi nechce, no otec trvá na tom, že poslednú vôľu nezmení. Zaujímalo by ma, či v prípade, že môj brat dedičstvo odmietne, rozdelí sa jeho časť medzi mňa a novú manželku otca, teda zvyšných dedičov určených v závete. Celkovo mám dvoch súrodencov, pričom mojej sestre otec odmieta čokoľvek odkázať. Ďakujem, Vaša čitateľka Miroslava.

Vážená čitateľka,
v zmysle Vami uvedeného, Váš otec spísal závet, v ktorom rozdelil všetok svoj majetok rovnými dielmi medzi svoju manželku a dve deti, pričom má celkovo tri deti. V prípade Vašej sestry, ktorá nie je uvedená v závete pôjde o neopomenuteľného dediča (potomok poručiteľa), ktorý má aj napriek odlišnej vôli poručiteľa nárok na svoj zákonný diel z dedičstva. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ibaže by došlo k vydedeniu daného potomka.
Pokiaľ má však Váš otec vážne dôvody, z ktorých nechce zanechať zákonný diel z dedičstva Vašej sestre, prichádza do úvahy použitie inštitútu vydedenia podľa Občianskeho zákonníka. Poručiteľ môže potomka vydediť, ak v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, alebo trvalo vedie neusporiadaný život – pričom dôvod vydedenia musí byť uvedený výslovne na listine o vydedení.

V prípade, že by Váš otec nepristúpil na vydedenie Vašej sestry, aj táto by mala svoj nárok na zákonný podiel z majetku poručiteľa. V zmysle zákona, maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona (to znamená, že by sa rozdelilo dedičstvo rovným dielom medzi manželku a potomkov poručiteľa – každý by mal nárok na jednu štvrtinu majetku), a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona (v tomto prípade by Vaša sestra mala nárok na jednu osminu majetku, pričom zvyšok by sa rozdelil medzi Vás, brata a manželku Vášho otca).

Ak by Váš brat dedičstvo odmietol, zákon výslovne uvádza, že pokiaľ nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú miesto neho zákonní dedičia, čo platí aj pre prípad, že závetný dedič nadobudne iba časť z dedičstva. Uvedené v praxi znamená, že pokiaľ Váš brat (ktorý je zároveň aj zákonným dedičom – neopomenuteľným dedičom) dedičstvo odmietne, jeho dedičský podiel sa rozdelí medzi zákonných dedičov na základe dedičských skupín určených zákonom. V prvej dedičskej skupine dedia rovným dielom poručiteľove deti a manžel. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Odmietnutý dedičský podiel Vášho brata by podľa zákona pripadol jeho deťom rovnakým dielom, a ak by nededili tieto, pripadol by ich potomkom.

Späť na články

Tagy

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie