JUDr. Maroš Prosman je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ktorej ukončil v roku 1998. Po skončení štúdia a absolvovaní povinnej vojenskej služby pracoval ako právnik 7 rokov v colnej správe na rôznych pozíciách druhostupňového orgánu, vrátane vedúcich pozícií, v ktorých rozhodoval o opravných prostriedkoch prvostupňových orgánov, zúčastňoval sa rokovaní výborov Európskej komisie v príslušných výboroch, spracovával legislatívne návrhy a metodicky usmerňoval aplikačnú prax. Následne po absolvovaní koncipientskej praxe založil vlastnú advokátsku kanceláriu v roku 2008 a v roku 2010 sa stal konateľom a partnerom advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Maroš Prosman sa špecializuje v rámci činnosti advokátskej kancelárie najmä na poradenstvo a zastupovanie v oblasti práva colného, daňového, prepravného a špedičného, ale takisto zastrešuje právne najnáročnejšie prípady z oblasti občianskeho a obchodného práva. Ako konateľ riadi a zastupuje advokátsku kanceláriu navonok.

JUDr. Maroš Prosman poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Blog

Aktuality & články