Zdielať článok


Facebook Linkedin
Obsah závetu a neopomenuteľní dedičia

Dobrý deň,
chystám sa spísať závet, v ktorom by som chcela odkázať všetok svoj majetok mojim dvom dcéram. Keďže s manželom žijeme už dlhší čas oddelene, nemám záujem o to, aby sa môj majetok delil aj medzi neho. Rada by som sa vyhla chybám v závete, preto by som Vás chcela požiadať o stručný prehľad povinného obsahu závetu, a tiež o radu, či môžem vynechať svojho manžela ako môjho dediča. Ďakujem, Vaša čitateľka Petra.

Vážená čitateľka,
Občiansky zákonník, okrem všeobecných náležitostí právneho úkonu, predpisuje pre závet určité formálne a obsahové náležitosti, ktorých nedodržanie sankcionuje neplatnosťou závetu. V zmysle Vašej otázky sa budeme ďalej v texte venovať práve obsahovým náležitostiam závetu.

Z obsahu závetu musí jednoznačne vyplývať kto je poručiteľom, koho poručiteľ ustanovuje za dediča a čo je predmetom dedičstva. Bežným spôsobom sa dedičia označujú menom, priezviskom, bydliskom alebo aj rodným číslom (ak ide o fyzické osoby). Dedičia môžu byť označení aj iným spôsobom, za predpokladu, že bude z takéhoto označenia jednoznačne vyplývať, o akú osobu ide a nebude zameniteľná s inou osobou (napr. moja dcéra Martina – ak má poručiteľ iba jedinú dcéru, ktorá sa volá Martina). Pri určení majetku je vhodné okrem jeho presnej špecifikácie (napr. pri nehnuteľnosti údajmi z listu vlastníctva) uviesť aj jednotlivé podiely dedičov, nejde však o podstatnú náležitosť.

Závet musí spĺňať aj náležitosti jednotlivých foriem závetu. Holografný závet je celý napísaný a podpísaný vlastnoručne, pri jeho spísaní nemôžu byť použité žiadne technické prostriedky. Pokiaľ nie je text napísaný vlastnoručne, musí byť pred dvoma (v osobitných prípadoch troma) súčasne prítomnými svedkami vlastnoručne podpísaný závetcom, ktorý vyhlási, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu a svedkovia jeho vyhlásenie potvrdia svojím podpisom (tzv. alografný závet). Závet môže byť spísaný aj vo forme notárskej zápisnice, pričom je následne registrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov.

Dôležité je uvedenie dátumu, kedy bol závet podpísaný poručiteľom. Poručiteľ môže zriadiť aj niekoľko závetov, rozhodujúci však bude najnovší (posledný) závet. Podpis by sa mal nachádzať na konci textu závetu, na ďalšie odkazy a dodatky za podpisom sa neprihliada. Do pozornosti Vám tiež dávame skutočnosť, že náš právny poriadok neumožňuje uloženie podmienok alebo príkazov v závete (t.j. dedenie pod podmienkou vykonania určitého úkonu, dosiahnutia určitého veku a pod.), pričom sa na ne zo zákona neprihliada.

Čo sa týka Vašej vôle neodkázať manželovi svoj majetok, po právnej stránke nebude mať takéto rozhodnutie na platnosť závetu žiadny vplyv. Občiansky zákonník síce do určitej miery obmedzuje testovaciu slobodu poručiteľa v dôsledku potreby zabezpečenia tých rodinných príslušníkov, o ktorých zákon predpokladá ich naviazanosť alebo závislosť od poručiteľa, tzv. neopomenuteľných dedičov, a to potomkov poručiteľa, ale manžel/manželka poručiteľa nie je neopomenuteľným dedičom, preto nemáte povinnosť odkázať časť svojho majetku aj manželovi.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám odporúčame obrátiť sa na právnika, ktorý Vám pomôže vyhnúť sa chybám, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť závetu.

Súvisiace články