Zdielať článok


Facebook Linkedin
Rozhodovanie ÚDZS o správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Článok sa zaoberá významom kontrolnej činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, jej priebehom a dopadom na pozíciu poškodeného, ktorý si uplatňuje v súdnom konaní nárok na náhradu škody a/alebo nemajetkovej ujmy v peniazoch v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nemocnice). Aký je postup pri uplatnení náhrady škody a čo robiť, ak podáte podnet na zanedbanie zdravotnej starostlivosti?

Povinnosti poskytovateľa v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica) je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s ust. § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o zdravotnej starostlivosti), podľa ktorého: „Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.“

V prípade, ak sa pacient alebo blízky príbuzný pacienta domnieva, že mu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne (porušenie ust. § 4 ods. 3 Zákona o zdravotnej starostlivosti), má právo podať v zmysle ust. § 43a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o zdravotných poisťovniach“) podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou na príslušný úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len ÚDZS).   

Podnet na zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Zákonom č. 392/2020 Z. z. došlo k novelizácii Zákona o zdravotných poisťovniach spočívajúcej, okrem iného, v určení lehoty na skončenie výkonu dohľadu. Do prijatia novely ÚDZS nemal lehotu na skončenie výkonu dohľadu, čo malo za následok neprimeranú dĺžku trvania výkonu dohľadu (niekedy vyše 18 mesiacov).  Aktuálne podľa novej právnej úpravy začína plynúť 9 mesačná lehota na skončenie výkonu dohľadu po prijatí podnetu od podávateľa podnetu. Takto určená lehota môže byť v prípadoch hodných osobitného zreteľa predsedom ÚDZS predĺžená najviac o 3 mesiace.

Po skončení výkonu dohľadu ÚDZS oznámi oznamovateľovi (podávateľovi podnetu) výsledok prešetrenia podnetu, v rámci ktorého v prípade, ak budú zistené pochybenia, tieto explicitne uvedie, skonštatuje porušenie ust. § 4 ods. 3 Zákona o zdravotnej starostlivosti a súčasne, ak sú splnené zákonom určené predpoklady, začne konanie o uložení pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivostí v zmysle ust. § 50 ods. 2 Zákona o zdravotných poisťovniach. Rozhodnutím ÚDZS o uložení pokuty je v zmysle ust. § 193 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok súd viazaný, čo má fakticky za následok preukázanie prvotného predpokladu v konaní o náhradu škody/ nemajetkovej ujmy, ktorým je porušenie právnej povinnosti. 

Záver ÚDZS o pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má za následok oslobodenie žalobcu od platenia súdneho poplatku v zmysle ust. 4 ods. 2 písm. k) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. To znamená, že žalobca nemusí po podaní žaloby ani počas súdneho konania uhrádzať žiadne súdne poplatky ako napr. poplatok za podanie žaloby, poplatok za vypracovanie znaleckého posudku..). Toto je jeden z dôvodov, pre ktorý odporúčame klientom pred podaním žaloby na súd, podanie podnetu na ÚDZS.

Oznámenie o výsledku prešetrenia – podnet na zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Rovnako je vhodné disponovať oznámením o výsledku prešetrenia podnetu ÚDZS (ďalej len „Oznámenie) z toho dôvodu, že v Oznámení sú uvedené konkrétne pochybenia, ktoré ÚDZS pri výkone dohľadu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zistil. Tieto môžu slúžiť ako podklad pre podanie žaloby, prípadne pre vypracovanie odborného vyjadrenia/znaleckého posudku.

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že samotné konštatovanie ÚDZS o pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivostí nemá za následok vznik nároku na náhradu škody/nemajetkovej ujmy. V prípadnom súdnom konaní je potrebné preukázať príčinnú súvislosť medzi porušením právnej povinnosti (konkrétnym pochybením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) a následkom (poškodením zdravia pacienta/úmrtím pacienta).

Prečo je dôležité právne zastúpenie?

Práve nepreukázanie príčinnej súvislosti, ako jedného zo základných predpokladov pre priznanie nároku na náhradu škody/nemajetkovej ujmy, býva často dôvodom neúspechu poškodených v spore. Preto je dôležité, aby poškodení/blízke osoby poškodených, boli zastúpené kvalifikovaným advokátom/advokátskou kanceláriou, ktorá sa špecializuje na medicínske právo, keďže ide o špecifickú právnu oblasť, v ktorej sú rôzne odlišnosti v rámci súdneho procesu oproti bežným civilným sporom.

Nevýhodou Oznámenia môže byť skutočnosť, že ÚDZS je do značnej miery pri výkone dohľadu limitovaný zákonom, nakoľko ÚDZS vychádza pri výkone dohľadu predovšetkým zo zdravotnej dokumentácie, keďže platí zásada správnosti vedenia zdravotnej dokumentácie. Z toho dôvodu  môže nastať situácia, že ÚDZS konštatuje správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom znalec po preskúmaní prípadu a vypočutí poškodených dospeje k záveru, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne.  Práve v takýchto prípadoch, keď poškodený nie je s Oznámením spokojný, resp. má o jeho správnosti pochybnosti, sa môže obrátiť na znalca, ktorý jeho prípad preskúma.

Naša advokátska kancelária má dlhoročné skúsenosti v oblasti medicínskeho práva. Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby za účelom dosiahnutia maximálneho odškodnenia pre našich klientov.

V prípade, ak máte podozrenie na pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorého došlo k poškodeniu Vášho zdravia, prípadne úmrtiu Vašej blízkej osoby, pokojne nás kontaktujte a my Vám pomôžeme s prešetrením poskytnutia zdravotnej starostlivostí (podanie podnetu na ÚDZS, zabezpečenie odborného vyjadrenia/znaleckého posudku) a uplatnením Vašich práv v mimosúdnom ako aj súdnom konaní.

Bola vám poskytnutá zdravotná starostlivosť nesprávne?

Odškodnenie
Kategórie:

Legislatíva , Odškodnenie


Publikované:

23. novembra 2021

Súvisiace články