Zdielať článok


Facebook Linkedin
Obnova zápisu vymazaných subjektov z obchodného registra

Na povinnosť premeny menovitých hodnôt základného imania a vkladov spoločníkov spoločností zapísaných do obchodného registra zo slovenskej koruny na menu euro, sme poukazovali už v našom článku s názvom ,,Nové povinnosti subjektov zapísaných do obchodného registra“ z 22. septembra 2020. Novelou Obchodného zákonníka účinnou od 01. októbra 2020 došlo k opakovanému zavedeniu lehoty na vykonanie premeny menovitých hodnôt základného imania a vkladov spoločníkov spoločností najneskôr do 1. decembra 2020, a to pod hrozbou výmazu spoločnosti z obchodného registra v prípade nesplnenia uvedenej povinnosti.

Zoznam subjektov, ktoré sa mali vymazať z obchodného registra, zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na obdobie šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku a na svojej webovej stránke. Aj napriek uvedenému obdobiu zverejnenia s dĺžkou trvania viac ako pol roka, u viac ako 12-tisíc subjektov nebola splnená povinnosť premeny menovitých hodnôt. V dôsledku nesplnenia danej povinnosti došlo v mesiaci november 2021 k výmazu týchto spoločností z obchodného registra.

Keďže sa po uskutočnení výmazu pomerne veľkého množstva spoločností z obchodného registra začali niektoré z nich obracať na Ministerstvo spravodlivosti so žiadosťou o nápravu, Ministerstvo spravodlivosti pristúpilo k zavedeniu možnosti nápravy vzniknutého nepriaznivého stavu v prípade, ak sa spoločnosti domnievajú, že nemali byť z obchodného registra vymazané.

Okrem dodatočnej likvidácie v dôsledku vymazania bola úpravou Obchodného zákonníka Ministerstvom spravodlivosti v decembri 2021 dotknutým spoločnostiam poskytnutá možnosť obnovenia zápisu v obchodnom registri, avšak výlučne v prípade, ak k vymazaniu došlo z dôvodu nesplnenia povinnosti premeny menovitých hodnôt.

Návrh na obnovenie zápisu spoločnosti v obchodnom registri musí byť podaný príslušnému registrovému súdu najneskôr do 31. januára 2022. V prípade splnenia zákonom stanovených podmienok, ktorými sú: existencia majetku, odstránenie dôvodu, pre ktorý bola spoločnosť vymazaná a neexistencia prípadných ďalších dôvodov pre zrušenie spoločnosti, rozhodne príslušný registrový súd o obnovení zápisu spoločnosti do obchodného registra bez nariadenia dodatočnej likvidácie. Obnovením zápisu spoločnosti do obchodného registra môže táto ďalej vykonávať podnikateľskú činnosť.

V prípade záujmu o vypracovanie potrebných dokumentov a podanie návrhu na obnovenie zápisu vašej vymazanej spoločnosti v obchodnom registri, neváhajte kedykoľvek kontaktovať niektorú z pobočiek našej advokátskej kancelárie prostredníctvom formulára alebo niektorého z kontaktov uvedených na našej webovej stránke.  

 

Kategórie:

Obchodné právo , Spoločnosti


Publikované:

18. januára 2022

Súvisiace články