Spracovanie autorského diela

20. septembra 2016

Spracovanie autorského diela Foto: pexels.com

Dobrý deň, dohodli sme sa s ďalšími dvoma osobami, že spoločne vytvoríme literárne dielo, do ktorého by sme chceli zapracovať aj už existujúce diela. Zaujímalo by ma, či sa bude považovať takéto dielo za nové dielo a kto bude mať k dielu autorské práva, a takisto či sa vyžaduje súhlas na použitie od autorov už existujúcich diel. Ďakujem, Váš čitateľ.

Vážený čitateľ, v prípade, že dielo vytvorí viacero osôb, môžeme hovoriť o tzv. kolektívnom diele. Podľa vzájomných vzťahov medzi jednotlivými autormi daného diela a najmä ich podielu na vytvorení diela potom môžeme rozlišovať, či ide o dielo spoluautorov, spoločné alebo spojené dielo, či databázu. Pokiaľ dve alebo viaceré osoby vytvorili tvorivou duševnou činnosťou jediné dielo tak, že nie je možné od seba odlíšiť tvorivé vklady jednotlivých autorov a použiť ich ako samostatné diela, považuje sa dané dielo za dielo spoluautorov. Práva k dielu spoluautorov patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ibaže by sa spoluautori dohodli inak (takáto dohoda musí byť v písomnej forme). To znamená, že na disponovanie s dielom je potrebný súhlas všetkých spoluautorov. Spoluautori sa tiež môžu dohodnúť, že pri nakladaní s dielom ich bude zastupovať v ich mene a na ich účet niektorý zo spoluautorov.

Pri spojení dvoch alebo viacerých samostatných diel do jedného celku pôjde o spojené dielo. Spojené dielo nie je novým autorským dielom, ak si nevyžaduje na jeho vytvorenie tvorivú duševnú činnosť. Pokiaľ je spôsob výberu nezávislých diel alebo usporiadanie obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autorov, môžeme hovoriť o databáze (napr. encyklopédia, zborník, výstava, časopis). Pre rozlíšenie, či ide o spojené dielo alebo databázu je podstatné, či bolo vytvorené vlastnou tvorivou činnosťou autorov. V oboch prípadoch je potrebný súhlas všetkých autorov, ktorých diela budú použité. S vyššie uvedenými dielami nakladajú autori spoločne, ak nie je dohodnuté inak. Autori, ktorých diela boli použité môžu naďalej disponovať s tými majetkovými právami, ktoré neboli v dôsledku použitia diel obmedzené. Od vyššie uvedeného treba odlíšiť situáciu, ak dvaja alebo viacerí autori vytvoria dielo na podnet a pod vedením ďalšej osoby, ktorá usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia tohto diela. Vtedy ide o spoločné dielo, pričom tvorivé vklady autorov zahrnuté do spoločného diela nie je možné samostatne použiť. Majetkové práva k spoločnému dielu vykonáva objednávateľ diela, ak nie je dohodnuté inak.

Podľa vyššie uvedeného bude potrebné vyžiadať si súhlas od autorov diel, ktoré máte záujem použiť vo Vašom diele. Na takého účely slúži licenčná zmluva. Autorský zákon stanovuje určité výnimky, kedy možno použiť dielo, resp. jeho časť bez toho, aby sa zasiahlo do práv autora (napr. citácia, použitie diela na informačné účely a pod). V každom prípade je vhodné uzavrieť licenčné zmluvy s autormi diel, ktoré máte záujem použiť a tiež zmluvu medzi spoluautormi vznikajúceho diela, v ktorej sa určia presné podmienky, za ktorých sa dielo vytvorí, podiely jednotlivých osôb na vytvorení diela a ďalšie vzájomné práva a povinnosti.

Odporúčame Vám obrátiť sa na právnika, ktorý Vám po detailnom oboznámení sa so zamýšľaným spôsobom použitia diel poskytne komplexné právne posúdenie a najvhodnejšie riešenie.

Späť na články

Tagy

Konanie o potvrdení vydržania ako nové civilné mimosporové konanie

16. júna 2021 | Legislatíva Nezaradené Novinky Občianske právo Odborné články

Cieľom novely CMP je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému [...]

Viac

LEGISLATÍVNY ZÁMER REKODIFIKÁCIE PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

25. mája 2021 | Legislatíva Novinky Obchodné právo Spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do pripomienkového konania Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Aké [...]

Viac

DPH a zásielkový dovoz tovaru z iných štátov alebo ako zákonodarca zaviedol povinnosť platiť DPH z drobných zásielok

18. mája 2021 | Newsletter Nezaradené Novinky Odborné články

V NR SR bola prijatá novela Zákona o DPH. Zmeny sa týkajú platenia DPH pri predaji zásielkového predaja v rámci Európskej únie. [...]

Viac