Zdielať článok


Facebook Linkedin
Vývoz do Ruska

Uvedené ekonomické apolitické opatrenia sú nesadzobné opatrenia ustanovené ako súčasť spoločnej obchodnej politiky formou právnych predpisov Európskej únie regulujúcich medzinárodný obchod stovarom. Problematika reštriktívnych opatrení a sankcií je veľmi aktuálna a vyvoláva množstvo otázok tak na strane vývozcov, ako aj kompetentných štátnych orgánov. Ako správne prevádzkovať vývoz do Ruska?

Sankcie a reštrikcie voči Rusku. Aký tovar je dovolené vyviezť na územie Ruskej federácie?

Problematika reštriktívnych opatrení a sankcií je veľmi aktuálna a vyvoláva množstvo otázok tak na strane vývozcov, ako aj kompetentných štátnych orgánov. Naši odborníci na colné právo vývoj situácie pre vývoz do Ruska kontinuálne sledujú a pripravili si pre vás podrobný prehľad.

Základnými právnymi predpismi Európskej únie v tomto zmysle sú:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 z 20. mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím (ďalej len „nariadenie odvojakom použití“),
  • Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (ďalej len „nariadenie oreštriktívnych opatreniach“), a
  • Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny – Príloha č. 1 obsahuje individuálny sankčný zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov vRuskej federácii (ďalej len „nariadenie so sankčným zoznamom“).

Vývoz do Ruska – reštriktívne opatrenia

Reštriktívne opatrenia a sankcie boli zavádzané postupne v rámci tzv. balíčkov. Reštriktívne opatrenia a sankcie však nie je možné účelne vyhodnocovať a sledovať podľa jednotlivých balíčkov, pretože tieto boli zavádzané postupne a nie sú z pohľadu jednotlivých nariadení a oblastí záujmu obsahovo konzistentné. Zlogickej štruktúry zavedených reštriktívnych opatrení vyplýva, že problematika dvojakého použitia je na samom začiatku posudzovania, či je možné tovar Únie vyviezť do Ruskej federácie.

Tovar, ktorý podlieha pod reguláciu nariadenia o dvojakom použití je možné vo všeobecnosti vyviesť iba na základe vývozného povolenia, ktoré má rôzne formy v zmysle článku 12 a nasledujúcich, nariadenia o dvojakom použití. O tom, či jednotlivý tovar spadá pod reguláciu nariadenia o dvojakom použití, je možné sa efektívne dozvedieť z aplikácie TARIC, pričom ide o jednotnú databázu, ktorá platí vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Na Slovensku sa táto aplikácia nachádza na stránke finančnej správy. 

Nariadenie EÚ o reštriktívnych opatreniach

Problematika zavedených sankcií je však natoľko rozsiahla, že nie je možné osobitne posudzovať problematiku dvojakého použitia bez aplikovania nariadenia o reštriktívnych opatrenia (ktoré sa člení na jednotlivé sekcie, ktoré sa týkajú rôznych druhov tovaru a oblastí, kde sa nakladá s tovarom) a nariadenia so sankčným zoznamom.

Článok 2 ods. 1 nariadenia o reštriktívnych opatreniach predstavuje pri problematike dvojakého použitia základné pravidlo predaja, dodania, presunu a vývozu tovaru a technológie s dvojakým použitím, bez ohľadu na pôvod tovaru, ktorý je zakázaný vo vzťahu k akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na území Ruskej federácie alebo na použitie na území Ruskej federácie, v prípade, ak tieto položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na vojenské použitie alebo pre vojenského koncového používateľa.

Príslušné orgány pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie podľa nariadenia o dvojakom použití neudelia povolenie na vývoz žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Ruskej federácií ani na použitie v Ruskej federácií, ak majú oprávnené dôvody domnievať sa, že koncovým používateľom môže byť vojenský koncový používateľ alebo že tovar môže mať konečné použitie vojenského charakteru. Príslušným orgánom na Slovensku je Ministerstvo hospodárstva SR.  

Problematika nariadenia o reštriktívnych opatreniach je však zložitejšia o to, že toto nariadenia zavádza aj ďalšie zákazy ako je napríklad zákaz vývozu vyspelej technológie alebo tzv. luxusného tovaru, ktoré však tiež môžu byť tovarom na dvojaké použitie.

