Odklad exekúcie

8. decembra 2015

Odklad exekúcie. Foto: pexels.com

Dobrý deň,
pred pár mesiacmi sa začal výkon exekúcie na môj majetok prostredníctvom zrážok zo mzdy. Z dôvodu hromadného prepúšťania som prišiel o prácu a moja manželka je ťažko chorá. Momentálne som na podpore a hľadám si prácu. Príjem z podpory mi ledva vystačí na zabezpečenie stravy a liekov pre manželku. Potreboval by som poradiť, či je možné exekúciu pozastaviť do času, kým si opäť nájdem prácu a ak áno, ako mám postupovať. Ďakujem, Váš čitateľ Marek.

Vážený čitateľ Marek,
pre prípad prechodnej nepriaznivej situácie u povinného z exekúcie pozná exekučný poriadok inštitút odkladu exekúcie. Zákon taxatívne vymenúva jednotlivé dôvody, kedy možno požiadať o odklad exekúcie. Jedným z týchto dôvodov je aj prípad, kedy sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Ide o tzv. odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov.

Základným predpokladom odkladu exekúcie zo sociálnych dôvodov je v zmysle vyššie uvedeného skutočnosť, že ste sa ocitli v nepriaznivej situácii, pričom neodkladná exekúcia by mohla mať pre Vás alebo príslušníkov Vašej rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Zvlášť nepriaznivými následkami možno rozumieť ohrozenie základných životných potrieb povinného z exekúcie alebo členov jeho rodiny (t.j. zabezpečenie výživy, bývania, ošatenia, zdravotnej starostlivosti a pod.). Ďalším predpokladom odkladu exekúcie zo sociálnych dôvodov je prechodnosť nepriaznivej situácie a skutočnosť, že ste sa v nepriaznivej situácii neocitli z vlastnej viny. Súd povolí odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov len pokiaľ má nepriaznivá situácia dočasný charakter, čo znamená, že sa predpokladá v budúcnosti zlepšenie situácie povinného – vo Vašom prípade sa očakáva, že nájdete zamestnanie a teda sa obnoví Váš príjem. Zákon ďalej výslovne uvádza, že možno odklad exekúcie povoliť, ak sa povinný „bez svojej viny“ ocitol v nepriaznivej situácii. To znamená, že musí ísť o situáciu, kedy nemožnosť vykonania exekúcie povinný nezavinil (ani úmyselne ani z nedbanlivosti). Splnenie daného predpokladu bude posudzovať súd s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu, a teda bude prihliadať na to, či správanie povinného vykazovalo primeranú mieru starostlivosti pri plnení jeho povinností v exekučnom konaní. Súd musí aj pri splnení uvedených podmienok skúmať, či nebude oprávnený z exekúcie jej odkladom vážne poškodený, a teda či sa sám nedostane do nepriaznivej finančnej situácie. V takom prípade je pravdepodobné, že by neboli naplnené podmienky povolenia odkladu exekúcie, nakoľko všetky vyššie uvedené predpoklady odkladu exekúcie musia byť splnené kumulatívne.

Odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Konanie o návrhu na odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov je samostatným konaním v rámci exekučného konania. Pokiaľ súd odklad exekúcie povolí, musí zároveň určiť dĺžku doby odkladu. Táto môže byť určená konkrétnym dátumom, ale aj napr. určitou právnou skutočnosťou (napr. vo Vašom prípade získanie zamestnania). Po uplynutí doby odkladu súdny exekútor pokračuje vo vykonávaní exekúcie.

Vo veci prípravy návrhu na odklad exekúcie Vám odporúčame obrátiť sa na právnika, ktorý Vás bližšie oboznámi s konkrétnymi skutočnosťami, ktoré bude potrebné vo Vašom prípade preukázať pre úspešné uplatnenie návrhu.

Späť na články

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Pohonné látky, teda benzíny a nafty, budú môcť byť na Slovensku predávané len označené identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom [...]

Viac

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je hlavne založený na označení každého spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na [...]

Viac

New Statutory Law: Whistleblower Protection Act

10. apríla 2019 | Commercial law Legislation News Newsletter

INTRODUCTION             On 30 January 2019 the National Council adopted a brand-new Act No. 54/2019 Coll. on Protection of [...]

Viac

Novinky

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

4. apríla 2019

Sme hrdí

Kategórie