Zdielať článok


Facebook Linkedin
Flexibilnejšie a rýchlejšie založenie obchodnej spoločnosti od 01. novembra 2023

Založenie obchodnej spoločnosti a právo podnikať predstavuje nie len Ústavou garantované právo ale aj právo na úrovni Európskej únie. Konkrétne čl. 35 ods. 1 Zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) ustanovuje, že „Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“, z čoho vyplýva, že účelom práva podnikať je poskytnúť každej oprávnenej osobe náležitú príležitosť pokúsiť sa podnikať. Práve založenie (akejkoľvek) spoločnosti je vnímané ako realizácia predmetného práva, ktoré v súčasnej dobe by malo byť predmetnom efektívnej a dostupnej služby zo strany štátu. Nakoľko však doterajšia prax poukazovala na určité nedostatky a prieťahy v prípade zakladania a registrácií obchodných spoločností, bola vedená odborná diskusia s cieľom zefektívniť práve tieto procesy.

Práve v tejto súvislosti došlo poslednou novelou zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ďalej len „ZoOR“) a súčasne vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 389/2023 o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom (ďalej len „Vyhláška“) k rozšíreniu spôsobu akým je možné založenie obchodnej spoločnosti a jej zápisu do príslušného obchodného registra. Novelizácia oboch právnych predpisov nadobudne účinnosť 01.novembra 2023. V ZoOR tak pribudne nové ustanovenie § 7b, v znení ktorého bude možné vykonať registráciu (akejkoľvek formy) spoločnosti na základe žiadosti aj prostredníctvom registrátora. V zmysle § 7b ods. 3 ZoOR sa za „registrátora“ považuje akýkoľvek notár na území Slovenska.

Primárnym cieľom nového inštitútu registrátora spočíva v snahe odbremeniť Registrové súdy zvýšením počtu registračných miest, keďže nie každý Registrový súd je z kapacitných dôvodov schopný vybaviť podaný návrh v zákonom predpísanej lehote 2 dní.

Od 01. novembra 2023 (s predpokladanou účinnosťou) tak bude môcť notár zaregistrovať do Obchodného registra zatiaľ prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným (teda zápis novovzniknutej s.r.o. do Obchodného registra) – s výnimkou zápisu v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy. Z uvedeného teda vyplýva, že registrácia v úvode nebude zahŕňať všetky do úvahy prichádzajúce typy zápisov, zmien, výmazov údajov v Obchodnom registri. Od 01. januára 2025 by mala byť kompetencia notárov rozšírená aj o možnosť registrácie všetkých zápisov, zmien či výmazov údajov o zapísaných osobách v Obchodnom registri, čo znamená rozšírenie právomoci notárov ako registrátorov na doterajšiu úroveň Registrových súdov.

Celé konanie zápisu do Obchodného registra registrátorom začína kvalifikovaným podaním tzv. „Registračnej žiadosti“, ktoré je v prípade splnomocnenia navrhovateľa oprávnený uskutočniť len advokát, notár alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. Zastúpenie navrhovateľa inou osobou je pre tento osobitný druh konania vylúčené.

Vyhláška však konkretizuje povinné obsahové náležitosti takejto žiadosti, ktorými sú:

 • Identifikácia navrhovateľa (príp. osoby, ktorá podáva žiadosť)
 • Špecifikácia registrátora (notára), ktorému je žiadosť adresovaná
 • Prejav vôle, ktorým sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami Registračnej žiadosti

Spôsob doručenia žiadosti registrátorovi elektronicky do jeho elektronickej schránky, emailom alebo poštou je vecou preferencie navrhovateľa.

S podstatnými náležitosťami Vyhláška uvádza aj výpočet povinných príloh:

 • elektronický formulár určený na podávanie návrhu na registráciu,
 • elektronická podoba listín, ktoré sa inak prikladajú k návrhu na registráciu prostredníctvom Registrového súdu, t.j.:
  • spoločenská zmluva / zakladateľská listina,
  • listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
  • písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa § 60 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • príp. elektronická podoba plnomocenstva alebo iného elektronického dokumentu, podľa ktorého je zástupca navrhovateľa oprávnený konať v jeho mene, pričom sa prihliada len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.

Registrátor po prijatí Registračnej žiadosti preverí oprávnenie navrhovateľa žiadať o zápis údajov do Obchodného registra a súčasne preverí splnenie podmienok vyplývajúcich z § 6 a § 7 ZoOR ako aj zaplatenie súdneho poplatku stanoveného vyhláškou a internými predpismi Notárskej komory SR vo výške 150 Eur + DPH. V prípade, ak by neboli splnené podmienky pre zápis údajov do Obchodného registra či už z dôvodu nesplnenia podmienok pre zápis alebo z dôvodu chýb Registračnej žiadosti v zmysle chýb v písaní a počítaní alebo iných zrejmých nesprávností, je registrátor povinný vyzvať navrhovateľa, aby mu poskytol v určenej lehote súčinnosť, najmä aby Registračnú žiadosť doplnil alebo odstránil jej nedostatky – v opačnom prípade nebude registrácia vykonaná a podanie novej Registračnej žiadosti bude vyžadovať opätovnú úhradu poplatku.

Založenie obchodnej spoločnosti – Záver

Od 01. novembra 2023 prichádza na Slovensku k významnej zmene v procese zakladania a registrácie obchodných spoločností. Novelizáciou ZoOR a súčasnou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR sa zavádza nový inštitút „registrátora“, ktorým je akýkoľvek notár na území Slovenska. Cieľom tejto zmeny je zefektívniť a urýchliť proces registrácie, a tým odbremeniť Registračné súdy.

Osobitnou požiadavkou pre túto registráciu je požiadavka na zastúpenie výlučne určitým okruhom osôb medzi ktoré patria advokáti, notári alebo niektoré fyzické osoby v pracovnoprávnom pomere s navrhovateľom alebo majetkovo – personálne spriaznenou spoločnosťou.

V prípade, ak Vás predmetná téma zaujala a mali by ste záujem o bližšie informácie, neváhajte nás osloviť a kontaktovať.

V prípade záujmu o právne poradenstvo sa neváhajte na nás obrátiť.

Kontaktujte nás
Kategórie:

Obchodné právo


Publikované:

31. októbra 2023

Súvisiace články