Zdielať článok


Facebook Linkedin
Nové povinnosti subjektov zapísaných do obchodného registra

Nadobudnutím účinnosti novely Obchodného zákonníka a Zákona o obchodnom registri vznikajú dňom 01.10.2020 subjektom zapísaným do obchodného registra (ďalej aj ako ,,ORSR“) pôsobiacim na území Slovenskej republiky nové povinnosti a obmedzenia.

Cieľom novej právnej úpravy je najmä urýchlenie procesu zapisovania do obchodného registra, ako aj záujem ,,vyčistiť“ obchodný register  od starých, nefunkčných alebo aj neaktuálnych obchodných spoločností, ktoré bude súd vymazávať z obchodného registra z úradnej moci (ex offo) v prípade, že si v rámci prechodných období ustanovených novelou zákona nesplnia svoje povinnosti.   

Nižšie uvedené zahŕňa najpodstatnejšie zmeny, no novela komplexne upravuje aj súvisiace právne predpisy ako je zákon o súdnych poplatkoch.

Nové povinnosti subjektov zapísaných do ORSR

I. Forma zápisu

Podľa doterajšej ešte stále platnej právnej úpravy ponechával súd osobe možnosť výberu, či má záujem podať návrh na zápis údajov do obchodného registra (prvozápis, zmena aj výmaz) týkajúci sa obchodnej spoločnosti v listinnej alebo elektronickej podobe. Skončením platnosti terajšej právnej úpravy však možnosť podania návrhov v listinnej podobe zaniká a do úvahy bude pripadať už len forma zápisu v elektronickej podobe, ktorej cieľom je prispieť k zefektívneniu a zjednodušeniu existujúcich procesov a teda dosiahnuť najmä časovú úsporu procesov zápisu tak na strane navrhovateľov ako aj registrových súdov. Ďalšou už známou výhodou, je polovičná výška súdneho poplatku oproti podaniu v doteraz zaužívanej listinnej podobe.

II. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri. Osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v príslušnom registri vlastnícke právo alebo užívacie právo alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Táto povinnosť ostáva platná rovnako ako doteraz, no podľa novej právnej úpravy bude podmienená úradným osvedčením podpisu vlastníka alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti, zapísanej ako sídlo podnikateľského subjektu.

III. Organizačné zložky

Navrhovaná právna úprava terminologicky situáciu ohľadom organizačných zložiek zjednodušuje a upúšťa od (akoby) preferovania organizačnej zložky podniku nazvanej odštepný závod. Zápis organizačnej zložky podniku do obchodného registra (už len pri právnických osobách) je fakultatívny a jeho účelom ostáva najmä „intabulácia“ poverenia vedúceho organizačnej zložky podniku konať za podnikateľa vo veciach týkajúcich sa tejto organizačnej zložky. Odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku zapísaný do obchodného registra podľa predpisov účinných do 30. 09.2020 sa bude považovať za organizačnú zložku podniku s nástupom účinnosti novely zákona.

IV. Osobné údaje spoločníkov

Jednou zo zmien, ktorá sa dotkne zrejme najväčšieho počtu subjektov zapísaných do obchodného registra, je povinnosť doplnenia ďalších osobných údajov o spoločníkoch spoločností a to v rozsahu: rodné číslo alebo dátum narodenia, v prípade ak je spoločníkom právnická  osoba, vznikne potreba zápisu identifikačného čísla osoby.

V. Spôsob konania štatutárov

Novela zákona sa dotýka nie len spoločníkov ale aj konateľov spoločností, či už ide o oprávnenie fyzickej osoby konať za podnikateľa – fyzickú osobu alebo povinne zriaďovaný štatutárny orgán pri právnickej osobe, vylučuje možnosť navonok obmedziť oprávnenie štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti. Obmedziť konanie štatutára konať možno dovnútra spoločnosti, ako napr. pre úpravu zodpovednosti a prípadnej náhrady škody voči spoločnosti samotnej, no takéto obmedzenie nie je účinné voči tretím osobám. Zavádza  sa tak povinnosť zosúladenia údajov osôb povinne zapísaných v obchodnom registri a úpravy spôsobu konania štatutárneho orgánu v súlade s novelou zákona najneskôr do 30. septembra 2021. 

