Povinné zmluvné poistenie pokrýva aj náhradu nemajetkovej ujmy

20. júna 2017

Náhrada nemajetkovej ujmy ako súčasť povinného zmluvného poistenia. Foto: pexels.com

Ústavný súd SR Uznesením sp. zn. III. ÚS 666/2016 zo dňa 16.10.2016 prelomovým spôsobom odstránil doterajšiu bipolárnosť interpretačných a aplikačných výstupov všeobecných súdov k posudzovanej problematike pasívnej vecnej legitimácie poisťovateľov v sporoch o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy.

Na počiatku všetkých sporov o náhradu nemajetkovej ujmy vedených aj proti poisťovateľom stojí prejudiciálny rozsudok Súdneho dvora zo dňa 24.10.2013 vo veci Haasová C-22/12, podľa ktorého povinné zmluvné poistenie má pokrývať aj náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravnej nehode, ak jej náhradu na základe zodpovednosti poisteného za škodu upravuje vnútroštátne právo uplatniteľné v spore vo veci samej.

Opierajúc sa o uvedený autoritatívny výklad transponovaných smerníc začali všeobecné súdy priznávať pozostalým po obetiach dopravných nehôd nároky na náhradu nemajetkovej ujmy z titulu zásahu do ich osobnostných práv aj voči poisťovateľom. Časť rozhodovacích súdov si však zvolila cestu vlastného výkladu predmetného rozsudku a aj pre údajný nedostatok všeobecnej záväznosti prejudiciálnych rozsudkov naďalej odmietali priznávať pozostalým tento nárok. Na úrovni Najvyššieho súdu SR zarezonovalo už vývojom prekonané Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/168/2009 zo dňa 20.4.2011, v ktorom súd konštatoval, že poisťovateľovi nesvedčí pasívna vecná legitimácia v konaní o náhradu nemajetkovej ujmy za zásah do osobnostných práv poškodených spôsobených úmrtím blízkej osoby pri dopravnej nehode.

V argumentačnej praxi poisťovatelia aktuálne odkazujú na ďalšie recentné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 301/2012 zo dňa 31.3.2016, s ktorým sa Ústavný súd SR v prezentovanom rozhodnutí  taktiež osobitne vysporiadal. Otázka výkladových hraníc pojmu škoda na zdraví, ktorú na účely povinného zmluvného poistenia zákonodarca subsumuje pod poistné krytie sa stala východiskovou v nastolenej problematike. Nakoľko vnútroštátne orgány musia pri transpozícii smerníc zabezpečiť aj cieľ sledovaný smernicou, nemožno sa stotožniť s argumentáciou poisťovateľov, že zákonodarca nemal úmysel zahrnúť nárok na náhradu nemajetkovej ujmy pod § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka do ustanovení zákona o povinnom zmluvnom poistení. V danom prípade je totiž potrebné skúmať nielen vôľu zákonodarcu, ale aj vôľu úniového tvorcu. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí kreoval zásadný právny záver, podľa ktorého tradičné chápanie pojmu škoda na zdraví musí ustúpiť európskemu chápaniu, tzn. eurokonformný výklad pojmu škoda na zdraví podľa § 2 ods. 2 zákona o povinnom zmluvnom poistení je nevyhnutný. Eventuálny výklad tohto pojmu na účely zákona o povinnom zmluvnom poistení, ktorý by nezohľadňoval nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej smrťou blízkej osoby, nie je eurokonformný a absolútne by popieral účel transponovaných smerníc, keďže nepriznáva pozostalým po obetiach dopravných nehôd potrebný rozsah práv, ktorý predpokladá úniové právo.

Záverom teda možno zdôrazniť, že Ústavný súd SR vo svojom rozhodnutí jednoznačne konštatuje, že náhrada nemajetkovej ujmy je krytá povinným zmluvným poistením, nakoľko je daná udržateľnosť extenzívneho výkladu pojmu škodu na zdraví, ktorý v zmysle § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka kryje aj náhradu nemajetkovej ujmy. Takýto postoj súvisí predovšetkým s dôsledným a nevyhnutným rešpektovaním záverov Súdneho dvora EÚ prezentovaných v prejudiciálnom rozsudku Haasová. Zostáva už len veriť, že rozhodovacia prax všeobecných súdov bude pokračovať v nastolenom trende tak, aby poškodeným po obetiach dopravných nehôd boli v súlade s cieľmi transponovaných smerníc v rámci povinného zmluvného poistenia skutočne likvidované ako vzniknuté ujmy.

Späť na články

Tagy

Poskytovanie dotácií na nájomné – čo by ste mali vedieť

3. júla 2020 | Legislatíva

Na základe novely zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa odo dňa [...]

Viac

Štátna podpora zelených domácností – Zelená domácnostiam II.

1. júla 2020 | Legislatíva

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila výzvu na podporu inštalácie zariadení na výrobu elektriny a tepla, ktoré majú [...]

Viac

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V rámci projektu Prvej pomoci začalo poskytovanie dočasných príspevkov na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO počas [...]

Viac

Novinky

Mimoriadne predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

18. marca 2020

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. januára 2020

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Sme hrdí

Kategórie