Zdielať článok


Facebook Linkedin
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dobrý deň, nastúpila som do pracovného pomeru u nového zamestnávateľa od 1. januára. V pracovnej zmluve sme mali dojednanú trojmesačnú skúšobnú dobu. V polovici februára som oznámila zamestnávateľovi, že som tehotná a pár dní na to mi bolo oznámené, že so mnou zamestnávateľ končí pracovný pomer v skúšobnej dobe. Je takýto postup zamestnávateľa správny? Môžem dostať výpoveď keď som tehotná? V tomto článku si odpovieme na túto konkrétnu situáciu ale aj ďalšie otázky rozoberajúce skončenie pracovného pomeru.

Skončenie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku.

V prvom rade je potrebné uviesť, že vo všeobecnosti je tehotná zamestnankyňa v zmysle Zákonníka práce v tzv. ochrannej dobe, kedy platí zákaz výpovede zamestnávateľom. Za tehotnú zamestnankyňu zákonník práce považuje zamestnankyňu, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. Takže budeme predpokladať, že ste zamestnávateľovi oznámili svoje tehotenstvo uvedeným spôsobom a zároveň, že skúšobná doba bola dohodnutá platne (t.j. v písomnej forme, inak je neplatná).

Ako sme už uviedli, počas ochrannej doby zamestnávateľ nie je oprávnený skončiť s tehotnou zamestnankyňou pracovný pomer výpoveďou, avšak aj pri zákaze výpovede platia výnimky (aj pri tehotnej zamestnankyni), a to nasledovné: (i) pokiaľ sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, (ii) ak je daná výpoveď zamestnancovi z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, (iii) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Osobitný režim

Osobitný režim sa uplatní v prípade, ak je tehotná zamestnankyňa v skúšobnej dobe. Zákonník práce ustanovuje, že v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak.

Avšak pokiaľ má záujem zamestnávateľ skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou zamestnankyňou, môže tak urobiť iba písomne a vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom danej zamestnankyne. Takéto písomné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou zamestnankyňou musí zamestnávateľ náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Pre zhrnutie, z vyššie uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je oprávnený s tehotnou zamestnankyňou (ktorá písomne oznámila svoje tehotenstvo a predložila o tom lekárske potvrdenie) skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe iba písomne s náležitým odôvodnením a iba vo výnimočných prípadoch, ktoré však nesúvisia s tehotenstvom zamestnankyne.

Skončenie pracovného pomeru v rozpore s príslušnými ustanoveniami

V prípade, že zamestnávateľ skončí s tehotnou zamestnankyňou pracovný pomer v rozpore s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce, má táto zamestnankyňa možnosť sa domáhať neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde, a to v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Zamestnanec by mal v takom prípade oznámiť zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával a jeho pracovný pomer sa nekončí (s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával).

Uvedené je dôležité aj pre nárok na náhradu mzdy zamestnanca za dané obdobie. Náhrada mzdy patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

Vyššie uvedené predstavuje všeobecné informácie, avšak po osobnej konzultácií Vám vieme zabezpečiť bližšie právne posúdenie a konkrétne riešenia vzniknutej situácie.

Máte podozrenie, že boli porušené vaše práva zamestnávateľom? Naši odborníci na pracovné právo vám radi poradia.

Kontaktujte nás

Súvisiace články