Zdielať článok


Facebook Linkedin
Uhlíkové clo (CBAM) – prechodné obdobie od 1. októbra 2023 do 31.12.2025

I. Uhlíkové clo – Prechodné obdobie od 1.10.2023

V rámci uplatňovania Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2023/956 z 10. mája 2023 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa stanovuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie – uhlíkové clo na hraniciach (ďalej len „mechanizmus CBAM“), začalo od 1. októbra 2023 tzv. prechodné obdobie. Jedným z cieľov prechodného obdobia je zhromaždiť údaje na účely ďalšieho stanovenia metodiky výpočtu viazaných nepriamych emisií po tomto období vo vykonávacom akte podľa článku 7 ods. 7 nariadenia.

V tejto súvislosti sa začalo uplatňovať VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1773 zo 17. augusta 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti na účely mechanizmu uhlíkovej kompenzácie – uhlíkové clo na hraniciach (ďalej len „vykonávacie nariadenie“), počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025, pokiaľ ide o tovar uvedený v prílohe I nariadenia, ktorý je dovezený na colné územie Únie počas tohto obdobia.

 

II. Povinnosti dovozcov počas prechodného obdobia

Počas prechodného obdobia musia dovozcovia alebo nepriami colní zástupcovia podávať hlásenia o množstve dovezeného tovaru, priamych a nepriamych emisiách viazaných v tovare a o každej cene uhlíka splatnej za uvedené emisie vrátane cien uhlíka splatných za emisie viazané v príslušných prekurzorových materiáloch.

Prvé vyhlásenie sa bude predkladať do 31. januára 2024 za tovar dovezený počas štvrtého štvrťroka 2023. Posledné vyhlásenie by sa malo predložiť do 31. januára 2026 za tovar dovezený počas štvrtého štvrťroka 2025. Prechodné obdobie sa končí 31. decembra 2025.

Mechanizmus CBAM sa týka nasledovných sektorov:

1) železo a oceľ

2) cement

3) hnojivá

4) hliník

5) vodík

6) elektrina (až 30 % z celkových GHG (skleníkových plynov) emisií),

kde medzi top exportérov pri importe do EÚ za roky 2015 – 2019 patria:  

1) Rusko – 16,7 %

2) Čína – 10,1 %

3) UK – 8,5 %

4) Nórsko – 7,3 %

5) Turecko – 6,8%

 

III. Rozsah pôsobnosti vykonávacieho nariadenia

Európska Komisia  vo svojom vykonávacom nariadení prijala vykonávacie pravidlá k požiadavkám na oznamovaciu povinnosť dovozcov alebo colných zástupcov. Požiadavky na vyhlásenie CBAM sa obmedzujú len na to, čo je nevyhnutné, aby sa minimalizovalo zaťaženie dovozcov v prechodnom období a uľahčilo sa plynulé zavedenie požiadaviek na vyhlásenie CBAM po prechodnom období. Zároveň v záujme zaistenia účinného vykonávania oznamovacích povinností Komisia zriaďuje elektronickú databázu, prechodný register CBAM, s cieľom zhromažďovať informácie oznamované počas prechodného obdobia. Vykonávacie nariadenie teda stanovuje najmä:

  • Oznamovacie povinnosti oznamujúcich deklarantov
  • Výpočet viazaných emisií
  • Použitie odhadovaných hodnôt
  • Zber a oznamovanie údajov v súvislosti s aktívnym zušľachťovacím stykom
  • Oznamovanie informácií týkajúcich sa splatnej ceny uhlíka
  • Predkladanie správ o CBAM
  • Zmeny a opravy správ o CBAM
  • Prechodný register CBAM, vrátane jeho technických prvkov
  • Ukladanie pokút

 

IV. Práva a povinnosti oznamujúcich deklarantov v súvislosti s oznamovaním

Každý oznamujúci deklarant poskytne vo vyhlásení na základe údajov, ktoré môže prevádzkovateľ oznámiť tak, ako sa stanovuje v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu, nasledujúce informácie týkajúce sa tovaru, na ktorý sa vzťahuje CBAM, dovezeného počas štvrtého štvrťroka 2023:

a) množstvo dovezeného tovaru vyjadrené v megawatthodinách v prípade elektriny a v tonách v prípade ostatného tovaru;

b) druh tovaru na základe jeho číselného znaku KN

 

Každý oznamujúci deklarant poskytne vo vyhlásení o CBAM nasledujúce informácie týkajúce sa viazaných emisií tovaru uvedeného v prílohe I nariadenia, ako sa uvádzajú v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu:

a) krajina pôvodu dovezeného tovaru;

b) zariadenie, v ktorom bol tovar vyrobený, identifikované na základe zadaných údajov

c) použité spôsoby výroby vymedzené v prílohe II k tomuto vykonávaciemu nariadeniu, ktoré odzrkadľujú technológiu použitú na výrobu tovaru, a informácie o osobitných parametroch odôvodňujúcich uvedený zvolený spôsob výroby, ako sa vymedzuje v prílohe IV, a to na určenie viazaných priamych emisií;

d) špecifické viazané priame emisie tovaru, ktoré sa určujú prevedením priradených priamych emisií výrobných procesov na emisie špecifické pre tovar, ktoré sa vyjadrujú ako CO2e na tonu v súlade s oddielmi F a G prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu;

e) požiadavky na oznamovanie, ktoré majú vplyv na viazané emisie tovaru, ako sa uvádza v oddiele 2 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu;

f) v prípade elektriny ako dovezeného tovaru oznamujúci deklarant oznamuje tieto informácie:

emisný faktor použitý pre elektrinu, vyjadrený v tonách CO2e na MWh (megawatthodinu), určený v súlade s oddielom D prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu;

zdroj údajov alebo metóda použitá na určenie emisného faktora elektriny, ako sa určuje v súlade s oddielom D prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu;

g) v prípade tovaru z ocele, identifikačné číslo oceliarne, v ktorej bola vyrobená konkrétna dávka surovín, pokiaľ je známa

 

V prípade špecifických viazaných nepriamych emisií každý oznamujúci deklarant oznamuje vo vyhlásení o CBAM nasledujúce informácie, ako sa uvádza v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu:

a) spotrebu elektrickej energie výrobného procesu na tonu vyrobeného tovaru vyjadrenú v egawatthodinách;

b) informáciu, či deklarant oznamuje skutočné emisie alebo štandardné hodnoty, ktoré Komisia sprístupnila a uverejnila pre prechodné obdobie v súlade s oddielom D prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu;

c) zodpovedajúci emisný faktor spotrebovanej elektriny;

d) množstvo špecifických viazaných nepriamych emisií, ktoré sa určujú prevedením priradených viazaných nepriamych emisií výrobných procesov na nepriame emisie špecifické pre tovar, vyjadrené ako CO2e na tonu v súlade oddielmi F a G prílohy III k tomuto nariadeniu.

 

V. Implementácia CBAM v podmienkach SR

V súčasnosti sa vyvíjajú špecializované IT nástroje, ktoré budú slúžiť na podávanie vyhlásení CBAM, v súčinnosti rezortov MF SR a MŽP sa pripravujú školiace materiály, webináre a ďalšie nástroje potrebné k úspešnej implementácii nariadenia a vykonávacieho nariadenia, najmä s cieľom umožniť podať vyhlásenia CBAM do 31. januára 2024 za tovar dovezený počas štvrtého štvrťroka 2023.

V prípade záujmu o právne poradenstvo sa neváhajte na nás obrátiť.

Kontaktujte nás
Kategórie:

Colné právo


Publikované:

12. októbra 2023

Súvisiace články