Zdielať článok


Facebook Linkedin
Nový protischránkový zákon

Register partnerov verejného sektora

ÚVODOM

Dňom 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v texte ďalej aj „Zákon“), ktorého predkladateľom bolo  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Prijatím Zákona sa zaviedol register partnerov verejného sektora (v texte ďalej taktiež aj „Register“), a to s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva, do právnych vzťahov. 
Filozofia prijatého Zákona v zmysle dôvodovej správy predpokladá, že prístup k verejným zdrojom pre prijímateľa verejných zdrojov – tzv. partnera verejného sektora – bude podmienený práve zápisom v zriadenom Registri, z ktorého budú  zrejmí koneční užívatelia výhod, a súčasne tzv. oprávnená osoba spoluzodpovedná za zapísané údaje. Zákon o registri partnerov verejného sektora teda  stanovuje partnerom verejného sektora povinnosť zverejnenia Zákonom stanovených údajov v Registri, ktorý je verejne dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://rpvs.gov.sk/rpvs/. Uvedeným spôsobom má byť posilnená transparentnosť nakladania s verejnými prostriedkami, ktorá v istom zmysle vychádza z pôvodného registra konečného užívateľa výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Register čerpá z predchádzajúcej právnej úpravy registra konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorého správcom bol Úrad pre verejné obstarávanie, pričom nadobudnutím účinnosti Zákona bol register v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nahradený. V zmysle prechodných ustanovení novoprijatého Zákona sa fyzická osoba a právnická osoba zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod považujú za partnerov verejného sektora zapísaných v Registri podľa Zákona, pričom partner verejného sektora je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zabezpečiť podanie návrhu na zápis do Registra za účelom zosúladenia údajov, a to v lehote do 31.07.2017.

Práve potreba overenia identifikácie konečného užívateľa výhod predstavuje novú povinnosť pre partnerov verejného sektora, nakoľko podľa pôvodnej právnej úpravy registra konečného užívateľa výhod postačovalo za účelom zápisu do tohto registra len predloženie čestného vyhlásenia, že údaje o konečných užívateľoch výhod uvedené v žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod sú pravdivé a úplné. Nová právna úprava však so sebou prináša podstatné zmeny, nakoľko pre zápis údajov do Registra už ďalej nepostačuje jednoduché čestné vyhlásenie, ale je potrebné vykonať hĺbkovú identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorá bude podložená štrukturovaným verifikačným dokumentov. Náročnosť procesu registrácie a identifikácie konečného užívateľa výhod je kompenzovaná obligatórnosťou zastúpenia partnera verejného sektora v procese registrácie, kedy návrh na zápis môže partner verejného sektora podať výlučne len prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Z vyššie uvedeného plynie, že ústredným pojmom novoprijatého Zákona je termín „partner verejného sektora“. Partnerom verejného sektora je osoba, ktorá prijíma finančné prostriedky z verejných zdrojov, t. j. okrem iného aj zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej Zákonom a od ďalších Zákonom stanovených osôb, ďalej osoba, ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku a iných Zákonom definovaných subjektov, osoba, ktorá uzatvára zmluvu podľa Zákona o verejnom obstarávaní alebo osoba, na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, obci alebo vyššiemu územnému celku. Povinnosti v zmysle uvedeného Zákona sa dotýkajú taktiež tej osoby, ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám uvedeným v predchádzajúcej vete tovary alebo služby, alebo ktorá od nich nadobúda majetok, ak súčasne vie, alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok súvisia so zmluvou, v zmysle ktorej dochádza k prijatiu plnenia z verejných zdrojov.

Partner verejného sektora musí byť zapísaný v Registri aspoň po dobu trvania zmluvy, na základe ktorej prijíma prostriedky z verejného zdroja, pričom zápis sa vykonáva na dobu neurčitú. Zákon však neupravuje len povinnú registráciu, ale taktiež zavádza možnosť dobrovoľnej registrácie, ak o to osoba, ktorá nespĺňa definíciu partnera verejného sektora,  dobrovoľne požiada. 
Je možné zhrnúť, že partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá zjednodušene povedané prijíma verejné zdroje vrátane zdrojov z verejného zdravotného poistenia, a to buď priamo alebo sprostredkovane ako subdodávateľ v ktoromkoľvek rade s rešpektovaním Zákonom stanoveného materiálneho korektívu (subdodávateľ vie, alebo má vedieť, že v súvislosti so zmluvou dochádza k poskytovaniu plnenia z verejných zdrojov).

