Zdielať článok


Facebook Linkedin
Výpoveď z nájomnej zmluvy bytu

Nájom bytov a výpoveď

Nájom upravuje prevažne občianske právo. V prípade nájmu bytov je úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku, ale aj v osobitných predpisoch, akým je napríklad zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

Dobrý deň, bývam so svojimi dvomi deťmi v prenajatom byte. Nájomný vzťah máme dohodnutí na dobu neurčitú a nájomné uhrádzam každý mesiac pred dňom splatnosti. Minulý mesiac mi prenajímateľ doručil výpoveď nájmu bytu z dôvodu, že ho potrebuje pre seba a svoju rodinu. Snažila som sa s ním porozprávať, či sa nevieme dohodnúť inak s tým, že prenajímateľ mi len povedal, že nás dá na ďalší mesiac vysťahovať, ak nepôjdeme dobrovoľne. Viete mi poradiť, či ma môže prenajímateľ len takto vyhodiť z prenajatého bytu? Ďakujem za pomoc, Zlatica C.

V prvom rade by sme uviedli, že nájom bytu je v zmysle Občianskeho zákonníka chránený. Preto je možné nájomný vzťah skončiť iba zo zákonných dôvodov, s trojmesačnou výpovednou lehotou a za niektorých okolností, je povinný zabezpečiť nájomcom bytovú náhradu. Nájomný vzťah k bytu sa môže skončiť iba dohodou strán alebo výpoveďou. Prenajímateľ je však oprávnený dať výpoveď z nájmu z bytu len zo zákonných dôvodov. Medzi tieto dôvody patrí napríklad, ak prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa, nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov, nájomca alebo člen jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt, príslušenstvo alebo spoločné priestory, nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že neplatí dohodnuté nájomné, je to potrebné z dôvodu verejného záujmu, nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie. Teda prenajímateľ Vám môže dať výpoveď z nájmu z dôvodu, že potrebuje byt pre seba alebo svoju rodinu.

V tomto prípade, ale nájom končí až uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je 3 mesiace a začína plynúť od mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď nájomcovi. Teda, ak Vám bola doručená výpoveď z nájmu v mesiaci november, výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa novembra a končí posledným dňom mesiaca január. Teda prenajímateľ Vás do skončenia tejto výpovednej lehoty nemôže z bytu vysťahovať a vy ste oprávnení byt dovtedy užívať.

Nakoľko je nájom bytu zo zákona chránený spolu s osobami, ktoré byt užívajú, je prenajímateľ v niektorých prípadoch skončenia nájmu výpoveďou povinný zabezpečiť nájomcovi a členom jeho domácnosti náhradný byt. Náhradným bytom rozumieme byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti. Ak prenajímateľ skončí nájom z dôvodu, že byt potrebuje pre seba a svoju rodinu, je povinný Vám ako nájomcovi a členom Vašej domácnosti zabezpečiť náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý má nájomca vypratať a rovnako nájomcovi uhradiť nevyhnutné výdavky spojené so sťahovaním. Uvedené je prenajímateľ povinný zabezpečiť. Pokiaľ prenajímateľ do skončenia výpovednej lehoty nezabezpečí bytovú náhradu, nájomca a ani členovia jeho domácnosti nie sú povinní sa vysťahovať. Teda vy ako nájomca spoločne so svojimi deťmi môžete užívať byt do skončenia výpovednej lehoty a rovnako aj po tejto lehote, ak Vám prenajímateľ nezabezpečil bytovú náhradu.

Pokiaľ Vám však prenajímateľ zabezpečí náhradný byt a vyzve Vás, aby ste uzatvorili novú nájomnú zmluvu na náhradný byt, ste tak povinná spraviť do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady. Ak tak bezdôvodne nespravíte, nárok na bytovú náhradu zanikne a Vy strácate právo užívať súčasne užívaný byt. Až v tomto prípade Vás môže prenajímateľ z bytu vysťahovať. Ak by sa Vás snažil vysťahovať skôr, nemá na to právo a mohol by sa za splnenia konkrétnych podmienok dopustiť trestného činu.

Právna poradňa

Klientom poskytujeme právne poradensto v tejto oblasti, a to pri tvorbe a pripomienkovaní zmluvy, ale aj pri riešení prípadných sporov, výpovediach náhrade škody.

 

Súvisiace články