Oslobodenie od súdneho poplatku

19. októbra 2016

Oslobodenie od súdneho poplatku. Foto: pexels.com

Dobrý deň,
som slobodná matka a sama vychovávam dve deti, na ktoré mi ich otec prispieva výživným v minimálnej výške, okrem toho poberám materské. Chcela by som sa opýtať, či sa v prípade návrhu na zvýšenie výživného platí súdny poplatok, ak áno v akej výške, resp. či nemôžem byť od tohto súdneho poplatku oslobodená. Ďalej budem podávať žalobu na otca detí, z dôvodu, že mi stále dlží peniaze, ktoré som mu ešte v roku 2014 požičala (ide o sumu 10.000,-Eur), aký poplatok budem musieť zaplatiť za žalobu? Môžem byť od toho poplatku oslobodená? 
Ďakujem, Vaša čitateľka Eva.

Vážená čitateľka,
Podľa zákona o súdnych poplatkoch sa platí súdny poplatok zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, vo výške 6% z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu (ak je možné hodnotu určiť), najmenej však 16,50 Eur. To znamená, že ak by ste podali žalobu, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu, o zaplatenie 10.000,- Eur, súdny poplatok by bol vo výške 600,-Eur. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že treba žalobu podať do uplynutia trojročnej premlčacej lehoty v zmysle Občianskeho zákonníka, t.j. 3 roky odo dňa splatnosti pôžičky, inak sa Vaše právo premlčí (tzn. nebudete si môcť uplatniť Váš nárok na súde, ak bude vznesená námietka premlčania). Zákon o súdnych poplatkoch taxatívne vymenúva konania a osoby, ktoré sú od súdnych poplatkov oslobodené. V konaní o zvýšení výživného je od súdneho poplatku navrhovateľ oslobodený. Z uvedeného vyplýva, že nakoľko priamo zákon ustanovuje oslobodenie od súdneho poplatku v danom prípade, nie je potrebné o oslobodenie osobitne žiadať.

V prípade žaloby o zaplatenie 10.000,-Eur nepôjde o oslobodenie od súdnych poplatkov priamo zo zákona, avšak je možné o oslobodenie požiadať. V zmysle novej právnej úpravy, Civilného sporového poriadku, môže súd na návrh priznať oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany. Pojem „pomery strany“ zákon nekonkretizuje, avšak z podstaty inštitútu oslobodenia od súdneho poplatku možno vyvodiť, že pôjde najmä o majetkové pomery (príjem), osobné, rodinné, sociálne, či zdravotné pomery. Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa už nevyžaduje, aby bola splnená podmienka, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Je potrebné, aby v návrhu na oslobodenie od súdneho poplatku boli uvedené všetky podstatné skutočnosti, ktoré odôvodňujú oslobodenie od poplatku a aby boli tieto skutočnosti doložené dôkazmi, nakoľko súd nemusí navrhovateľa vyzývať na preukázanie tvrdených zlých pomerov a teda hodnotí návrh vzhľadom na skutočnosti, ktoré žiadateľ v návrhu preukáže. Na preukázanie pomerov slúži tlačivo, dostupné na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti, resp. rozhodnutie o hmotnej núdzi podľa osobitných predpisov.

Pokiaľ súd žiadateľovi prizná oslobodenie od súdneho poplatku, uvedené neznamená, že nemôže súd kedykoľvek počas konania odňať, a to aj so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania preukáže, že pomery strany neodôvodňujú alebo neodôvodňovali oslobodenie od súdneho poplatku.

Späť na články

Tagy

Pomoc v cestovnom ruchu

15. januára 2021 | Legislatíva Spoločnosti

Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo za účelom zmiernenia negatívnych vyhlásenej mimoriadnej situácie schému pre pomoc v [...]

Viac

HOSPODÁRSKE OPATRENIA (COVID-19) – Dotácie na úhradu nájomného

13. januára 2021 | Legislatíva Nezaradené Odborné články Spoločnosti

Do kedy je možné podať žiadosti na dotácie nájomného za sťažené obdobie užívania v II. vlne pandémie? Prečítajte si v nášom článku.

Viac

Brexit and customs obligations What will happen after 1st January 2021?

31. decembra 2020 | Customs law News Newsletter

From 1.1.2021, the UK will be considered a third country and a separate customs and tax territory. What are the new customs obligations [...]

Viac