VI. Ex offo výmaz

  1. Registrový súd pristúpi k ex lege výmazu spoločností z obchodného registra aj v prípade, že nevykonali premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na menu euro ani do 1. decembra 2020. Táto povinnosť bola spoločnostiam pôvodne uložená už s príchodom meny euro v roku 2009, resp. do konca tohto roka.
  2.  
  3. Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, a fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby, o ktorej podnik alebo organizačnú zložku podniku ide, sú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Zahraničným fyzickým osobám výmazom ich podniku alebo organizačnej zložky podniku z obchodného registra podľa vyššie uvedeného nezaniká oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky v rozsahu predmetu podnikania, ktorý bol v obchodnom registri zapísaný k 30. septembru 2020, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  4. Z obchodného registra sa vymažú tiež osoby,ktoré vstúpili do likvidácie pred nadobudnutím účinnosti novely Obchodného zákonníka a likvidátor nesplní najneskôr do 31.12.2020 povinnosť uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa stavu majetku zisteného do 30.09.2020.
  5. V prípade nesplnenia novej podmienky pre už vyššie spomenutý súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom, pristúpi súd k  zrušeniu spoločnosti aj bez návrhu vlastným rozhodnutím.

Zosúladenie zápisov starých právnych foriem v obchodnom registri

Prijatý bol aj návrh zaviesť povinnosť registrového súdu vymazať z obchodného registra staré právne formy, pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo opodstatnenie. Ide napr. o národné výbory, obecné podniky, či „hospodárske zariadenia“, ktoré boli do obchodného registra prevzaté ešte z právnej úpravy Hospodárskeho zákonníka a predchádzajúceho podnikového registra. Existujúce osoby nestrácajú právnu subjektivitu ani oprávnenie na podnikanie v Slovenskej republike v rozsahu zapísaného predmetu podnikania, no z dôvodu vytvorenia samostatného Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, fyzická osoba – podnikateľ už nebude mať možnosť dobrovoľného zápisu alebo zápisu podľa osobitného zákona do ORSR ale len do spomenutého osobitného registra. V dôsledku vzniku osobitného registra, vymaže registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti zapísané osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú. Týmito osobami sú: osoby pôvodne vedené v podnikovom registri považované podľa úpravy účinnej od 1.1.2002 za zapísané v obchodnom registri podľa Obchodného zákonníka, fyzické osoby a podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb.

Zmeny týkajúce sa likvidácie spoločnosti

I. Všeobecne k likvidácii a potrebe novej zákonnej úpravy

Novela Obchodného zákonníka na jednej strane zjednodušuje proces výmazu starých a dlhodobo nefunkčných spoločností zapísaných v ORSR formou ex offo výmazu a teda aj vyčistenie obchodného registra od týchto spoločností, no na strane druhej nerieši problém zložitosti dobrovoľného výmazu spoločnosti a ani pro futuro nerieši problém vzniku ďalších podobných spoločností, najčastejšie založených len pre účely realizácie jedného (napr. developerského) projektu.

Spomínaný problém vzniká najmä v dôsledku značne komplikovaného procesu zrušenia spoločnosti a jej výmazu z obchodného registra, ktorému predchádza početné množstvo krokov, ako napr. rozdelenie majetkového zostatku spoločnosti, súhlasy jednotlivých správcov dane, ustanovenie likvidátora, vysporiadanie veriteľov a mnoho ďalších.

Proces výmazu spoločnosti z ORSR je tak nie len finančne ale najmä časovo a administratívne veľmi náročný. Problematike náročnosti výmazu bohužiaľ nepomohla ani spomínaná novela, práve naopak, v niektorých ohľadoch bude tento proces po nadobudnutí jej účinnosti ešte o niečo zložitejší a to napr. kvôli vzniku novej povinnosti zloženia preddavku na likvidáciu, obmedzeniu oprávnenia konateľov spoločností po jej vstupe do likvidácie a ďalšie nižšie uvedené a rozobraté povinnosti

II. Účinky vstupu do likvidácie

Oproti súčasnému stavu sa likvidácia ako proces začne až zápisom prvého likvidátora do obchodného registra (zmena likvidátora alebo jeho odvolanie v priebehu likvidácie nebude mať vplyv na likvidáciu), kde podľa starej právnej úpravy vstupovala spoločnosť do likvidácie ku dňu jej zrušenia

Po vstupe spoločnosti do likvidácie ide v prvom rade o prechod oprávnenia konať v mene spoločnosti na likvidátora a obmedzenie kompetencie štatutárneho orgánu, ktorá sa bude sústreďovať v podstate len na zvolávanie rokovania najvyššieho orgánu spoločnosti (valného zhromaždenia). Ustanovený je aj ex lege zánik všetkých jednostranných právnych úkonov spoločnosti, teda splnomocnenia konať za spoločnosť okrem procesných, čo znamená, že splnomocnenie zastupovať spoločnosť v súdnych konaniach ostáva nedotknuté.

