Zabezpečovacie prostriedky

24. marca 2015

Zabezpečovacie prostriedky. Foto: pexels.com

Dobrý deň,
chystám sa poskytnúť pôžičku svojmu známemu, ktorý sa dostal do zlej finančnej situácie v dôsledku choroby rodinného príslušníka, na ktorého liečbu musí vynakladať všetky dostupné finančné prostriedky. Známy ma ubezpečil, že ide iba o prechodné obdobie a že do troch mesiacov od ukončenia liečby (jún 2015) mi celú pôžičku vráti. Napriek tomu by som sa chcel poradiť, akými možnými prostriedkami by som si mohol pôžičku zabezpečiť pre prípad, že známy nedodrží dohodu. Ďakujem, Váš čitateľ.

Vážený čitateľ,
v prvom rade by sme Vám odporúčali uzavrieť zmluvu o pôžičke v písomnej forme, s cieľom vyhnúť sa problematickému dokazovaniu (v prípade, že by išlo iba o ústnu dohodu), či a za akých podmienok skutočne došlo k uzavretiu zmluvy. Dôležité je, aby ste disponovali dôkazom, že došlo k poskytnutiu pôžičky. Pokiaľ bola pôžička poskytnutá v hotovosti, je potrebné zabezpečiť si písomné potvrdenie o odovzdaní predmetu pôžičky, pri bezhotovostnom prevode ako dôkaz postačí výpis z účtu. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pokiaľ ide o peňažnú pôžičku, možno dohodnúť aj úroky z omeškania.

Na zabezpečenie záväzkov sú v občianskom zákonníku upravené nasledovné zabezpečovacie prostriedky: zmluvná pokuta, ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy, záložná zmluva, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, zábezpeka a uznanie dlhu. Ďalej stručne popíšeme zabezpečovacie prostriedky, ktoré sa javia ako najvhodnejšie pre Vami uvedenú situáciu.

Najúčinnejší prostriedok zabezpečenia je banková záruka (upravená v Obchodnom zákonníku), v prípade ktorej je banka povinná plniť podľa dohody na prvú výzvu a bez námietok. Banková záruka ako zabezpečovací prostriedok však nie je vhodná pri nižších sumách pôžičiek. Vzhľadom na uvedené odporúčame vo Vašom prípade využitie záložného práva.

Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva (zálohu), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. V zmluve o zriadení záložného práva sa určí pohľadávka, ktorá sa záložným právom zabezpečuje a záloh. Záloh môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné. Záloh môže byť aj súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, alebo iná hromadná vec. Výhodou záložného práva je vyšší stupeň istoty uspokojenia pohľadávky, ktorá je premetom pôžičky (uspokojenie pohľadávky zo zálohu v prípade, že dlžník neplní riadne a včas).

Ďalšou možnosťou je zabezpečiť pohľadávku prostredníctvom ručenia. V prípade, že sa rozhodnete pre ručenie, môžete sa na nás obrátiť pri výbere spôsobilého ručiteľa.

V každom prípade Vám odporúčame, aby ste si dali zmluvu o pôžičke vyhotoviť právnikom, ktorý Vám zároveň odporučí niektorý z uvedených zabezpečovacích prostriedkov pre posilnenie Vášho postavenia ako veriteľa a bližšie Vám objasní jeho použitie na Vami opísaný prípad.

Späť na články

Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch

23. júna 2021 | Legislatíva Newsletter Nezaradené Novinky Obchodné právo

Dňa 26. júna 2021 končí certifikácia doterajšieho zariadenia pre e-podpis na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch. Aké zmeny [...]

Viac

Konanie o potvrdení vydržania ako nové civilné mimosporové konanie

16. júna 2021 | Legislatíva Nezaradené Novinky Občianske právo Odborné články

Cieľom novely CMP je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému [...]

Viac

LEGISLATÍVNY ZÁMER REKODIFIKÁCIE PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

25. mája 2021 | Legislatíva Novinky Obchodné právo Spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do pripomienkového konania Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Aké [...]

Viac