Vývoz do Ruska – luxusný tovar

Nariadením o reštriktívnych opatreniach sa osobitne upravila problematika  luxusného tovaru, ktorý je definovaný v prílohe VIII nariadenia o reštriktívnych opatreniach. Ak teda tovar nebude zahrnutý medzi tovarom na dvojaké použitie alebo tzv. vyspelú technológiou, problematika reštriktívnych opatrení presúva do spleti ďalších možných opatrení, medzi ktorými je aj zákaz vývozu luxusného tovaru. 

Rozsah zavedených opatrení je značný, pričom pre ľahšiu orientáciu ako dodržiavať nariadenie o reštriktívnych opatreniach treba pri tovare, ktorý by mal byť určený na vývoz do Ruska, využiť pri každom jednom vývoze tovaru systém TARIC k zisteniu zavedených opatrení. 

Nariadenie so sankčným zoznamom znením čl. 2 predmetného nariadenia zavádza prísny zákaz sprístupnenia akéhokoľvek hospodárskeho zdroja subjektom, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I (sankčný zoznam), a to priamo alebo nepriamo týmito subjektmi, ale aj subjektmi, ktoré sú s nimi spojené, pričom sa tiež majú nachádzať na sankčnom zozname, avšak tiež sa nemôžu priamo alebo nepriamo poskytnúť v ich prospech.

Sankčný zoznam

Tento sankčný zoznam sa ku dňu 14.11.2022 vzťahuje na 1265 osôb a 119 subjektov z dôvodu ich konania, ktoré narúša územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie, sa neustále preskúmava a podlieha pravidelnému obnovovaniu zo strany Rady Európskej únie.

Príloha II nariadenia so sankčným zoznamom obsahuje odkaz na sankčnú mapu Európskej únie, ktorá slúži na overenie informácií o zaradení jednotlivých subjektov na sankčné zoznamy Európskej únie. 

Ak je teda zámerom prevádzkovať s tovarom vývoz do Ruska, tak posudzovanie sankčného zoznamu tvorí popri problematike dvojakého použitia a reštriktívnych opatrení zavedených nariadením o reštriktívnych opatreniach oblasť, ktorú je nutné skúmať a zvážiť, aj keď následným posudzovaním príde k vylúčeniu nariadenia o dvojakom použití alebo nariadenia o reštriktívnych opatreniach.

Problematika sankčného zoznamu je v skutočnosti oveľa komplikovanejšia, nakoľko zamedziť nepriamemu sprístupneniu hospodárskeho zdroja subjektom v tomto zozname, ktoré môže navyše nastať na území Ruskej federácie, je prakticky nemožné. 

Záver

V závere si dovoľujeme uviesť, že Európska únia zaviedla reštriktívne opatrenia vo vzťahu k zasielaniu výrobkov dvojakého použitia na územie Ruskej federácie, ale zároveň existujú výnimky z všeobecného pravidla. Rovnako v tejto situácií vzniká zložitá situácia vo veci posúdenia subjektov na území Ruskej federácie, čím by teda mohlo dôjsť k porušeniu nariadenia so sankčným zoznamom, v prípade, že by bol zaslaný tovar priamo alebo nepriamo sprístupnený dotknutým subjektom.

Ako už bolo uvedené, nariadenie o reštriktívnych opatreniach zakazuje predaj, dodanie, presun a vývoz tovaru a technológie s dvojakým použitím, ako aj luxusného tovaru, bez ohľadu na pôvod tovaru, ktorý je zakázaný vo vzťahu k akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na území Ruskej federácie alebo na použitie na území Ruskej federácie. Tento zákaz sa aplikuje na položky, ktoré sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na vojenské použitie alebo pre vojenského koncového používateľa.

V momentálnej situácií ale nie je možné objektívne vylúčiť pochybnosti o správnom posúdení subjektu ako aj vylúčiť možnosť, že sa predmetný tovar nedostane k zakázanému subjektu podľa prílohy I nariadenia so sankčným zoznamom.  

V prípade potreby poradenstva vo veci, alebo vypracovania stanoviska na vývoz špecifického tovaru na územie Ruskej federácie sa na nás neváhajte obrátiť.

Kontaktujte nás
Kategórie:


Warning: Undefined array key "categories" in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/author.php on line 10
Colné právo


Tagy:

colné poradenstvo , colné právo , Colný zákon


Publikované:

7. marca 2023

Súvisiace články