Poškodený v trestnom konaní

25. mája 2015

Poškodený v trestnom konaní. Foto: pexels.com

Dobrý deň,
aktuálne prebieha vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nemenovanou osobou, ktorá mi nezaplatila 10 faktúr vystavených na vyššie sumy za dodaný tovar, pričom podľa mojich informácií táto osoba neplatila bežne faktúry ani ďalším osobám. Bol som predvolaný na políciu, aby som vo veci vypovedal. Nezaplatením faktúr mi vznikla škoda, ktorú si chcem vymáhať na súde. Chcel by som sa poradiť, či je možné žiadať v rámci trestného konania náhradu škody a ako by som si mal škodu nárokovať. Ďakujem, Váš čitateľ Pavol. 

Vážený čitateľ,
áno, je možné aby si poškodený v trestnom konaní nárokoval náhradu škody. Toto konanie sa nazýva adhézne konanie a prebieha popri rozhodovaní o vine a treste, pričom podmienkou je aby si poškodený uplatnil svoj nárok na náhradu škody najneskôr do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania.

Poškodený je v zmysle trestného zákona osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.

Z návrhu, ktorým si uplatňuje poškodený náhradu škody musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že návrh nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom konaní alebo inom príslušnom konaní.

Poškodenému vznikajú priamo zo zákona určité práva súvisiace s uplatnením nároku na náhradu škody. Ide najmä o právo navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom trestným zákonom.

Poškodený si môže ako svojho zástupcu v príslušnom konaní zvoliť splnomocnenca. Splnomocnenec poškodeného je oprávnený robiť za poškodeného návrhy, podávať za neho žiadosti o opravné prostriedky a tiež zúčastniť sa všetkých úkonov, na ktorých sa môže zúčastniť poškodený.

Môže sa stať, že bude potrebné pre rozhodnutie o náhrade škody vykonať ďalšie dokazovanie, ktoré ale pre účely trestného konania nie je nevyhnutné, v takýchto prípadoch súd odkáže poškodeného na občianske súdne konanie, prípadne iné konanie, alebo tiež v prípade, že vyhovel nároku poškodeného iba sčasti.

V každom prípade Vám odporúčame obrátiť sa na právnika, ktorý Vás podrobnejšie oboznámi s Vašimi právami ako poškodeného v trestnom konaní a zároveň Vás v prípade záujmu v konaní zastúpi ako Váš splnomocnenec.

Späť na články

Poskytovanie dotácií na nájomné – čo by ste mali vedieť

3. júla 2020 | Legislatíva

Na základe novely zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa odo dňa [...]

Viac

Štátna podpora zelených domácností – Zelená domácnostiam II.

1. júla 2020 | Legislatíva

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila výzvu na podporu inštalácie zariadení na výrobu elektriny a tepla, ktoré majú [...]

Viac

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V rámci projektu Prvej pomoci začalo poskytovanie dočasných príspevkov na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO počas [...]

Viac