Zdielať článok


Facebook Linkedin
Plánované zmeny v novele zákona o zájazdoch – COVID-19

V tomto roku nadobudol účinnosť zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „novela“). Cieľom novely, ktorá bola schválená v zrýchlenom konaní,  bolo zmierniť dopady koronakrízy na cestovné kancelárie, kedy tie nemohli realizovať už zakúpené zájazdy a zároveň neboli schopné cestujúcim vrátiť ich finančné prostriedky, keďže nimi vyplatili zálohy v ubytovacích zariadeniach, u dopravcov a iných poskytovateľov služieb cestovného ruchu.

1. Aktuálny stav zákona o zájazdoch

Cestovné kancelárie sú tak podľa uvedenej novely oprávnené navrhnúť zmenu zmluvy, ktorá v sebe zahŕňa zmenu cieľovej destinácie, zmenu dĺžky, druhu pobytu, dátumu atď. Ak cestujúci so zmenou zájazdu nesúhlasí, cestovná kancelária mu vystaví oznámenie o náhradnom zájazde. V prípade, že sa cestovná kancelária s cestujúcim nedohodne na náhradnom zájazde do 31.08.2021, je povinná najneskôr do 14.09.2021 cestujúcemu vrátiť celú zaplatenú sumu. Cestovné kancelárie tak získali viac ako rok na to, aby si usporiadali svoje zmluvné vzťahy s cestujúcimi.

Novela uvádza aj 5 skupín cestujúcich, ktorí sú oprávnení odmietnuť náhradný zájazd do 14 dní od doručenia oznámenia o náhradnom zájazde a cestovná kancelária im tak vráti zaplatenú sumu za zájazd do 14 dní od doručenia oznámenia o odmietnutí náhradného zájazdu. Ide o ľudí nad 65 rokov, tehotné ženy, ľudí, ktorí sa stali nezamestnanými v dôsledku krízy spojenej s vírusom COVID-19, osamelý rodič, ktorému bolo priznané pandemické ošetrovné a SZČO alebo jednoosobové s.r.o., ktorým bol priznaný finančný príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenej ochorením COVID-19.

2. Rozpor s právom EÚ

Uvedená novela sa však dostala do rozporu so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (ďalej len „smernica“) a s Odporúčaním Komisie (EÚ) 2020/648 z 13. mája 2020 týkajúceho sa poukazov ponúkaných pasažierom a cestujúcim ako alternatívnu náhradu za zrušené balíky cestovných služieb a dopravné služby v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Európska komisia zaslala Slovenskej republike formálnu výzvu, pretože jej vnútroštátne predpisy porušujú právo EÚ v oblasti práv spotrebiteľov a cestujúcich. Európska komisia počas celej krízy v súvislosti pandémiou zdôrazňuje, „že práva spotrebiteľov platia naďalej aj v súčasnej situácii a vnútroštátne opatrenia na podporu tohto odvetvia ich nesmú obmedziť.“

Problematickým sa stáva práve to, že spotrebiteľom je odobrané právo výberu, či príjmu ponuku o náhradnom zájazde, alebo ju odmietnu a budú mať tak právo na vrátenie ceny zájazdu. Uvedené právo má len kategória 5 vyššie uvedených skupín.

3. Nepriaznivá situácia pretrváva

V dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej situácie v súvislosti s pandémiou spôsobenej ochorením COVID-19 cestovné kancelárie naďalej nedokážu realizovať väčšinu zakúpených zájazdov a ďalšie nepredávajú. Nie je preto vylúčené, že niektoré z nich budú musieť vyhlásiť konkurz, čím sa sťaží cestujúcim právo na vrátenie už vyplatených súm za zájazdy. 

4. Ďalšia novela by mala zohľadniť práva cestujúcich

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo predbežnú informáciu k ďalšej novele, ktorá reaguje na výhrady zo strany Európskej Komisie. Predpokladaný termín na začatie pripomienkového konania je november 2020. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu prostredníctvom podnetov a návrhov do 06.10.2020. Nakoľko tentokrát nepôjde o zrýchlené konanie, účinnosť predpisu sa očakáva v prvom štvrťroku 2021.

Vývoj legislatívneho procesu budeme sledovať a následne Vás o tom budeme informovať. Ak potrebujete právne služby alebo poradiť v súvislosti so zájazdom, sme Vám k dispozícii.

 

Súvisiace články