Zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti

25. augusta 2016

Zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti. Foto: pexels.com

Dobrý deň. Pred 12 rokmi som s bývalým manželom zakladala jeho súčasnú firmu. Obaja sme do nej vložili peňažné prostriedky vo výške 100 tisíc SK. O firmu sa od začiatku staral on sám, ja som mu iba občas prišla vypomôcť keď bolo treba. Neskôr nastali medzi nami osobné nezhody a zhruba po 5 rokoch sme sa rozviedli. Od vtedy sme neboli spolu v kontakte a ja som si medzičasom založila vlastnú firmu. Bola som však upozornená, že pokiaľ by som bola konateľkou v mojej firme, mohlo by prísť k porušeniu zákazu konkurencie. Preto som napísala bývalému manželovi oficiálny list s oznámením, že z jeho spoločnosti vystupujem a požadujem vrátenie vkladu, ktorý som do firmy priniesla. Po pár dňoch mi odpísal, že moju žiadosť odmieta, nakoľko z eseročky nemôžem vystúpiť a nech sa obrátim na súd. Prosím Vás, ako by som mala postupovať? Pozdravujem, M.S..

Dobrý deň. V otázke vystúpenia zo spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „Sro“) Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) túto možnosť spoločníkovi v Sro bohužiaľ neumožňuje. Napriek tomu, že spoločník nemôže zo Sro vystúpiť jednostranným vyhlásením, môže navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Čo sú dôvody, pre ktoré nemožno od spoločníka spravodlivo požadovať aby zotrval v spoločnosti, už zákon nedefinuje a preto sú predmetom individuálneho súdneho posúdenia.

Súdna prax sa však postupne ustálila na niektorých dôvodoch, pre ktoré účasť spoločníka v Sro zrušila. Z opisu situácie je možné usúdiť, že medzi Vami a druhým spoločníkom už dlhodobo neprebieha komunikácia (pravdepodobne kvôli osobným rozporom), nepodieľate sa na činnosti spoločnosti a pravdepodobne ani nedisponujete informáciami týkajúcimi sa hospodárenia v Sro. Tieto dôvody vyhodnotil Okresný súd Bratislava I., v rozhodnutí sp. zn. 32CB/238/2005 ako aj Krajský súd v Nitre, v rozhodnutí sp. zn. 18Cbs/1/2005 za dostačujúce, aby od spoločníka nemohlo byť spravodlivo požadované zotrvať v spoločnosti a jeho účasť v nej teda zrušil. Do pozornosti dávame aj rozhodnutie Okresného súdu Galanta, sp. zn. 8Cb/46/2011, v ktorom súd preukázal, že nakoľko vzťahy medzi spoločníkmi sú narušené v dôsledku rozvodu ich manželstva, navrhovateľka s bývalým manželom nekomunikuje a ani sa žiadnym spôsobom nepodieľa na chode spoločnosti, tak od nej nemožno spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrvala.

Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, vzniká právo na vyrovnací podiel. Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje iné. Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

Návrh na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti je potrebné podať na príslušný okresný súd, v obvode ktorého má Sro sídlo a spolu s návrhom uhradiť súdny poplatok vo výške 99,50 €. Nakoľko samotný návrh na začatie konania musí spĺňať zákonné náležitosti, odporúčame Vám aby ste sa pre ďalší postup obrátila na právnika. Pevne veríme, že sa Vám podarí situáciu vyriešiť.

Späť na články

Novela Zákonníka práce – mimoriadne zmeny (COVID-19)

5. apríla 2020 | Legislatíva Pracovné právo

Ďalšia novela zákonníka práce 2020 reaguje na zmeny s ohľadom na "koronakrízu". V článku prinášame zhrnutie najdôležitejších zmien.

Viac

Hospodárske opatrenia – 1. balík pomoci podnikateľom

5. apríla 2020 | Legislatíva Obchodné právo

Schválené ekonomické a hospodárske opatrenia vlády pre udržanie a podporu zamestnanosti v súvislosti s koronavírusom - prinášame [...]

Viac

„Lex korona“ – plynutie lehôt

5. apríla 2020 | Legislatíva Procesné právo

Jedným z najzásadnejších nedávno prijatých zákonov je tzv. lex korona, ktorý upravuje plynutie lehôt. Prinášame zhrnutie novely a [...]

Viac

Novinky

Mimoriadne predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

18. marca 2020

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. januára 2020

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Sme hrdí

Kategórie