Zdielať článok


Facebook Linkedin
Uhlíkové clo – mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM)

I. Uhlíkové clo – Úvod

Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2023/956 z 10. mája 2023 (ďalej len „nariadenie“) sa stanovuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie – uhlíkové clo, na hraniciach (ďalej len „mechanizmus CBAM“) na riešenie problému emisií skleníkových plynov viazaných v tovare uvedenom v prílohe I uvedeného nariadenia pri jeho dovoze na colné územie Únie s cieľom zabrániť riziku úniku uhlíka, a tým znížiť globálne emisie uhlíka a podporiť ciele Parížskej dohody, a to aj vytvorením stimulov na zníženie emisií prevádzkovateľmi v tretích krajinách.

Mechanizmus CBAM dopĺňa systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii zriadený podľa smernice 2003/87/ES (ďalej len „EU ETS“) tak, že uplatňuje ekvivalentný súbor pravidiel na dovoz tovaru uvedeného v článku 2 tohto nariadenia na colné územie Únie. Mechanizmus CBAM má nahradiť mechanizmy stanovené podľa smernice 2003/87/ES s cieľom zabrániť riziku úniku uhlíka tým, že odráža rozsah, v akom sú kvóty EU ETS prideľované bezodplatne v súlade s článkom 10a uvedenej smernice.

II. Rozsah pôsobnosti nariadenia

Nariadenie sa uplatňuje na tovar uvedený v prílohe I s pôvodom v tretej krajine, ak je tento tovar alebo zušľachtené výrobky z tohto tovaru získané v colnom režime aktívny zušľachťovací styk podľa článku 256 Colného kódexu Únie nariadenia dovezený na colné územie Únie. Nariadenie sa uplatňuje aj na tovar uvedený v prílohe I k nariadeniu s pôvodom v tretej krajine, ak sú tento tovar alebo zušľachtené výrobky z tohto tovaru získané v colnom režime aktívny zušľachťovací styk podľa článku 256 Colného kódexu Únie dovezené na umelý ostrov, pevnú alebo plávajúcu štruktúru alebo akúkoľvek inú štruktúru na kontinentálnom šelfe alebo do výhradnej hospodárskej zóny členského štátu, ktorá susedí s colným územím Únie.

Nariadenie sa nevzťahuje na:

 • a) tovar uvedený v prílohe I k nariadeniu, ktorý sa dováža na colné územie Únie za predpokladu, že vnútorná hodnota takéhoto tovaru nepresahuje na jednu zásielku hodnotu uvedenú pre tovar nepatrnej hodnoty, ako sa uvádza v článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009;
 • b) tovar nachádzajúci sa v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretej krajiny za predpokladu, že vnútorná hodnota takéhoto tovaru nepresahuje na jednu zásielku hodnotu uvedenú pre tovar nepatrnej hodnoty, ako sa uvádza v článku 23 nariadenia (ES) č. 1186/2009;
 • c) tovar, ktorý sa má prepravovať alebo používať v súvislosti s vojenskými činnosťami podľa článku 1 bodu 49 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446;

Toto nariadenie sa taktiež neuplatňuje na tovar s pôvodom v tretích krajinách a na územiach uvedených v bode 1 prílohy III nariadenia, vrátane ďalších výnimiek stanovených v nariadení.

III. Práva a povinnosti schválených deklarantov CBAM

Od 1.1.2026 tovar môže na colné územie Únie dovážať len schválený deklarant CBAM. Každý dovozca usadený v členskom štáte pred dovezením tovaru na colné územie Únie musí požiadať o status schváleného deklaranta CBAM (ďalej len „povolenie“). Ak si takýto dovozca určí nepriameho colného zástupcu v súlade s článkom 18 Colného kódexu Únie a nepriamy colný zástupca súhlasí s tým, že bude konať ako schválený deklarant CBAM, žiadosť o povolenie predloží tento nepriamy colný zástupca. Ak dovozca nie je usadený v členskom štáte, žiadosť o povolenie predloží taktiež nepriamy colný zástupca. Žiadosť o povolenie sa predkladá prostredníctvom registra CBAM.

Ak sa prenosová kapacita na dovoz elektriny prideľuje prostredníctvom explicitného prideľovania kapacity, osoba, ktorej sa kapacita na dovoz prideľuje a ktorá určuje túto kapacitu na dovoz, sa na účely nariadenia považuje za schváleného deklaranta CBAM v členskom štáte, v ktorom táto osoba deklarovala dovoz elektriny v colnom vyhlásení. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo podané colné vyhlásenie, zaregistruje osobu v registri CBAM.

Žiadosť o povolenie obsahuje tieto informácie o žiadateľovi:

 • a) meno (názov), adresu a kontaktné údaje;
 • b) číslo EORI
 • c) hlavná ekonomická činnosť vykonávaná v Únii;
 • d) osvedčenie daňového orgánu v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ usadený, že sa na žiadateľa nevzťahuje neuhradený príkaz na vymáhanie vnútroštátnych daňových dlhov;
 • e) čestné vyhlásenie, že žiadateľ sa počas piatich rokov predchádzajúcich roku podania žiadosti nedopustil žiadneho závažného alebo opakovaného porušenia colných predpisov, daňových pravidiel alebo pravidiel týkajúcich sa zneužívania trhu a ani nemá záznam o spáchaní závažného trestného činu súvisiaceho s jeho hospodárskou činnosťou;
 • f) informácie potrebné na preukázanie finančnej a operačnej spôsobilosti žiadateľa plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia, a ak o tom rozhodne príslušný orgán na základe posúdenia rizík, podporné dokumenty potvrdzujúce uvedené informácie, napríklad výkaz ziskov a strát a súvaha za maximálne posledné tri rozpočtové roky, za ktoré sa vykonala závierka;
 • g) odhadovaná peňažná hodnota a objem dovozu tovaru na colné územie Únie podľa druhu tovaru za kalendárny rok, v ktorom sa žiadosť predkladá, a za nasledujúci kalendárny rok;
 • h) v prípade potreby mená a kontaktné údaje osôb, na účet ktorých žiadateľ koná

