Zdielať článok


Facebook Linkedin
Úprava styku rodiča s dieťaťom

Dobrý deň,
s manželkou sme mali v našom vzťahu už dlhší čas väčšie nezhody, preto som odišiel k svojim rodičom. Manželka zostala bývať v dome s našou päťročnou dcérkou. Manželka mi od môjho odchodu bráni v stretávaní sa s dcérou, čo je už viac ako tri mesiace. Odôvodňuje to tým, že s bojí, že jej dcéru nevrátim. Viete mi poradiť nejaké riešenie prosím?. Ďakujem za Vašu radu. Čitateľ Roman.

Vážený čitateľ,
častokrát v prípadoch kedy rodičia maloletého dieťaťa z určitých dôvodov nežijú v spoločnej domácnosti, nastáva situácia, kedy je potrebné upraviť ich výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. V zásade nemusí ísť výlučne len o rodičov, ktorí sú rozvedení. Potreba úpravy rodičovských práv a povinností sa rovnako týka tak rodičov, ktorí nikdy zosobášení neboli, ako aj rodičov, ktorí sú manželmi, no nežijú spolu v jednej domácnosti.

Zákonom uprednostňovanou formou úpravy rodičovských práv a povinností je dohoda rodičov maloletého dieťaťa týkajúca sa podstatných otázok ohľadom samotného dieťaťa, teda jeho zverenia do osobnej starostlivosti, úpravy styku maloletého dieťaťa s rodičom, výživného či správy majetku dieťaťa. V danom prípade je vždy najideálnejším riešením konsenzus oboch rodičov. Je nepochybne v záujme dieťaťa, aby rodičia pristupovali k tejto otázke zmierlivo, dobromyseľne a nevytvárali tak priestor pre rozpory, ktoré v konečnom dôsledku negatívne ovplyvnia samotné dieťa. Pokiaľ sa rodičia na úprave rodičovských práv a povinností dohodnú, takáto dohoda podlieha schváleniu súdom.

Obávam sa však, že vzťahy s Vašou manželkou sú natoľko rozvrátené, že nie ste schopní dospieť k žiadnemu konsenzu, preto Vám odporúčam sa obrátiť na súd s návrhom na úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu. Súdom miestne príslušným na konanie je okresný súd, v ktorého obvode má Vaša dcéra bydlisko. Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa domáhate, v akom rozsahu a z akých dôvodov. Predovšetkým je potrebné uviesť návrh, ktorému z rodičov má byť dcéra zverená do osobnej starostlivosti, prípadne striedavej osobnej starostlivosti a v akom rozsahu, a najmä návrh na úpravu Vášho styku s dcérou. Zákon rozsah styku rodiča s dieťaťom žiadnym spôsobom nelimituje.

Po podaní návrhu, súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom vykoná výsluch oboch rodičov dieťaťa, ako i ďalšie dokazovanie. Zároveň bude vypočutý i kolízny opatrovník dieťaťa (najčastejšie miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), ktorý je určený súdom na ochranu záujmov dieťaťa. Na základe vykonaného dokazovania súd vo veci rozhodne rozsudkom spravidla tak, že maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov (striedavej starostlivosti oboch rodičov), určí, kto bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok, výšku výživného a upraví styk rodiča s maloletým dieťaťom.

Ak by Vám manželka napriek právoplatnému a vykonateľnému rozsudku ďalej bránila v styku s dcérou, zdôrazňujem, že ide o exekučný titul, ktorý možno použiť pre výkon súdneho rozhodnutia a súčasne sa môže manželka nerešpektovaním právoplatného a vykonateľného rozsudku dopustiť aj trestného činu.

Súvisiace články