Zdielať článok


Facebook Linkedin
Neplatnosť výpovede

Dobrý deň, na pracovisku som sa dostala do konfliktu so zamestnávateľom, ktorý mi následne oznámil, že už do práce nemusím viac chodiť. Brala som uvedené ako dôsledok hádky, takže som sa na druhý deň do práce dostavila. Zamestnávateľ mi po príchode zakázal vstup do budovy, nakoľko tvrdí, že mi dal výpoveď pre opakované porušenie pracovnej disciplíny. Je takéto skončenie pracovného pomeru platné? Môžem sa proti nemu nejako brániť? Aj napriek konfliktu so zamestnávateľom mám stále záujem pracovať v danej spoločnosti.
Ďakujem, Vaša čitateľka Jana

Vážená čitateľka,
v prvom rade si dovoľujeme uviesť, že pri posúdení opísanej situácie vychádzame z predpokladu, že v prípade konfliktu išlo o bežnú výmenu názorov, ktoré nedosahovalo takú intenzitu, aby išlo o závažné porušenie pracovnej disciplíny. Dôvody, pre ktoré môže zamestnávateľ skončiť so zamestnancom pracovný pomer výpoveďou sú taxatívne vymedzené v Zákonníku práce. Ako ste uviedli, vo Vašom prípade malo ísť podľa vyjadrenia zamestnávateľa o výpoveď z dôvodu opakovaného porušovania pracovnej disciplíny. Podľa zákonníka práce môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer (aj závažné porušenie pracovnej disciplíny), alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede. Vzhľadom na uvedené, pokiaľ ide o menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, je nutné skúmať, či Vás zamestnávateľ v posledných šiestich mesiacoch na porušovanie pracovnej disciplíny písomne upozornil, v opačnom prípade by Vám zamestnávateľ platne nemohol dať výpoveď z daného dôvodu, iba ak by išlo o závažné porušenie pracovnej disciplíny, pre ktoré možno zo zákona okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom.

Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, stanovuje Zákonník práce lehotu dvoch mesiacov, v ktorej môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, pričom sa počíta odo dňa, keď sa o dôvode výpovede zamestnávateľ dozvedel, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol. Zamestnávateľ je podľa Zákonníku práce povinný zamestnanca oboznámiť s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Vo výpovedi je zamestnávateľ povinný skutkovo vymedziť dôvod výpovede tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak by bola výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Zákonník práce pre výpoveď stanovuje povinne písomnú formu a povinnosť jej doručenia zamestnancovi (do vlastných rúk), inak je neplatná. Pokiaľ Vám teda zamestnávateľ písomnú výpoveď nedoručil (pričom môže ísť aj o osobné doručenie na pracovisku), výpoveď je neplatná.

V prípade neplatnosti výpovede má zamestnanec možnosť oznámiť zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával a môže sa vyslovenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru domáhať na súde. Oznámenie o tom, že zamestnanec naďalej trvá na jeho zamestnávaní spôsobuje, že pracovný pomer zamestnanca sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou možno uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Odporúčame Vám, aby ste sa v uvedenej veci obrátili na právnika, ktorý Vám na základe bližšieho oboznámenia sa s prípadom poskytne najvhodnejšie riešenie.

Súvisiace články