Kritériá na udelenie statusu schváleného deklaranta CBAM sú :

 • a) žiadateľ sa nedopustil závažného alebo opakovaného porušenia colných predpisov, daňových pravidiel, pravidiel týkajúcich sa zneužívania trhu alebo tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia, a najmä žiadateľ nemá žiadny záznam o spáchaní závažného trestného činu súvisiaceho s jeho hospodárskou činnosťou počas piatich rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti;
 • b) žiadateľ preukáže svoju finančnú a operačnú spôsobilosť plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia;
 • c) žiadateľ je usadený v členskom štáte, v ktorom je žiadosť predložená; a
 • d) žiadateľovi bolo pridelené číslo EORI v súlade s článkom 9 Colného kódexu Únie.

IV. Vyhlásenie CBAM

Do 31. mája každého roku a po prvýkrát v roku 2027 za rok 2026 každý schválený deklarant CBAM použije register CBAM na predloženie vyhlásenia CBAM za predchádzajúci kalendárny rok. Mechanizmus CBAM by mal byť založený na deklaratívnom systéme, v ktorom by schválený deklarant CBAM, ktorý by mohol zastupovať viac než jedného dovozcu, každoročne predkladal vyhlásenie o viazaných emisiách v tovare dovezenom na colné územie Únie a odovzdával by počet certifikátov CBAM, ktorý zodpovedá týmto deklarovaným emisiám.

Vyhlásenie CBAM obsahuje tieto informácie:

 • a) celkové množstvo každého druhu tovaru dovezeného počas predchádzajúceho kalendárneho roka vyjadrené v megawatthodinách v prípade elektriny a tonách v prípade ostatného tovaru;
 • b) celkové viazané emisie v tovare uvedenom v písmene a) tohto odseku vyjadrené v tonách emisií CO2e na megawatthodinu elektriny alebo v prípade iného tovaru v tonách emisií CO2e na tonu každého druhu tovaru, vypočítané v súlade s článkom 7 a overené v súlade s článkom 8 nariadenia;
 • c) celkový počet certifikátov CBAM, ktoré sa majú odovzdať, zodpovedajúci celkovým viazaným emisiám uvedeným v písmene b) po náležitom znížení po zohľadnení ceny uhlíka zaplatenej v krajine pôvodu v súlade s článkom 9 nariadenia a kompenzácie potrebnej na zohľadnenie rozsahu, v akom sú bezodplatne pridelené kvóty EU ETS v súlade s článkom 31 nariadenia;
 • d) kópie správ o overení vydané akreditovanými overovateľmi podľa článku 8 a prílohy VI nariadenia.

Ak sú dovezeným tovarom zušľachtené výrobky získané v colnom režime aktívny zušľachťovací styk podľa článku 256 Colného kódexu Únie, schválený deklarant CBAM vo vyhlásení CBAM uvedie emisie viazané v tovare umiestnenom do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktorého výsledkom boli dovezené zušľachtené výrobky, a to aj v prípade, ak zušľachtené výrobky nie sú tovarom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu. Toto platí aj v prípade, ak zušľachtené výrobky, ktoré sú výsledkom colného režimu aktívny zušľachťovací styk, sú vráteným tovarom, ako sa uvádza v článku 205 Colného kódexu Únie.

Ak sú dovezeným tovarom uvedeným v prílohe I nariadenia zušľachtené výrobky získané v colnom režime pasívny zušľachťovací styk podľa článku 259 Colného kódexu Únie, schválený deklarant CBAM vo vyhlásení CBAM oznámi iba emisie spracovateľskej operácie uskutočnenej mimo colného územia Únie.

Ak je dovezeným tovarom vrátený tovar uvedený v článku 203 Colného kódexu Únie, schválený deklarant CBAM osobitne oznámi vo vyhlásení CBAM „nulu“ celkových viazaných emisií zodpovedajúcich uvedenému tovaru.

V. Prechodné obdobie

Nariadenie sa uplatňuje od 1. októbra 2023. Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 sa povinnosti dovozcu podľa nariadenia obmedzujú na ohlasovacie povinnosti stanovené v článkoch 33, 34 a 35 nariadenia. Ak je dovozca usadený v členskom štáte a určí si nepriameho colného zástupcu v súlade s článkom 18 Colného kódexu Únie a ak s tým nepriamy colný zástupca súhlasí, ohlasovacie povinnosti sa vzťahujú na tohto nepriameho colného zástupcu.

Ak dovozca nie je usadený v členskom štáte, ohlasovacie povinnosti sa vzťahujú na nepriameho colného zástupcu. Počas prechodného obdobia by colné orgány mali colných deklarantov informovať o povinnosti oznamovať informácie s cieľom prispieť k zhromažďovaniu informácií a v relevantných prípadoch aj k informovanosti o potrebe požiadať v prípade potreby o status schváleného deklaranta CBAM. Colné orgány by mali takéto informácie oznamovať vhodným spôsobom, aby sa zabezpečilo, že colní deklaranti budú o takejto povinnosti informovaní.

V prípade záujmu o právne poradenstvo Vám radi pomôžeme, neváhajte sa preto na nás kedykoľvek obrátiť.

Súvisiace články