Zdielať článok


Facebook Linkedin
#1 Novela obchodného zákonníka účinná od 01.01.2018

V súvislosti s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol dňa 12.10.2017 návrh prerokovaný na 21. schôdzi NR SR a následne v III. čítaní schválený pod uznesením číslo 874. Zákon v čase prípravy tohto Newsletter-u zatiaľ nevyšiel v Zbierke zákonov. Táto novela sa stáva účinnou dňa 01.01.2018. Vzhľadom na rozsah novely Obchodného zákonníka rozdelíme newsletter do 3. častí.

ÚVOD

Účelom novelizačného zákona je najmä preventívne pôsobenie proti nekalým podnikateľským praktikám, ktoré spočívajú v zlučovaní spoločností s už reálne nefungujúcimi spoločnosťami, či prevode obchodných podielov na osoby, resp. spoločnosti, ktoré nemajú v úmysle reálne vykonávať podnikateľskú činnosť, čím sa takto zaniknuté, resp. prevedené spoločnosti snažia obísť ustanovenia nielen Obchodného zákonníka o likvidácií spoločnosti, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ale častokrát aj nepriaznivé dôsledky svojich podnikateľských aktivít, ako sú dlhy voči obchodným partnerom, ale neraz aj dlhy voči štátnym orgánom, najmä daňovému úradu, colnému úradu a Sociálnej poisťovni. Okrem preventívnej funkcie táto novela zavádza aj represívne ustanovenia do Trestného zákona tým, že vytvára novú skutkovú podstatu trestného činu Nekalej likvidácie a upresňuje skutkovú podstatu trestného činu Marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania. Vedľajšími zmenami, ktoré zákonodarca prijal, sú napríklad zmeny vo vzťahu k obchodnému tajomstvu, ktorého normatívna úprava sa prijatím tejto novely upresní a doplní o nové inštitúty.

Predmetnou novelou Obchodného zákonníka došlo k mnohým zmenám nielen Obchodného zákonníka, ale aj osobitných predpisov. Z tohto dôvodu sa budeme jednotlivým zmenám venovať postupne v 3 častiach:

 • prvá časť sa bude zaoberať zmenami pri zrušení spoločností s likvidáciou a bez likvidácie, zmenami týkajúcimi sa založenia spoločnosti a prevodov obchodných podielov;
 • druhá časť sa bude venovať zmene právnej úpravy v oblasti ochrany obchodného tajomstva, úpravy kapitálových fondov a iným zmenám, ktoré sa týkajú spoločnosti s ručením obmedzeným a nového typu ručenia ovládajúcej spoločnosti za záväzky ovládanej spoločnosti;
 • tretia časť bude obsahovať úpravu nového trestného činu, spresnenie skutkovej podstaty trestného činu Marenia konkurzného a vyrovnacieho konania a ostatým zmenám, ktoré novela Obchodného zákonníka priniesla.

1. ZMENY V OBLASTI ZRUŠENIA SPOLOČNOSTI LIKVIDÁCIOU

V platnom a účinnom znení Obchodného zákonníka platí v zmysle § 68 ods. 11, že spoločnosť, ktorá sa zrušuje bez právneho nástupníctva, je povinná k návrhu na výmaz z Obchodného registra doložiť aj súhlas správcu dane, ktorý si je povinná sama vyžiadať. Správca dane súhlas vydáva podľa § 54 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o správe daní“ v príslušnom gramatickom tvare) na žiadosť spoločnosti, ak nemá správca dane voči daňovému subjektu daňové pohľadávky, daňový subjekt nemá daňový nedoplatok, u daňového subjektu neprebieha výkon daňovej kontroly, určenie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie.

Podľa novelizovaného znenia bude spoločnosť, ktorá sa zrušuje inak ako bez likvidácie s právnym nástupníctvom, povinná si vyžiadať okrem súhlasu príslušného správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra aj súhlas Sociálnej poisťovne. Súhlas Sociálnej poisťovne sa nevyžaduje, ak spoločnosť nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Vo vzťahu k zrušeniu spoločnosti inak ako bez likvidácie s právnym nástupníctvom môžu nastať nasledovné situácie:

 • spoločnosť nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne – súhlas Sociálnej poisťovne sa nevyžaduje,
 • spoločnosť je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne – súhlas Sociálnej poisťovne sa vyžaduje,
 • spoločnosť bola zrušená ex offo rozhodnutím súdu – výmaz sa vykoná podľa § 8a zákona o obchodnom registri bez nutnosti vyžadovať súhlas správcu dane alebo Sociálnej poisťovne.

Táto zmena bola zakomponovaná aj do zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, konkrétne do § 171 ods. 3 tak, že Sociálna poisťovňa je povinná vydať fyzickej alebo právnickej osobe súhlas so zápisom spoločnosti do obchodného registra alebo súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra  na jej žiadosť v prípade, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku alebo ak pohľadávka neprevyšuje sumu určenú generálnym riaditeľom.