Z okruhu osôb, ktoré by inak spadali do definície partnera verejného sektora Zákon vyníma tie subjekty, ktorým majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.  Partnerom verejného sektora nie je ani ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur. Zákon tak stanovuje finančné limity, a to s cieľom nezaťažovať povinnosťou zápisu do Registra tie subjekty, ktoré sú prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov v zanedbateľnej výške.

S poukázaním na vyššie uvedené je preto osoba s cieľom zistenia, či spadá do definície partnera verejného sektora povinná prioritne skúmať, či sa na ňu môže aplikovať pozitívne vymedzenie definície partnera verejného sektora, a až následne je povinná preveriť, či sa v konkrétnej situácii budú môcť aplikovať Zákonom stanovené finančné limity.

PODANIE NÁVRHU NA ZÁPIS A OPRÁVNENÁ OSOBA

Ak v dôsledku vyššie uvedeného postupu bude potrebné prijať záver, že dotknutá osoba spadá do definície partnera verejného sektora, bude mať táto osoba Zákonom stanovenú povinnosť podať návrh na zápis údajov do verejne prístupného Registra. Zápis partnera verejného sektora sa vykonáva na dobu neurčitú, pričom Zákon súčasne požaduje, aby tento zápis trval minimálne po dobu trvania právneho vzťahu (zmluvy) medzi partnerom verejného sektora a subjektom, ktorý reprezentuje štát, územná samospráva či iný verejnoprávny subjekt. 
Upozorňujeme, že vybrané skupiny osôb sú povinné zabezpečiť svoj zápis do registra podľa tohto Zákona v lehote do 31.07.2017. Týmito osobami sú už vyššie spomenuté fyzické a právnické osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní, a súčasne tie osoby, ktoré sú účastníkom zmluvy, na základe ktorej prijímajú prostriedky z verejných zdrojov uzavretej pred účinnosťou Zákona, a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do Registra.

Ako bolo už vyššie naznačené, návrh na zápis (vrátane návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu na výmaz zapísaných údajov z Registra) podáva za partnera verejného sektora výlučne Zákonom definovaná oprávnená osoba. Touto osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Je preto možné zhrnúť, že partner verejného sektora musí za účelom vykonania zápisu v Registri uzavrieť s vybranou oprávnenou osobou dohodu, ktorou splnomocní oprávnenú osobu na podanie návrhu na prvozápis partnera verejného sektora, ako aj na plnenie ďalších povinností oprávnenej osoby vo vzťahu k partnerovi verejného sektora, pričom partner verejného sektora môže mať v Registri zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu. Na dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora sa primerane vzťahujú ustanov
ňenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti.

Predmetom zápisu v Registri, a teda zapísanými údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ku ktorým bude mať akákoľvek tretia osoba neobmedzený prístup, sú nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko, prípadne názov a obchodné meno,  
 • bydlisko alebo miesto podnikania, prípadne sídlo,
 • identifikačné číslo, prípadne dátum narodenia,
 • zoznam konečných užívateľov výhod,
 • zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,
 • údaje o oprávnenej osobe.

Dopĺňame, že registrujúcim orgánom je v zmysle Zákona Okresný súd Žilina, na ktorý bude oprávnená osoba podávať návrh na zápis údajov.

