Zdielať článok


Facebook Linkedin
Novela zákona o zájazdoch

Dňa 29.05.2020 vstúpil do účinnosti zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa novelizovalo znenie zákona č. 170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu.

Cieľom uvedenej novely bolo na jednej strane poskytnúť ochranu spotrebiteľom, ktorých zájazdy sa z dôvodu pandémie koronavírusu v najbližšom období nebudú môcť uskutočniť, a rovnako na strane druhej stanoviť prijateľné podmienky cestovným kanceláriám pri poskytovaní náhrad alebo refundácií za zrušené zájazdy.

V advokátskej kancelárii sme pripravili stručný prehľad najčastejších otázok spojených s predmetnou novelou.

1. Na ktoré zájazdy sa vzťahuje nová právna úprava?

Schválená novela vo svojom úvode ustanovuje, že právna úprava sa vzťahuje na zájazdy, ktoré v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 nie je možné zrealizovať na Slovensku, v cieľovom mieste zájazdu alebo v ktoromkoľvek mieste, cez ktoré vedie trasa zájazdu. Zákonodarca zvolil široko vymedzujúcu formuláciu z dôvodu, aby pokryl čo najväčšie množstvo zájazdov, ktoré sú často zasiahnuté nie len reštrikciami zavedenými v krajine odjazdu alebo cieľovej destinácii, ale aj obmedzeniami v krajinách prechodu.

2. Aké sú možnosti cestujúcich a cestovných kancelárii?

  • Návrh zmeny zmluvy o zájazde

Cestovná kancelária je oprávnená navrhnúť cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde, ktorá má spočívať najmä v zmene destinácie, zmene dĺžky, dátumu alebo druhu pobytu a pod..

V prípade že cestujúci by súhlasil s navrhnutou zmenou zájazdu, zmluvné strany sú povinné vzájomne si vyrovnať rozdiel medzi pôvodnou cenou zájazdu a cenou za zájazd poskytnutý ako náhrada.

Príklad

Pokiaľ by cena pôvodného zájazdu bola 400,- Eur a cena náhradného zájazdu je 300,- Eur, cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu rozdiel v cene zájazdov, teda sumu 100,-Eur. Vyrovnávacia povinnosť však platí aj opačne, teda ak by bola cena náhradného zájazdu vyššia ako cena pôvodného zájazdu, cestujúci je povinný doplatiť rozdiel cestovnej kancelárii.

  • Zaslanie oznámenia o náhradnom zájazde

Ide o situácie, v ktorých cestujúci odmietne zmenu zájazdu navrhnutú zo strany cestovnej kancelárie.

Oznámenie o náhradnom zájazde zašle kancelária písomnou formou na trvalom nosiči a takým spôsobom, aby mal cestujúci aj v budúcnosti dôkaz o možnosti čerpať náhradný zájazd. Formálne náležitosti oznámenia sú najmä:

  • suma platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde,
  • informácia o tom, že základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v zmluve o zájazde môžu byť po dohode s cestujúcim pri náhradnom zájazde zmenené,
  • informácia o práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde na inú osobu v súlade so zákonom.

Náhradným zájazdom pritom možno rozumieť zájazd v pôvodne zvolenej destinácii a v rovnakej dĺžke trvania zájazdu, no v termíne, kedy pandemická situácia umožní uskutočnenie zvoleného zájazdu.

3. Do akého termínu je cestovná kancelária povinná informovať cestujúceho?

Cestovná kancelária sa musí s cestujúcim dohodnúť na náhradnom zájazde najneskôr do 31.08.2021, v opačnom prípade platí že odstúpila od zmluvy a je povinná bezodkladne cestujúcemu vrátiť zaplatenú sumu, najneskôr do 14.09.2021.

4. Kto môže odmietnuť náhradný zájazd navrhnutý cestovnou kanceláriou?

Novela zákona zahŕňa aj kategórie cestujúcich, ktorých ekonomická situácia sa zmenila v dôsledku mimoriadnej situácie týkajúcej sa šírenia vírusu Covid-19, resp. osôb u ktorých je predpoklad, že prišli o zamestnanie z dôvodu mimoriadnej situácie a stali sa tak poberateľmi niektorej z foriem špeciálneho finančného príspevku.

Osoby, ktoré sú tak oprávnené odmietnuť náhradný zájazd do 14 dní od doručenia oznámenia o náhradnom zájazde:

  1. osoby, ktoré boli počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike zaradené o evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  2. SZČO alebo jednoosobové s.r.o., bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov,
  3. osamelý rodič, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné,
  4. osoby, ktoré sú tehotné ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde,
  5. osoby vo veku 65 a viac rokov.

Cestovná kancelária je v prípade odmietnutia náhradného zájazdu zo strany vyššie uvedených kategórií osôb povinná vrátiť zaplatenú sumu za zájazd bez nároku na odstupné, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od dňa, kedy bolo cestovnej kancelárii doručené oznámenie o odmietnutí náhradného zájazdu.

Do úvahy pripadá tiež možnosť čiastočného zrušenia zájazdu a to v prípade, že na niektorého z účastníkov spoločne uhradeného zájazdu sa vzťahuje vyššie uvedená výnimka možnosti odmietnuť náhradný zájazd. V takomto prípade je cestovná kancelária povinná vrátiť pomernú časť zaplatenej sumy, zodpovedajúcu účastníkom, ktorí sa náhradného zájazdu nezúčastnia, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o čiastočnom odmietnutí náhradného zájazdu.

5. Ako postupovať v prípade, že k zániku možnosti vycestovať došlo v prechodnom období od vzniku pandémie do nadobudnutia účinnosti novely zákona o zájazdoch?

V prípade, že cestujúci v dátume od 12.03.2020 odstúpil od zmluvy o zájazde bez udania dôvodu a do účinnosti novely neboli vyrovnané všetky peňažné nároky medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim, môže cestovná kancelária postupovať podľa ustanovení novely zákona o zájazdoch, a teda v hodnote doposiaľ nevrátenej sumy uhradenej za zájazd ponúknuť cestujúcemu zmenu zájazdu alebo náhradný zájazd (tak ako bolo uvedené v bode I.). Rovnako sa postupuje aj v prípade,  ak cestovná kancelária odstúpila od zmluvy o zájazde v dátume od 12.03.2020 z dôvodu vzniknutej pandémie.

6. Aké sú práva cestujúcich, pokiaľ je poskytnutie zájazdu podľa pôvodnej zmluvy možné, avšak cestujúci s poskytnutím zájazdu nesúhlasí?

V takejto situácii je cestujúci oprávnený, avšak najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu (resp. najneskôr 15 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ ide o zájazdy začínajúce do 28. júna 2020), písomne informovať cestovnú kanceláriu o tom, že nesúhlasí s poskytnutím zájazdu, pričom cestovná kancelária je povinná cestujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia nesúhlasu cestujúceho zaslať oznámenie o náhradnom zájazde za podmienok akoby tomu bolo pri nemožnosti poskytnutia zájazdu podľa bodu 1.

7. Môžu cestovné kancelárie žiadať úhrady splátok ceny zájazdu?

Cestovné kancelárie nie sú počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu oprávnená požadovať od cestujúceho úhradu splátok ceny zájazdu. Toto ustanovenie však neplatí, pokiaľ cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde

 

Kategórie:


Warning: Undefined array key "categories" in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/author.php on line 10
Legislatíva , Občianske právo


Tagy:

covid-19 , koronavírus , zákon o zájazdoch


Publikované:

2. júna 2020

Súvisiace články