Práca nadčas

10. marca 2015

Pracovanie nadčas. Foto: pexels.com

Dobrý deň, pracujem na zmeny 7,5 hodín denne. V mesiaci február 2015 nás zamestnávateľ nútil pracovať nadčasy (počas dvoch týždňov o 1,5 hodiny denne nad náš pracovný čas), čo odôvodňoval tým, že podľa zákonníka práce má právo nám nadčasy nariadiť, ak je prechodne zvýšená potreba práce. Obávam sa, že by sa podobná situácia mohla zopakovať v budúcnosti, preto by som sa rád opýtal, či má skutočne zamestnávateľ právo nariadiť nám nadčasy. Ak áno, existujú nejaké obmedzenia a mám právo odmietnuť? Ďakujem, Váš čitateľ.

Vážený čitateľ,

prácu nadčas Zákonník práce definuje ako prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a ako prácu vykonávanú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. O prácu nadčas nejde, ak zamestnanec nadpracúva pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy.

Zamestnávateľ môže nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom prácu nadčas len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami (osobitne sú v § 94 ZP určené práce, pre ktoré možno prácu nadčas nariadiť aj počas dní pracovného pokoja).

Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ nedohodol so zástupcami zamestnancov na dlhšom období (najviac 12 mesiacov po sebe nasledujúcich), to znamená, že sa spriemeruje počet všetkých hodín práce nadčas za toto obdobie, pričom ak sa tento počet rozráta na jednotlivé týždne, nesmie byť v priemere presiahnutý limit 8 hodín týždenne. Zároveň sa nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami nesmie skrátiť na menej ako 8 hodín a priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.

Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno nariadiť ďalšiu prácu nadčas (nad 150 hodín) v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku po dohode so zástupcami zamestnancov. Do tohto počtu hodín sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu, alebo pri mimoriadnych udalostiach, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu.

Ak nie sú presiahnuté vyššie uvedené zákonné limity, zamestnávateľ je oprávnený prácu nadčas nariadiť. Vy ste podľa Vami poskytnutých informácií počas dvoch týždňov pracovali 9 hodín denne, teda 15 hodín práce nadčas za mesiac február 2015. Zamestnávateľ tak zatiaľ nepresiahol žiaden z vyššie uvedených limitov, pokiaľ nebola v predchádzajúcich troch mesiacoch nariadená ďalšia práca nadčas. Vzhľadom na to, že zamestnávateľ je oprávnený Vám vo vyššie uvedených prípadoch prácu nadčas nariadiť (v prípade, ak nebude presiahnutý maximálny rozsah nariadenej práce nadčas v kalendárnom roku), pričom jej odmietnutie by mohlo byť posudzované ako porušenie pracovnej disciplíny.

Späť na články

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie