Zmeny pri nadobúdaní vlastníctva pozemkov

31. júla 2017

Rozsiahle zmeny pripravuje zákonodarca v oblasti poľnohospodárstva a poľnohospodárskeho práva, konrétne pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, čo je vyjadrené v prípravovanej novele zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZNVPP“).

Tieto zmeny reflektujú na už prijatú novelu Ústavy Slovenskej republiky, ktorou sa do Ústavy doplnil (okrem iného) nový článok Čl. 44 ods. 4: „Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.“ 

Zmeny sa týkajú obmedzenia vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Podľa navrhovanej novely má byť vlastníctvo fyzických osôb obmedzené na 3 ha poľnohospodárskych pozemkov, u fyzických osôb – samostatne hospodáriacich roľníkov na 300 ha a u právnických osôb na 700 ha.

Okrem toho by sa v prípade schválenia súčasného znenia novely mal zjednodušiť proces nadobudnutia vlastníctva pre fyzické osoby, ktoré nie sú poľohospodármi, avšak na svojich pozemkoch vykonávajú poľnohospodársku činnosť. Na nadobudnutie by sa nemal vzťahovať ZNVPP, takže pozemky budú môcť nadobúdať bez postupu stanoveného v zákone.

Ďalšie pripravované zmeny spočívajú v zavedení registra poľnohospodárov (aktívni poľnohospodári) pre zjednodušenie evidencie poľnohospodárov a zníženie byrokratickej záťaže pri nadobúdaní pôdy, v zavedení definície tzv. mladého poľnohospodára, v zákaze použitia poľnohospodárskeho pozemku ako vkladu do obchodných spoločností alebo družstva, v modifikácii predkupného práva, ako aj vo vylúčení podmienky 10 ročného pobytu, resp. sídla v zmysle pôvodného § 4 ods. 4 ZNVPP, zriadení predkupného práva pre Slovenský pozemkový fond  a pod.

Modifikáciou predkupného práva sa de facto zmení poradie nadobúdateľov poľnohospodárskych pozemkov pri nadobúdaní pozemkov zverejnených v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva pozemkov.

Niektoré z novelizovaných ustanovení (napr. obmedzenie vlastníctva, zákaz použitia poľnohospodárskeho pozemku ako vkladu) považujeme za značný zásah do ústavou a právnym poriadkom priznaných práv. Z tohto dôvodu je možné očakávať, že pripravovaná novela bude predmetom odbornej diskusie a jej konečné znenie bude odlišné od súčasného návrhu.

Späť na články

Tagy

Poskytovanie dotácií na nájomné – čo by ste mali vedieť

3. júla 2020 | Legislatíva

Na základe novely zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa odo dňa [...]

Viac

Štátna podpora zelených domácností – Zelená domácnostiam II.

1. júla 2020 | Legislatíva

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila výzvu na podporu inštalácie zariadení na výrobu elektriny a tepla, ktoré majú [...]

Viac

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V rámci projektu Prvej pomoci začalo poskytovanie dočasných príspevkov na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO počas [...]

Viac