V neposlednom rade stojí za zmienku skutočnosť podporená aj názorom predkladateľa novely, že prípadné obmedzenia oprávnenia spoločnosti nakladať s jej majetkom, vstupom do likvidácie nezanikajú. Prípadná povinnosť splniť tieto záväzky, ku ktorým sa môžu viazať obmedzenia nakladať s majetkom, sa vzťahuje aj na konanie likvidátora danej spoločnosti. V skratke sa teda spoločnosť vstupom do likvidácie nezbavuje plnenia svojich povinností vzniknutých počas jej riadneho fungovania a je povinná plniť aj naďalej svoje trvajúce záväzky. Táto povinnosť je už však namiesto konateľov v rukách likvidátora.

Oproti doterajšej právnej úprave odpadá povinnosť pred vstupom spoločnosti do likvidácie žiadať vydanie súhlasu príslušného správcu dane s likvidáciou spoločnosti. Oprávnené záujmy dotknutých orgánov verejnej moci sú v zmysle návrhu zákona zohľadnené v ustanovení o ukončení likvidácie, ktoré záujem na uspokojení pohľadávok štátnych veriteľov (resp. záujem na účinnom vykonaní a úspešnom ukončení prebiehajúcich daňových kontrol) spolu so záujmom na včasnom, efektívnom a účinnom vedení a ukončení procesu likvidácie s následným výmazom subjektu z obchodného registra.

III. Oznámenie o vstupe do likvidácie

Likvidátor má povinnosť bezodkladne po vstupe spoločnosti do likvidácie oznámiť túto skutočnosť všetkým známym veriteľom a zverejní o tom oznámenie a výzvu v obchodnom vestníku, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky a iné práva. Súd môže likvidátorovi uložiť, aby výzvu podľa prvej vety zopakoval, a to najmä pri zmene likvidátora. Táto možnosť súdu sa upravuje aj z dôvodu, že nie je možné úplne vylúčiť prípadné zlyhanie likvidátora najmä ak nie je správcom, teda za odôvodnenej obavy nedostatku jeho kompetencie.

IV. Zoznam majetku

Nové ustanovenie formuluje povinnosť likvidátora vyhotoviť zoznam majetku, podobne ako je tomu v prípade vyhlásenia konkurzu. Tzv. základný zoznam majetku bude likvidátor povinný vyhotoviť a uložiť do zbierky listín spoločnosti spolu so základným zoznamom pohľadávok.

V. Uspokojovanie pohľadávok

Stále zostáva v platnosti tiež tzv. pravidlo priority, ktoré spočíva v tom, že nároky veriteľov majú byť uspokojené vždy pred nárokmi vlastníkov likvidovanej spoločnosti. K tomu sa pridáva tiež pravidlo, že aj nároky veriteľov je potrebné rozlišovať a nárok na vrátenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora uspokojiť v nadradenom postavení oproti iným nárokom a nároky „spriaznených veriteľov“ spoločnosti v podriadenom postavení oproti iným nárokom veriteľov.

VI. Skončenie likvidácie

Moment skončenia likvidácie v zásade určuje likvidátor a odvíja sa od uspokojenia nárokov veriteľov. Zákonodarca sa však snaží novou právnou úpravou zabrániť zrýchlenému procesu likvidácie, ktorým by mohli byť poškodení veritelia. Preto sa na začatie procesu skončenia likvidácie stanovuje minimálna lehota šiestich mesiacov od uverejnenia výzvy na uplatnenie pohľadávok.

VII. Dodatočná likvidácia

Dodatočnú likvidáciu spoločnosti nariadi súd len na návrh osoby preukazujúcej právny záujem na jej majetkovom zostatku, a to uznesením, ktoré musí mať dva výroky: nariadenie dodatočnej likvidácie majetku a ustanovenie likvidátora. Toto uznesenie sa zverejní v obchodnom vestníku a slúži aj ako podklad pre zápis do obchodného registra. Zápis do obchodného registra sa vykoná ku zložke zaniknutej obchodnej spoločnosti. Osoba, ktorá podáva návrh na nariadenie dodatočnej likvidácie majetku, musí zložiť preddavok na likvidáciu.

Novelizáciou sa jasne ustanovuje, že na obchodnú spoločnosť sa po nariadení jej dodatočnej likvidácie hľadí, akoby nezanikla. Oživenie obchodnej spoločnosti nie je však úplné a spoločnosť sa oživením dostáva rovno do fázy likvidácie, v ktorej je rozsah jej spôsobilosti obmedzený na úkony smerujúce k likvidácii, postavenie jej orgánov je nahradené činnosťou likvidátora a pozícia spoločníkov obmedzená na úkony, ktoré robia ako osoby s právom na podiel na likvidačnom zostatku.

Výnimkou sú plnenia podielov na likvidačnom zostatku, ktoré neboli prijaté dobromyseľne napr. preto, lebo spoločníci (príjemcovia) vedeli, že spoločnosť má veriteľa, ktorý sa do likvidácie neprihlásil a ktorého pohľadávka nebola uspokojená. Nie je však dôležité, či príjemcovia podielu na likvidačnom zostatku vedeli práve o tom veriteľovi, ktorého pohľadávka sa vysporiadava v dodatočnej likvidácii, ale postačuje absencia dobrej viery k akejkoľvek neuspokojenej pohľadávke veriteľa voči zanikajúcej spoločnosti.

Navrhovaná právna úprava osobitne upravuje plynutie premlčacej doby pre uplatnenie si nárokov veriteľov. Vychádza sa z toho, že aj premlčacia doba plynie, avšak neskončí skôr, než uplynutím jedného roku po nariadení dodatočnej likvidácie. Všetci veritelia tak majú aspoň jeden rok od nariadenia dodatočnej likvidácie na uplatnenie si svojich nárokov. Ak návrh na dodatočnú likvidáciu nebol podaný do štyroch rokov od výmazu spoločnosti z obchodného registra, uplynutím tejto lehoty majetkové hodnoty spoločnosti pripadajú do vlastníctva štátu.

Na základe precizovania podmienok likvidácie od 01.10.2020 teda navrhujeme začať likvidáciu spoločnosti do tohto dátumu, nakoľko v prípade že bol likvidátor zapísaný do obchodného registra pred nadobudnutím novely zákona, dokončí sa likvidácia podľa úpravy platnej do 30. 09. 2020.

Novovzniknuté obmedzenia v súvislosti s prebiehajúcimi exekučnými konaniami

Podľa doterajšej právnej úpravy nemôže spoločnosť s ručením obmedzeným založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie.

Spomenuté obmedzenie však možno považovať za neplatné v prípade, že príslušný správca dane udelí súhlas na založenie spoločnosti. Právna úprava platná od 01.10.2020 ustanovuje nové obmedzenie, a síce že spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinná (dlžník) v registri vydaných poverení na vykonávanie exekúcie.

V prípade že je osoba vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie, nemôže ako spoločník ani previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu. Podobné obmedzenie platí aj pre konateľov spoločností, a síce že v čase ustanovenia do funkcie konateľa nesmie byť osoba vedená ako povinná v registri poverení na vykonanie exekúcie.

Cieľom zmeny právnej úpravy je ako vo vzťahu ku konateľom tak aj v súlade so záujmami spoločnosti a ostatných spoločníkov zabezpečiť ich konanie s odbornou starostlivosťou. Pokiaľ sú osoby vedené v registri poverení na vykonanie exekúcie v čase ich menovania do funkcie, možno predpokladať, že neschopnosť hospodárne a efektívne nakladať so svojím vlastným majetkom, bude premietnutá taktiež do neschopnosti hospodáriť s majetkom spoločnosti v rámci obchodného styku.

Záver

Ako zhrnutie dávame do pozornosti krátky prehľad najdôležitejších zmien a  povinností, ktoré je potrebné splniť, aby ste sa vyhli prípadným komplikáciám a sankciám:

  • Pri už začatej likvidácii spoločnosti uložiť do zbierky listín ,pod hrozbou jej okamžitého výmazu z ORSR, do 31.12.2020 zoznam majetku vyhotovený podľa stavu majetku zisteného do 30.09.2020.
  • Ak do dnešného dňa nemá osoba zapísaná v obchodnom registri vykonanú premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na menu euro, je potrebné tak urobiť najneskôr do 01.12.2020.
  • Doplnenie osobných údajov spoločníkov, ktorými sú v prípade fyzickej osoby rodné číslo alebo dátum narodenia a v prípade právnickej osoby identifikačné číslo osoby, najneskôr do 30.09.2021
  • V prípade zapísaného obmedzenia štatutárneho konať v obchodnom registri je potrebné upraviť tento zápis v súlade s novelou zákona, teda bez uvedenia obmedzenia štatutárneho konať a to najneskôr do 30.09.2021.
  • Potvrdenie zapísaných údajov alebo návrh zmeny zapísaných údajov fyzických osôb oprávnených konať v mene organizačnej zložky zapísanej slovenskej alebo zahraničnej právnickej osoby najneskôr do 30.09.2021.

 

Súvisiace články