Zdielať článok


Facebook Linkedin
Samozdanenie pri dovoze tovaru

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa od 6. júla 2023 nachádza návrh novely zákona o DPH, ktorým sa navrhuje zaviesť do daňovej právnej úpravy funkčný mechanizmus Samozdanenia pri dovoze tovaru. Na úvod treba uviesť, že Samozdanenie pri dovoze tovaru sa v zákone o DPH nachádza už od roku 2011, avšak tieto ustanovenia nenadobudli doposiaľ účinnosť.

Samozdanenie pri dovoze tovaru

Samozdanenie pri dovoze tovaru bude spočívať v prenesení daňovej povinnosti platiteľa DPH pri dovoze tovaru do vlastnej daňovej povinnosti v daňovom priznaní, kde si platiteľ DPH súčasne môže uplatniť nárok na odpočítanie dane. Týmto spôsobom môžeme zjednodušene pomenovať  základné fungovanie samozdanenia. Na Slovensku sa však Samozdanenie pri dovoze tovaru má týkať iba jednej skupiny subjektov, ktorou sú platitelia dane na Slovensku, a ktorí sú zároveň držiteľmi statusov Schválených hospodárskych subjektov, resp. SHS (Authorized Economic Operators, resp. AEO), ktorých je k 17.5.2023 na Slovensku len 124, avšak v Európskej Únii ich je k tomuto dátumu 18 253.

Základ pre zavedenie Samozdanenia pri dovoze tovaru sa odvodzuje z čl. 211 Smernice rady 2006/116/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktorý dáva členským štátom zaviesť do svojej právnej úpravy možnosť nezaplatenia dane pri dovoze tovaru pod podmienkou, že daň ako taká sa uvedie v daňovom priznaní k DPH. Ak dnes hovoríme o platení dane pri dovoze tovaru, tak treba uviesť, že správcom dane pri dovoze tovaru sú colné úrady, čo znamená, že daň vyrubujú colné úrady počas colného konania a platí sa v 10 dňovej lehote pre splatnosť dovozného cla. Po zavedení a využívaní Samozdanenia pri dovoze tovaru do praxe však už nebudú správcami dane pri dovoze tovaru colné úrady, ale daňové úrady.

Týmto spôsobom prichádza k presunu kompetencie medzi dvoma zložkami jednej finančnej správy, avšak presun tejto kompetencie sa dotkne iba držiteľov statusov Schválených hospodársky subjektov/Authorized Economic Operators. Z navrhovanej právnej úpravy však vyplýva, že Samozdanenie pri dovoze tovaru sa bude týkať iba tých držiteľov statusov Schválených hospodárskych subjektov, ktorí budú disponovať povolením pre Zjednodušené colné postupy a nie tých, ktorí budú disponovať len povolením pre Oblasť bezpečnosti a kontroly. Za predpokladu, že držiteľ povolenia Schváleného hospodárskeho subjektu bude súčasne disponovať aj povolením na Zjednodušené colné postupy a aj povolením pre Oblasť bezpečnosti a ochrany, pôjde o kombinované povolenie, v dôsledku čoho si bude môcť uplatňovať Samozdanenie pri dovoze tovaru. Držiteľov kombinovaných povolení statusov Schválených hospodárskych subjektov je k 17.5.2023 na Slovensku iba 118.

Dovoz tovaru DPH – právna úprava

Z navrhovanej právnej úpravy vyplývajú dva predpoklady pre uplatnenie Samozdanenia pri dovoze tovaru, a to vo vzťahu k:

I. platiteľovi, na účet ktorého sa podáva colné vyhlásenie, ktorý má v čase vzniku daňovej povinnosti

  1. sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, má v tuzemsku bydlisko,
  2. pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 4 alebo § 4b a
  3. účinné povolenie, ktorým sa udeľuje status schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov,

II. platiteľovi, na účet ktorého sa podáva colné vyhlásenie v rámci centralizovaného colného konania podľa colných predpisov, ktorý má v čase vzniku daňovej povinnosti

  1. pridelené identifikačné číslo pre daň podľa § 4, § 4b alebo § 5 a
  2. účinné povolenie, ktorým sa udeľuje status schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov.

Samozdanenie pri dovoze tovaru bude môcť využívať sám deklarant[1] (platiteľ dane), ktorý podá na svoj účet colné vyhlásenie alebo tak urobí jeho colný zástupca pri zastupovaní v colnom konaní. Samostatne využívať tiež sám deklarant (platiteľ dane), ak podá colné vyhlásenie v rámci tohto zjednodušenia alebo tak urobí jeho colný zástupca v colnom konaní na jeho účet. Ak však colný zástupca, ktorý bude držiteľom povolenia Centralizovaného colného konania podá colné vyhlásenie na účet osoby, ktorá nie je držiteľom statusu Schváleného hospodárskeho subjektu, a teda táto osoba si nemôže uplatniť Samozdanenie pri dovoze, tak osoba, v ktorej mene bolo podané colné vyhlásenie, bude povinná podať colnému úradu elektronickými prostriedkami dovozné vyhlásenie na účely úhrady dane pri dovoze tovaru, a to najneskôr nasledujúci deň po dni, v ktorom bolo prijaté colné vyhlásenie. Zavádza sa teda nový typ dovozného vyhlásenia (tlačiva), ktorého vzor má zverejniť finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Colné predpisy poznajú colné zjednodušenie Centralizované colné konanie od 1. mája 2016, ktoré sa doteraz nezvyklo povoľovať, nakoľko jeho plná funkcionalita je založená na funkčnosti colných informačných systémov v členských štátoch Únie, kde dátum na jeho plošné zavedenie je do 2.6.2025. V jednoduchosti je možné popísať spôsob fungovania, resp. význam Centralizovaného colného konania, ako podanie colného vyhlásenia, napr. na Slovensku za účelom colného prerokovania tovaru do colného režimu prepustenie do voľného obehu, pričom tento tovar sa ale fyzicky nachádza mimo Slovenska, napr. na vstupe na colné územie Únie v inej členskej krajine, napr. v Nemeckom prístave.