Súhlas správcu dane, ktorým je po novom len daňový úrad a colný úrad, sa bude vyžadovať aj naďalej pri každom zrušení spoločnosti inak ako bez likvidácie s právnym nástupníctvom.

2. PODMIENKY SPLYNUTIA, ZLÚČENIA A ROZDELENIA

Predmetná novela Obchodného zákonníka zavádza nové podmienky pre splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločností v súlade s preventívnym účelom tejto novely. Nové podmienky splynutia, zlúčenia a rozdelenia majú v praxi zabrániť tomu, aby sa nástupnícka spoločnosť dostala do krízy, resp. aby hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovala hodnotu jej majetku.

Cieľom týchto zmien je zlepšiť ochranu veriteľov a spoločníkov spoločností pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností tým, že sa obmedzí splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločností v takých prípadoch, v ktorých by toto rozhodnutie mohlo poškodiť záujmy veriteľov a spoločníkov.

Podľa novelizovaného § 69 ods. 11 Obchodného zákonníka ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia musia byť splnené nasledovné podmienky:

 1. hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nesmie presahovať hodnotu jej majetku, pričom do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti,
 2. nástupnícka alebo zanikajúca spoločnosť nesmie byť v likvidácií,
 3. voči nástupníckej ani zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže so splynutím, zlúčením alebo rozdelením súhlasí správca konkurznej podstaty,
 4. voči nástupníckej alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 5. voči nástupníckej alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.

Týmito podmienkami sa zabezpečuje, aby spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia, boli v dobrej ekonomickej a hospodárskej kondícií tak, aby bol zabezpečený cieľ týchto transakcií, a to prechod imania a následné pokračovanie v podnikaní nástupníckou spoločnosťou. Účelom stanovenia týchto podmienok je zamedziť splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu spoločností, ktoré nesmeruje k pokračovaniu podnikateľskej činnosti nástupníckou spoločnosťou, ale predstavuje iba obchádzanie zákonných ustanovení Obchodného zákonníka o likvidácií, ustanovení Zákona o konkurze a reštrukturalizácií alebo iných zákonov a najmä poškodzuje práva a oprávnené záujmy veriteľov zanikajúcich spoločností.

Všetky vyššie uvedené podmienky okrem podmienky uvedenej v bode a) bude obchodný register zisťovať automaticky z referenčných registrov verejnej správy. Tieto nebude nutné preukazovať osobitnými listinami, ak tieto skutočnosti vyplývajú z aktuálnych referenčných údajov zapísaných v referenčných registroch verejnej správy.

Na účely preukázania splnenia podmienky uvedenej pod písmenom a) sa bude po prijatí rozhodnutia spoločníkov alebo príslušných orgánov spoločností o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti a pred podaním návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia vyžadovať správa audítora o tom, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností ku dňu, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, nebude hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku. Správa audítora o zistených skutočnostiach sa stáva povinnou prílohou, ktorá sa prikladá k návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností do obchodného registra.

Jednotliví členovia orgánov spoločností, najmä spoločníci, konatelia a poprípade členovia  dozornej rady, sú povinní zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré smerujú k splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu spoločností, a to v prípade, pokiaľ možno predpokladať, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky pre takéto transakcie, v opačnom prípade títo zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobia.

Zákonodarca priamo v zákone uvádza, že za nedodržanie tejto povinnosti zodpovedajú členovia orgánov spoločnosti za škodu, ktorú tým spôsobia.

Každá spoločnosť, ktorá v dôsledku splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia zanikne, je povinná najneskôr 60 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré bude schvaľovať návrh zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí, alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti, oznámiť správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, že bol vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení, zmluvy o splynutí alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti. Ak sú obchodné podiely alebo akcie zanikajúcej spoločnosti predmetom záložného práva,  je táto povinná oznámiť uvedené skutočnosti v rovnakej lehote aj záložnému veriteľovi.

Samotný návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností musia všetky zanikajúce a nástupnícke spoločnosti podať najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti. Oproti vládnemu návrhu je schválené znenie menej prísne, nakoľko vládny návrh zákona počítal s tým, že pokiaľ sa návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia vo vyššie uvedenej lehote nepodá, má sa za to, že spoločnosti od takejto zmluvy odstúpili.

Vyššie uvedené zmeny týkajúce sa splynutia, zlúčenia a rozdelenia spoločností platia odo dňa vyhlásenie Novely Obchodného zákonníka v Zbierke zákonov k čomu došlo dňa 08.11.2017. Na splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti sa použijú pôvodné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak bol návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený predo dňom nadobudnutia účinnosti Novely Obchodného zákonníka a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. V ostatných prípadoch je bude postupovať už podľa vyššie uvedených pravidiel.

