Zrušenie spoločnosti

7. apríla 2015

Ako zrušiť spoločnosť? Foto: pexels.com

Dobrý deň,
máme založenú spoločnosť s ručením obmedzeným, no dlhšiu dobu nevykonáva žiadnu činnosť, preto by sme mali záujem o jej zrušenie. V súčasnosti už podnikáme pod inou spoločnosťou. Chcel by som sa poradiť, aké sú spôsoby zrušenia spoločnosti a ktorý z nich je najrýchlejší a najvýhodnejší v prípade, že spoločnosť nedisponuje takmer žiadnym majetkom a svoju činnosť už dlhšie nevykonáva. Ďakujem, Váš čitateľ.

Vážený čitateľ,
Spoločnosť možno zrušiť s likvidáciou alebo bez likvidácie. Bez likvidácie sa spoločnosť zrušuje pokiaľ sa rozhodlo o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti (tzn. o zrušení spoločnosti s právnym nástupcom), pričom majetok spoločnosti prejde na nástupnícku spoločnosť, a takisto sa likvidácia nevyžaduje ani v prípadoch predpokladaných zákonom, pokiaľ spoločnosť nemá žiaden majetok. Ak spoločnosť disponuje majetkom a nerozhodlo sa o zrušení spoločnosti s právnym nástupcom, vyžaduje sa zrušenie s likvidáciou.

V spojení so zrušením spoločnosti je potrebné uviesť, že pokiaľ by bola spoločnosť v úpadku, t.j. predĺžená alebo platobne neschopná (v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii), mala by spoločnosť v súlade s právnymi predpismi podať návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, ak by spoločnosť nemala dostatok majetku ani na úhradu nákladov konkurzu, súd by konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastavil.

Vzhľadom na Vami uvedené budeme vychádzať z predpokladu, že spoločnosť určitý majetok má, preto prichádza do úvahy jej zrušenie s likvidáciou. V takomto prípade o spoločníci spoločnosti príjmu rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou a zároveň sa ustanoví do funkcie likvidátor, na ktorého prejde pôsobnosť štatutárneho orgánu spoločnosti, pričom je oprávnený robiť v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii. Vstup spoločnosti do likvidácie je potrebné oznámiť veriteľom (zverejniť v Obchodnom vestníku) ako aj daňovému úradu a sociálnej poisťovni (pre prípad dlhov na poistnom). Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju spoločníkom alebo orgánu spoločnosti, na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku z likvidácie (likvidačný zostatok), medzi spoločníkov. K výmazu spoločnosti z obchodného registra bude potrebný tiež súhlas správcu dane.

Okrem vyššie uvedeného postupu môže súd na návrh alebo aj z vlastného podnetu rozhodnúť o zrušení spoločnosti, ak sú splnené predpoklady uvedené v Obchodnom zákonníku napr. nekonanie valného zhromaždenia v príslušnom kalendárnom roku a pod..

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že administratívne najjednoduchším spôsobom zrušenia spoločnosti vo Vami uvedenom prípade by mohlo byť jej zlúčenie s inou Vašou spoločnosťou, naopak podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť je administratívne podstatne náročnejšie.

Pri rozhodovaní o jednotlivých spôsoboch zrušenia spoločnosti je potrebné posúdiť konkrétne okolnosti prípadu, preto Vám odporúčame obrátiť sa na právnika, ktorý Vám po detailnom oboznámení sa so stavom spoločnosti poskytne komplexnejšiu analýzu jednotlivých možností.

Späť na články

Tagy

DEDIČSKÉ KONANIE

26. novembra 2021 | Legislatíva Občianske právo

Dedičské konanie môže byť náročnou a nepríjemnou skúsenosťou. Častokrát je to pre ľudí úplne prvý kontakt so súdnym konaním. Z tohto [...]

Viac

Rozhodovanie ÚDZS o správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti

23. novembra 2021 | Legislatíva Odškodnenie

Význam rozhodnutia ÚDZS o preskúmaní zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na účely uplatnenia nároku na [...]

Viac

Zodpovednosť za vady nehnuteľnosti

28. októbra 2021 | Legislatíva Zmluvy

Kupujete pozemok, dom či byt ? Venujte osobitnú pozornosť zodpovednosti predávajúceho za vady nehnuteľnosti a z nej vyplývajúcim [...]

Viac