Cez Centralizované colné konanie teda príde na Slovensku k prepusteniu tovaru do colného režimu prepustenia do voľného obehu, pričom tovar sa fyzicky nachádza v prístave v Nemecku. Momentom prepustenia tovaru do colného režimu prepustenie do voľného obehu sa tento tovar stane tovarom Únie a ten sa môže voľne pohybovať po celom colnom území Únie bez toho, aby podliehal colnému dohľadu a prepravoval sa v colnom režime tranzit. Na Slovensku sa má colné zjednodušenie Centralizované colné konanie predbežne v plnej elektronickej funkcionalite spustiť „teraz“ od decembra 2023. Centralizované colné konanie však dokáže získať iba držiteľ statusu Schváleného hospodárskeho subjektu.

SHS/AEO

Držiteľom statusu Schváleného hospodárskeho subjektu nedokáže byť každý podnikateľský subjekt na Slovensku, keďže základným predpokladom je byť pravidelným využívateľom colných režimov, čo znamená pravidelne dovážať alebo vyvážať tovar. Ako je už vyššie spomenuté, tak colné predpisy poznajú dva základne druhy statusov Schválených hospodárskych subjektov, ktorými sú:

 • povolenie pre zjednodušené colné postupy (označuje sa AEOC) a
 • povolenie pre oblasť bezpečnosti a ochrany (označuje sa AEOS), pričom právna úprava umožňuje disponovať, aj kombináciou týchto dvoch typov povolení (označuje sa AEOF).

Základnými kritériami, ktoré preverujú colné orgány pri udelení statusu Schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy, sú požiadavky Súladu, Uspokojivého systému riadenia obchodnej a prepravnej evidencie, Finančná spôsobilosť, Praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odbornú kvalifikáciu. Naša advokátska kancelária má za sebou niekoľko desiatok úspešných projektov SHS/AEO, takže požiadavky, rozsah a spôsob preverovania kritérií sú nám z dlhodobej praxe známe, a navyše náš tzv. colný tím advokátov tvoria bývalí colníci, ktorí sa orientujú v problematike colných predpisov desaťročia.

Zavedenie Samozdanenia pri dovoze tovaru, podľa nášho právneho názoru, samo o sebe výrazne nezjednoduší a neurýchli colné konanie, nakoľko to je dnes plne automatizované a colné deklaračné a colné informačné systémy automaticky vypočítavajú nie len daň pri dovoze tovaru, ktorá sa potom prenáša do rozhodnutia v colnom konaní a jeho výmeru platieb. Výrazný význam bude mať však na cash flow držiteľov statusov Schválených hospodárskych subjektov pre zjednodušené colné postupy, keďže tí nebudú musieť platiť daň pri dovoze tovaru a tieto peňažné prostriedky budú môcť použiť na rozvoj podnikania.

Naša advokátska kancelária očakáva zvýšený nárast záujmu byť držiteľom statusu Schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy, a to práve pre zavedenie Samozdanenia pri dovoze tovaru. Byť držiteľom statusu schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy nebude znamenať len prístup k samozdaneniu, ale súčasne bude znamenať aj prístup k celému radu ďalších colných zjednodušení, ktoré uľahčujú dovoz tovaru, vrátane významného zjednodušenia Centralizovaného colného konania. Navyše, Slovensko sa zavedením Samozdanenia pri dovoze tovaru, momentálne síce len vo veľmi okresanej forme, zaradí medzi viac ako 20 členských štátov Únie, kde Samozdanenie pri dovoze tovaru funguje niekoľko rokov.

Podľa návrhu novely zákona by sa Samozdanenie pri dovoze tovaru malo použiť pri vzniku daňovej povinnosti pri dovoze tovaru po 30.6.2024, teda od 1.7.2024.

V prípade potreby vám zabezpečíme právne služby na Slovensku a v Česku Vám poskytnú služby naši advokáti v Českej republike.

___

[1] Podľa čl. 5 ods. 15 Colného kódexu Únie „deklarant“ je osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze vo vlastnom mene, alebo osoba, v ktorej mene sa takéto vyhlásenie alebo oznámenie podáva;

V prípade záujmu o právne poradenstvo alebo vypracovania príslušnej dokumentácie sa neváhajte na nás obrátiť.

Kontaktujte nás
Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

colné právo , daňové právo


Publikované:

1. augusta 2023

Súvisiace články