Zdielať článok


Facebook Linkedin
Reštriktívne opatrenia voči Rusku – 10. balík

Ako je všeobecne známe, EÚ sa v tejto veci rozhodla konať nie prostredníctvom zvýšenia dovozných ciel, ale prostredníctvom súboru reštriktívnych opatrení, ktoré zahŕňajú okrem iného aj zákaz dovozu alebo vývozu určitého tovaru. V ďalšom texte sa budeme venovať informáciám o kontrolách a obmedzeniach dovozu, vývozu a tranzitu tovaru do Ruska zakomponovaných v poslednom desiatom balíku, ktorý reštriktívne opatrenia EÚ prinášajú a zároveň uvedieme stručný prehľad doteraz uplatňovaných sankcií voči Rusku najmä v segmente pohybu tovaru z/do Ruska. Desiaty balík obsahuje:

Kontroly a obmedzenia dovozu, vývozu a tranzitu tovaru

 • uložili sa ďalšie zákazy vývozu kritickej technológie a priemyselných výrobkov, ako sú elektronika, špecializované vozidlá, časti strojov, náhradné diely pre nákladné vozidlá a letecké motory, ako aj výrobky pre stavebný priemysel, ktoré môžu byť poskytnuté ruskej armáde, napríklad antény či žeriavy. 
 • do zoznamu zakázaných položiek, ktoré by mohli prispieť k technologickému pokroku ruského obranného a bezpečnostného sektora, boli zaradené aj elektronické komponenty, ktoré sa používajú v ruských zbraňových systémoch a ktoré boli získané na bojovom poli, medzi ktoré patria drony, riadené strely, vrtuľníky, ako aj špecifické prvky vzácnych zemín, integrované elektronické obvody a termografické kamery
 • pri vývoze tovaru s dvojakým použitím sa rozšíril zoznam subjektov, ktoré priamo podporujú vojenský a priemyselný komplex Ruska a jeho útočnú vojnu, rozširuje sa o ďalších 96 subjektov, proti ktorým sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia vývozu
 • s cieľom predísť obchádzaniu sankcií sa zakázal aj tranzit technológií a položiek s dvojakým použitím vyvážaných z EÚ cez Rusko
 • nové obmedzenia sa ukladajú na dovoz tovaru, ktorý pre Rusko generuje značné príjmy, ako je asfalt a syntetický kaučuk
 • s cieľom zabezpečiť právnu istotu pri dovoze tovaru do EÚ sa stanovili pravidlá týkajúce sa prepúšťania tovaru colnými orgánmi, ktorý sa fyzicky nachádza v Únii, a v čase, keď sa naň začínajú vzťahovať sankčné opatrenia, už bol predložený colným orgánom. Táto možnosť sa uplatňuje bez ohľadu na colné režimy, do ktorých bol tovar umiestnený po predložení colnému úradu (tranzit, aktívny zušľachťovací styk, prepustenie do voľného obehu atď.), alebo bez ohľadu na procesné kroky a formality podľa Colného kódexu Únie potrebné na prepustenie. Takisto sa povoľuje prepustiť tovar, ktorý už bol v minulosti dovezený do Únie v dobrej viere v čase, keď ešte nepodliehal žiadnym opatreniam obmedzujúcim dovoz 

Reštriktívne opatrenia EÚ – Zoznam osôb, subjektov a orgánov  

V rámci desiateho balíka sankčných opatrení bolo do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, doplnených 87 osôb a 34 subjektov zodpovedných za konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Po prvýkrát bolo na zoznam zaradených sedem iránskych subjektov, ktoré vyrábajú bezpilotné vzdušné prostriedky, ktoré ruská armáda používa vo svojej útočnej vojne, a to aj proti civilnej infraštruktúre.

Reštriktívne opatrenia EÚ v súvislosti s konaním, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, sa v súčasnosti uplatňujú na celkovo 1473 osôb a 205 subjektov. Na tieto osoby a subjekty sa vzťahuje zmrazenie aktív a občania a spoločnosti EÚ im nesmú sprístupňovať finančné prostriedky. Na fyzické osoby sa tiež vzťahuje zákaz cestovania, ktorý im bráni vo vstupe na územie EÚ alebo v prechode cez toto územie

Predĺženie sankcií pri obchode s niektorými časťami Ukrajiny

EÚ zároveň predlžuje obmedzenia obchodu s časťami Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované ukrajinskou vládou. Rada rozhodla, že predlžuje o jeden rok, do 24. februára 2024, reštriktívne opatrenia v reakcii na protiprávne uznanie, okupáciu alebo anexiu niektorých častí Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, Ruskou federáciou: Doneck, Luhansk, Záporožie a Cherson. Reštriktívne opatrenia zahŕňajú:

 • zákaz dovozu tovaru z ich územia
 • zákaz vývozu určitého tovaru a technológií
 • zákaz určitých poradenských a konzultačných služieb

Prehľad tovaru zakázaného pre vývoz a dovoz do/z Ruska

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ a sankcie pri vývoze tovaru do Ruska, zahŕňa okrem iného:

 • špičkové technológie (napr. kvantové počítače a pokročilé polovodiče, elektronické súčiastky a softvér)
 • určité druhy strojov a dopravných zariadení
 • určitý tovar a technológie potrebné na rafináciu ropy
 • zariadenia, technológie a služby energetického priemyslu
 • tovar a technológie v leteckom a vesmírnom priemysle (napr. lietadlá, lietadlové motory, náhradné diely alebo akékoľvek zariadenia pre lietadlá a vrtuľníky, letecké palivo)
 • tovar pre námornú plavbu a rádiokomunikačné technológie
 • niekoľko druhov tovaru s dvojakým použitím (tovar, ktorý by sa mohol použiť na civilné aj vojenské účely), ako sú drony a softvér pre drony alebo šifrovacie zariadenia
 • luxusný tovar (napr. luxusné automobily, hodinky, šperky)
 • civilné strelné zbrane a iný vojenský materiál

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ a sankcie pri dovoze tovaru z Ruska, zahŕňa okrem iného:

 • ropu (od decembra 2022) a rafinované ropné výrobky (od februára 2023) s obmedzenými výnimkami
 • uhlie a iné tuhé fosílne palivá
 • oceľ, výrobky z ocele a železo
 • zlato vrátane šperkov
 • cement, asfalt, drevo, papier, syntetický kaučuk a plasty
 • morské plody a alkoholické nápoje (napr. kaviár, vodka)
 • cigarety a kozmetiku

Opatrenia vzťahujúce sa na jednotlivé tovarové položky v rámci prijatých sankčných opatrení predstavujú komplexný systém obchodnopolitických opatrení, vrátane zákazov a obmedzení aplikovaných colnými orgánmi pri realizácii colného konania. Orientácia v platných reštriktívnych opatreniach je predpokladom pre zabránenie porušovania legislatívy Únie, kde následky ich porušenia môžu skončiť aj uložením administratívnej sankcie, prípadne nie je vylúčená ani trestnoprávna zodpovednosť.   

Autorom článku je: Stanislav Pacher

V prípade potreby poradenstva alebo vypracovania stanoviska k uloženým reštriktívnym opatrenia, sa na nás neváhajte obrátiť.

Kontaktujte nás
Kategórie:

Colné právo , Obchodné právo


Publikované:

22. marca 2023

Súvisiace články