3. ZMENY PRI ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Podľa súčasného § 105b Obchodného zákonníka nemôže spoločnosť s ručením obmedzeným založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Z tohto dôvodu sa pri každom založení spoločnosti a podaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra vyžadoval preventívne súhlas správcu dane so založením spoločnosti podľa § 54 ods. 1 Zákona o správe daní.

Podľa prijatej novely Obchodného zákonníka nemôže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Tento zákaz neplatí, ak správca dane alebo Sociálna poisťovňa so založením udelia súhlas. Tým sa mení doterajší systém preventívnych súhlasov správcu dane so zápisom novozaloženej spoločnosti do obchodného registra tak, že súhlas správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad a súhlas Sociálnej poisťovne sa nebude vyžadovať v prípade, ak osoba zakladateľa nie je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo z zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne a túto skutočnosť budú registrové súdy pri zápise novozaloženej spoločnosti skúmať.

Podmienka, že spoločnosť nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname dlžníkov, môže byť nahradená súhlasom správcu dane alebo Sociálnej poisťovne v prípadoch, ak sa osoba zakladateľa ešte nachádza v zoznamoch dlžníkov napriek tomu, že jej dlh po hmotnoprávnej stránke zanikol napr. splnením a táto osoba nemusí čakať so založením spoločnosti do nasledujúcej aktualizácie údajov v zoznamoch dlžníkov. Nejedná sa teda o možnosť správcu dane alebo Sociálnej poisťovne vydať súhlas so založením napriek existencií daňového dlhu alebo dlhu voči Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa vydá v zmysle § 171 ods. 3 Zákona o sociálnom poistení súhlas so založením spoločnosti iba v prípade, ak voči tejto osobe nebude viesť žiadnu pohľadávku alebo táto pohľadávka neprevýši sumu vo výške určenej generálnym riaditeľom.

4. ZMENY TÝKAJÚCE SA PREVODU OBCHODNÝCH PODIELOV V SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Novelou Obchodného zákonníka zákonodarca zaviedol aj obmedzenia vo vzťahu k prevodu obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak:

 • sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení,
 • je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu alebo
 • voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Ak sa bude prevádzať väčšinový obchodný podiel v spoločnosti a osoba nadobúdateľa nebude vedená v zozname daňových dlžníkov, spoločnosť nebude musieť doložiť súhlas správcu dane, pričom tento sa bude vyžadovať rovnako ako v prípade založenia spoločnosti iba vtedy, ak osoba nadobúdateľa bude vedená v zozname daňových dlžníkov.

V zmysle novely zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o obchodnom registri“ v príslušnom gramatickom tvare) bude registrový súd pri prevode obchodného podielu ex offo skúmať, či sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, či je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu alebo či voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. Pre prípad prevodu väčšinového obchodného podielu bude registrový súd rovnako skúmať, či osoba nadobúdateľa nie je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu.

Je zaujímavé, prečo zákonodarca nevyžaduje pri prevode obchodného podielu, aby osoba nadobúdateľa nebola vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, keď tak vyžaduje pri výmaze spoločnosti a založení spoločnosti. Oproti vládnemu návrhu zákona sa do jeho schválenej verzie nedostala povinnosť predkladať súhlas správcu dane pri akomkoľvek prevode obchodného podielu, bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o väčšinový alebo menšinový obchodný podiel.

ZÁVER

Na záver uvádzame krátke zhrnutie podstatných zmien:

 • pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným sa nebude preventívne vyžadovať súhlas správcu dane, ale založiť spoločnosť nebude môcť osoba, ktorá je vedená zozname daňových dlžníkov alebo dlžníkov Sociálnej poisťovne;
 • stanovujú sa podmienky pre splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločností, pričom najdôležitejšia z nich je podmienka, aby hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nepresiahla hodnotu jej majetku;
 • rovnako sa novelou stanovujú podmienky pre prevod obchodných podielov tak, aby sa neprevádzali obchodné podiely v spoločnostiach, voči ktorým sa vedie konanie o ich zrušení, sú zrušené alebo voči nim pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Vzhľadom k zmenám, ktoré novela Obchodného zákonníka prinesie, možno konštatovať, že sa jedná o posun vpred, pričom sa zavádzajú nové právne inštitúty, ktoré majú zamedziť špekulatívnym splývaniam, zlučovaniam a rozdeľovaniam spoločností, v ktorých dôsledku sa zanikajúce spoločnosti zbavujú svojej zodpovednosti najmä voči veriteľom. Na druhej strane sa zjednodušuje administratívny postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, nakoľko sa nebude bezpodmienečne vyžadovať súhlas správcu dane so založením spoločnosti, pokiaľ osoba nebude vedená v zozname daňových dlžníkov alebo dlžníkov Sociálnej poisťovne.

 

Súvisiace články