Zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti

25. augusta 2016

Zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti. Foto: pexels.com

Dobrý deň. Pred 12 rokmi som s bývalým manželom zakladala jeho súčasnú firmu. Obaja sme do nej vložili peňažné prostriedky vo výške 100 tisíc SK. O firmu sa od začiatku staral on sám, ja som mu iba občas prišla vypomôcť keď bolo treba. Neskôr nastali medzi nami osobné nezhody a zhruba po 5 rokoch sme sa rozviedli. Od vtedy sme neboli spolu v kontakte a ja som si medzičasom založila vlastnú firmu. Bola som však upozornená, že pokiaľ by som bola konateľkou v mojej firme, mohlo by prísť k porušeniu zákazu konkurencie. Preto som napísala bývalému manželovi oficiálny list s oznámením, že z jeho spoločnosti vystupujem a požadujem vrátenie vkladu, ktorý som do firmy priniesla. Po pár dňoch mi odpísal, že moju žiadosť odmieta, nakoľko z eseročky nemôžem vystúpiť a nech sa obrátim na súd. Prosím Vás, ako by som mala postupovať? Pozdravujem, M.S..

Dobrý deň. V otázke vystúpenia zo spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „Sro“) Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) túto možnosť spoločníkovi v Sro bohužiaľ neumožňuje. Napriek tomu, že spoločník nemôže zo Sro vystúpiť jednostranným vyhlásením, môže navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Čo sú dôvody, pre ktoré nemožno od spoločníka spravodlivo požadovať aby zotrval v spoločnosti, už zákon nedefinuje a preto sú predmetom individuálneho súdneho posúdenia.

Súdna prax sa však postupne ustálila na niektorých dôvodoch, pre ktoré účasť spoločníka v Sro zrušila. Z opisu situácie je možné usúdiť, že medzi Vami a druhým spoločníkom už dlhodobo neprebieha komunikácia (pravdepodobne kvôli osobným rozporom), nepodieľate sa na činnosti spoločnosti a pravdepodobne ani nedisponujete informáciami týkajúcimi sa hospodárenia v Sro. Tieto dôvody vyhodnotil Okresný súd Bratislava I., v rozhodnutí sp. zn. 32CB/238/2005 ako aj Krajský súd v Nitre, v rozhodnutí sp. zn. 18Cbs/1/2005 za dostačujúce, aby od spoločníka nemohlo byť spravodlivo požadované zotrvať v spoločnosti a jeho účasť v nej teda zrušil. Do pozornosti dávame aj rozhodnutie Okresného súdu Galanta, sp. zn. 8Cb/46/2011, v ktorom súd preukázal, že nakoľko vzťahy medzi spoločníkmi sú narušené v dôsledku rozvodu ich manželstva, navrhovateľka s bývalým manželom nekomunikuje a ani sa žiadnym spôsobom nepodieľa na chode spoločnosti, tak od nej nemožno spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrvala.

Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, vzniká právo na vyrovnací podiel. Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje iné. Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

Návrh na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti je potrebné podať na príslušný okresný súd, v obvode ktorého má Sro sídlo a spolu s návrhom uhradiť súdny poplatok vo výške 99,50 €. Nakoľko samotný návrh na začatie konania musí spĺňať zákonné náležitosti, odporúčame Vám aby ste sa pre ďalší postup obrátila na právnika. Pevne veríme, že sa Vám podarí situáciu vyriešiť.

Späť na články

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie