Zdielať článok


Facebook Linkedin
Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

Dobrý deň,
som slobodná matka v piatom mesiaci tehotenstva a rada by som Vás poprosila o radu, nakoľko v súvislosti s tehotenstvom mi veľmi stúpli náklady na stravu, ošatenie ako aj výživové doplnky. Je možné od otca dieťaťa požadovať okrem iného aj úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s tehotenstvom? Akákoľvek finančná pomoc by mi veľmi pomohla. Ďakujem. Zuzana. 

Milá Zuzana,
nevydatá matka má od otca dieťaťa, za ktorého nie je vydatá v zmysle § 74 Zákonníka práce nárok na primeraný príspevok na výživu a úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Uvedený príspevok slúži najmä na kompenzáciu straty zárobku nevydatej matky a zvýšených nákladov súvisiacich s tehotenstvom a materstvom.

V prvom rade si Vás dovolíme upozorniť na skutočnosť, že uvedený príspevok môže nevydatá matka uplatniť za predpokladu, že bolo určené otcovstvo k dieťaťu, a to súhlasným vyhlásením rodičov alebo právoplatným rozhodnutím súdu (na návrh matky alebo muža, ktorý tvrdí, že je otcom dieťaťa). Vo Vašom prípade prichádza do úvahy iba určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, pretože návrh na určenie otcovstva možno podať na súd až po narodení dieťaťa.

Pokiaľ však otcovstvo k dieťaťu nebolo určené, zákon poskytuje tehotnej žene osobitný prostriedok právnej ochrany. Nevydatá matka má totiž v čase tehotenstva možnosť domáhať sa plnenia od muža, ktorého otcovstvo je pravdepodobné. V súdnom konaní sa bude zisťovať pravdepodobnosť tvrdeného otcovstva. Od muža, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, sa môže tehotná žena domáhať, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy a príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Okrem príspevku sa v tomto prípade poskytuje aj suma na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka. V zmysle vyššie uvedeného Vám odporúčame podať návrh ešte v čase Vášho tehotenstva.

Rozsah, v akom by mal otec dieťaťa príspevok poskytovať, nie je presne zákonom určený, ale je vymedzený primeranosťou príspevku. Súd teda bude prihliadať na rozdiel v pôvodnej životnej úrovni matky a pokles jej životnej úrovne v dôsledku tehotenstva, ako aj na majetkové pomery povinného. Príspevok na výživu je opakujúce sa plnenie, zatiaľ čo príspevok na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom je zväčša jednorazový príspevok, a pôjde najmä o kompenzáciu preukázateľných výdavkov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, nákupom tehotenského oblečenia, špeciálnej výživy a pod. Do tohto príspevku sa nezarátava napr. nákup výbavičky pre dieťa, to už bude riešené v rámci výživného pre dieťa.

Doba poskytovania príspevku je ohraničená na obdobie najviac dvoch rokov. Nárok matke na príspevok vzniká najneskôr odo dňa pôrodu a premlčí sa uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu.

Zákon nevylučuje, aby sa rodičia dieťaťa na o poskytovaní príspevku dohodli. V prípade, ak by k dohode nedošlo, rozhoduje o nárokoch matky na jej návrh súd príslušný podľa bydliska otca (muža, ktorého otcovstvo je pravdepodobné).

V prípade potreby Vám odporúčame obrátiť sa na právnika, ktorý Vám pri spísaní návrhu poskytne odborné poradenstvo.

Kategórie:


Warning: Undefined array key "categories" in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/author.php on line 10
Právna poradňa , Rodinné právo


Tagy:

dieťa , rodinné právo , výživné


Publikované:

17. marca 2015

Súvisiace články