Zdielať článok


Facebook Linkedin
Zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti

Dobrý deň. Pred 12 rokmi som s bývalým manželom zakladala jeho súčasnú firmu. Obaja sme do nej vložili peňažné prostriedky vo výške 100 tisíc SK. O firmu sa od začiatku staral on sám, ja som mu iba občas prišla vypomôcť keď bolo treba. Neskôr nastali medzi nami osobné nezhody a zhruba po 5 rokoch sme sa rozviedli. Od vtedy sme neboli spolu v kontakte a ja som si medzičasom založila vlastnú firmu. Bola som však upozornená, že pokiaľ by som bola konateľkou v mojej firme, mohlo by prísť k porušeniu zákazu konkurencie. Preto som napísala bývalému manželovi oficiálny list s oznámením, že z jeho spoločnosti vystupujem a požadujem vrátenie vkladu, ktorý som do firmy priniesla. Po pár dňoch mi odpísal, že moju žiadosť odmieta, nakoľko z eseročky nemôžem vystúpiť a nech sa obrátim na súd. Prosím Vás, ako by som mala postupovať? Pozdravujem, M.S..

Dobrý deň. V otázke vystúpenia zo spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „Sro“) Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) túto možnosť spoločníkovi v Sro bohužiaľ neumožňuje. Napriek tomu, že spoločník nemôže zo Sro vystúpiť jednostranným vyhlásením, môže navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Čo sú dôvody, pre ktoré nemožno od spoločníka spravodlivo požadovať aby zotrval v spoločnosti, už zákon nedefinuje a preto sú predmetom individuálneho súdneho posúdenia.

Súdna prax sa však postupne ustálila na niektorých dôvodoch, pre ktoré účasť spoločníka v Sro zrušila. Z opisu situácie je možné usúdiť, že medzi Vami a druhým spoločníkom už dlhodobo neprebieha komunikácia (pravdepodobne kvôli osobným rozporom), nepodieľate sa na činnosti spoločnosti a pravdepodobne ani nedisponujete informáciami týkajúcimi sa hospodárenia v Sro. Tieto dôvody vyhodnotil Okresný súd Bratislava I., v rozhodnutí sp. zn. 32CB/238/2005 ako aj Krajský súd v Nitre, v rozhodnutí sp. zn. 18Cbs/1/2005 za dostačujúce, aby od spoločníka nemohlo byť spravodlivo požadované zotrvať v spoločnosti a jeho účasť v nej teda zrušil. Do pozornosti dávame aj rozhodnutie Okresného súdu Galanta, sp. zn. 8Cb/46/2011, v ktorom súd preukázal, že nakoľko vzťahy medzi spoločníkmi sú narušené v dôsledku rozvodu ich manželstva, navrhovateľka s bývalým manželom nekomunikuje a ani sa žiadnym spôsobom nepodieľa na chode spoločnosti, tak od nej nemožno spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrvala.

Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, vzniká právo na vyrovnací podiel. Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje iné. Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

Návrh na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti je potrebné podať na príslušný okresný súd, v obvode ktorého má Sro sídlo a spolu s návrhom uhradiť súdny poplatok vo výške 99,50 €. Nakoľko samotný návrh na začatie konania musí spĺňať zákonné náležitosti, obchodné právo a zmeny v OR SR vyžadujú pomoc právnika. Veríme, že sa Vám situáciu podarí vyriešiť.

Potrebujete poradiť v rámci Sro? Pozrite si náš článok o postavení a zodpovednosti konateľa.

Kategórie:

Právna poradňa


Publikované:

25. augusta 2016

Súvisiace články