Oslobodenie od súdneho poplatku

19. októbra 2016

Oslobodenie od súdneho poplatku. Foto: pexels.com

Dobrý deň,
som slobodná matka a sama vychovávam dve deti, na ktoré mi ich otec prispieva výživným v minimálnej výške, okrem toho poberám materské. Chcela by som sa opýtať, či sa v prípade návrhu na zvýšenie výživného platí súdny poplatok, ak áno v akej výške, resp. či nemôžem byť od tohto súdneho poplatku oslobodená. Ďalej budem podávať žalobu na otca detí, z dôvodu, že mi stále dlží peniaze, ktoré som mu ešte v roku 2014 požičala (ide o sumu 10.000,-Eur), aký poplatok budem musieť zaplatiť za žalobu? Môžem byť od toho poplatku oslobodená? 
Ďakujem, Vaša čitateľka Eva.

Vážená čitateľka,
Podľa zákona o súdnych poplatkoch sa platí súdny poplatok zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, vo výške 6% z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu (ak je možné hodnotu určiť), najmenej však 16,50 Eur. To znamená, že ak by ste podali žalobu, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu, o zaplatenie 10.000,- Eur, súdny poplatok by bol vo výške 600,-Eur. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že treba žalobu podať do uplynutia trojročnej premlčacej lehoty v zmysle Občianskeho zákonníka, t.j. 3 roky odo dňa splatnosti pôžičky, inak sa Vaše právo premlčí (tzn. nebudete si môcť uplatniť Váš nárok na súde, ak bude vznesená námietka premlčania). Zákon o súdnych poplatkoch taxatívne vymenúva konania a osoby, ktoré sú od súdnych poplatkov oslobodené. V konaní o zvýšení výživného je od súdneho poplatku navrhovateľ oslobodený. Z uvedeného vyplýva, že nakoľko priamo zákon ustanovuje oslobodenie od súdneho poplatku v danom prípade, nie je potrebné o oslobodenie osobitne žiadať.

V prípade žaloby o zaplatenie 10.000,-Eur nepôjde o oslobodenie od súdnych poplatkov priamo zo zákona, avšak je možné o oslobodenie požiadať. V zmysle novej právnej úpravy, Civilného sporového poriadku, môže súd na návrh priznať oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany. Pojem „pomery strany“ zákon nekonkretizuje, avšak z podstaty inštitútu oslobodenia od súdneho poplatku možno vyvodiť, že pôjde najmä o majetkové pomery (príjem), osobné, rodinné, sociálne, či zdravotné pomery. Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa už nevyžaduje, aby bola splnená podmienka, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Je potrebné, aby v návrhu na oslobodenie od súdneho poplatku boli uvedené všetky podstatné skutočnosti, ktoré odôvodňujú oslobodenie od poplatku a aby boli tieto skutočnosti doložené dôkazmi, nakoľko súd nemusí navrhovateľa vyzývať na preukázanie tvrdených zlých pomerov a teda hodnotí návrh vzhľadom na skutočnosti, ktoré žiadateľ v návrhu preukáže. Na preukázanie pomerov slúži tlačivo, dostupné na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti, resp. rozhodnutie o hmotnej núdzi podľa osobitných predpisov.

Pokiaľ súd žiadateľovi prizná oslobodenie od súdneho poplatku, uvedené neznamená, že nemôže súd kedykoľvek počas konania odňať, a to aj so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania preukáže, že pomery strany neodôvodňujú alebo neodôvodňovali oslobodenie od súdneho poplatku.

Späť na články

Tagy

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019 | Novinky Správne právo

Zákonom NR SR č. 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o [...]

Viac

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Pohonné látky, teda benzíny a nafty, budú môcť byť na Slovensku predávané len označené identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom [...]

Viac

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je hlavne založený na označení každého spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na [...]

Viac

Novinky

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019

Sme hrdí

Kategórie