Zdielať článok


Facebook Linkedin
Hypoxia plodu – príčiny, následok a možnosti uplatnenia nároku na súde

 

Článok sa zaoberá problematikou spojenou s hypoxiou plodu počas pôrodu, ktorá môže viesť k fatálnym následkom z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti lege artis medicinea. Konkretizuje jednotlivé príčiny vzniku hypoxie ako aj nasledovné postupy spojené s uplatnením práv pacientov, ktorí majú pocit, že zdravotnícky personál nevykonal všetky potrebné úkony za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti, resp. tieto úkony nevykonal správne.

HYPOXIA plodu je lekársky termín pre nedostatočné okysličenie plodu, ľudovo povedané „dusenie“, ktorá vzniká pri akútnom alebo chronickom nedostatku kyslíka a bezprostredne ohrozuje život, zdravie, rast a vývin plodu v maternici. Príčinami akútnej hypoxie plodu môžu byť placentárna abrupcia, čiže predčasné odlúčenie placenty, obtočenie pupočníka okolo krku dieťaťa alebo stlačenie pupočníka počas kontrakcie ako aj ďalšie príčiny. Akékoľvek oneskorenie v prípade príznakov akútnej hypoxie plodu môže byť fatálne.

Následky – hypoxia plodu

Nedostatočné okysličenie plodu môže spôsobiť viacero rozličných problémov. Predovšetkým ide o problémy v centrálnej nervovej sústave mozgu, kde môžu vznikať opuchy alebo odumieranie tkaniva, čo sa prejaví aj na mentálnych funkciách ako aj na zhoršení zraku alebo sluchu dieťaťa. Rovnako sa prejaví v obehovom a srdcovocievnom systéme, v ktorom dochádza k problémom s výživou srdcových svalov a srdca.

Hypoxii plodu nie je možné predchádzať, avšak je možné eliminovať jej následky včasnou diagnostikou ako aj následným postupom lekára, ktorý rozhoduje o ukončení pôrodu napr. sekciou (cisárskym rezom). Za priebeh pôrodu je zodpovedný zdravotnícky pracovník (lekár), ktorý vykonáva diagnostiku (screening) a nariaďuje liečebný postup, poprípade operačný výkon. Tu sa dostávame práve do situácie, kedy môže dôjsť v dôsledku nesprávneho screeningu plodu alebo nesprávneho postupu lekára k oneskoreniu počas hypoxie plodu, a teda k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti. Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica) je prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov povinný v zmysle ust. §  4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. poskytovať zdravotnú starostlivosť správne.

Je potrebné zdôrazniť, že nie každý prípad hypoxie plodu je v dôsledku pochybenia lekára. Či skutočne došlo k zanedbaniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Vášmu dieťaťu môže vyhodnotiť len iný lekár (znalec), ktorý zhodnotí postup ošetruujúceho lekára. Medicínske spory sú častokrát veľmi komplikované na dokazovanie, preto je potrebné vyhľadať advokáta, ktorý bude účinne a efektívne brániť Vaše práva a nároky. Ak Vaše dieťa utrpelo poškodenie zdravia v dôs

ledku hypoxie počas pôrodu využite bezplatnú konzultáciu jedným z našich advokátov, ktorí majú s podobnými prípadmi skúsenosti a uvedomujú si, čím ste si museli prejsť a čo práve prežívate.  Trpezlivo Vám vysvetlia postupy pri uplatňovaní nárokov Vášho dieťaťa, ako aj Vašich nárokov.

Advokáti advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič sa špecializujú práve na medicínske spory, ktoré nie sú zriedkavé a vedia Vám poskytnúť odbornú pomoc v tejto neľahkej situácii a takisto zabezpečiť komplexné právne služby počas mimosúdnych rokovaní ako aj počas súdneho konania. Cieľom advokátov spoločnosti Prosman a Pavlovič je pomôcť obetiam hypoxie a ich rodinám získať morálne zadosťučinenie v podobe súdneho rozhodnutia a rovnako tiež zabezpečiť poškodeným rodinám získať maximálnu možnú náhradu za nedbanlivostné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Súvisiace články