SANKČNÉ MECHANIZMY

Zákon s cieľom posilniť jeho reálnu vymáhateľnosť zavádza taktiež niekoľko sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú nie len partnera verejného sektora, ale taktiež aj oprávnenej osoby. Tieto sankčné mechanizmy je možné rozdeliť nasledovne:

 • uloženie pokuty partnerovi verejného sektora, jeho štatutárnemu orgánu alebo každému členovi jeho štatutárneho orgánu, a to za uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch, za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, alebo za porušenie zákazu vykonávania funkcie oprávnenej osoby v Zákonom stanovených prípadoch,
 • uloženie pokuty oprávnenej osobe, ak táto poruší zákaz vystupovať ako oprávnená osoba v Zákonom stanovených prípadoch (zväčša sa jedná o stav, kedy by oprávnená osoba nemohla byť z objektívnym dôvodov nezaujatá vo veci výkonu povinností v zmysle Zákona- napr. ak by oprávnená osoba bola súčasne konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora),
 • uloženie pokuty konečnému užívateľovi výhod, ak si tento nesplní svoju informačnú povinnosť, spočívajúci v povinnosti oznámiť do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod, a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe zapísanej v registri,
 • ručenie oprávnenou osobou za zaplatenie pokuty štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, pričom za zaplatenie pokuty ručí oprávnená osoba zapísaná v registri v čase porušenia povinnosti,
 • rozhodnutie o výmaze partnera verejného sektora z Registra, ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, pričom po právoplatnosti tohto rozhodnutia následne vymaže partnera verejného sektora z Registra a začne konanie o uložení pokuty. Registrujúci orgán rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z registra aj v tom prípade, ak registrujúci orgán právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v Zákonom stanovenej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby, ak táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená, s rozhodnutím o výmaze a rozhodnutím o pokute spája Zákon závažné dôsledky, nakoľko tieto rozhodnutia sa považujú za rozhodnutie o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.


Vylúčenou osobou je v tomto prípade štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, ktorá je partnerom verejného sektora a ktorá bola vymazaná z registra podľa § 12 alebo § 13 ods. 2 Zákona, právoplatné rozhodnutie o výmaze partnera verejného sektora (z dôvodu nepreukázania pravdivosti údajov o konečnom užívateľovi výhod) a pokute (z dôvodov nesplnenia povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v Zákonom stanovenej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony podľa tohto Zákona oprávnenou osobou) bude zároveň zakladať právo štátu odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy bude mať aj vtedy, ak je partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,  pri porušení povinností ustanovených Zákonom zo strany partnera verejného sektora, resp. oprávnenej osoby štát nebude musieť plniť svoje zmluvné záväzky a nedostane sa do omeškania.

ZÁVEROM

Zákon o registri partnerov verejného sektora zaviedol s účinnosťou od 01.02.2017 pre subjekty, ktoré sú prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov (t. j. pre partnerov verejného sektora) povinnosť podania zápisu do Registra partnerov verejného sektora, a to ako podmienku prijatia plnení  z verejných zdrojov. Vo vzťahu k času podania návrhu na zápis údajov do registra Zákon len jednoducho uvádza, že partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy, pričom v zmysle dôvodovej správy sa za zmluvu má považovať taktiež príklep na dražbe alebo rozhodnutie štátneho orgánu. Z uvedeného plynie, že v niektorých prípadoch môže byť sporné, ku ktorému momentu má byť partner verejného sektora už zapísaný v Registri. Optikou účelu prijatia tohto Zákona je však potrebné zdôrazniť, že Zákon predpokladá, že partner verejného sektora bude zapísaný v Registri už minimálne v čase prijatia plnenia z verejných zdrojov.

Nakoľko partner verejného sektora nie je oprávnený podať návrh na zápis do Registra samostatne, musí za týmto účelom splnomocniť osobu, ktorá má oprávnenie vystupovať v postavení oprávnenej osoby a následne s ňou uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby. Úzka spolupráca medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou je nevyhnutným predpokladom dôkladného plnenia povinností v zmysle Zákona, pričom dôsledná kooperácia medzi týmito osobami je nevyhnutná nie len pri prvozápise partnera verejného registra do Registra, ale počas celého obdobia trvania zápisu.

Z dôvodu zavedenia pomerne prísnych sankčných mechanizmov je nevyhnutnosťou dôkladná znalosť povinností v zmysle Zákona, pričom osobám spĺňajúcim definíciu partnera verejného sektora odporúčame potrebu zápisu v Registri, ako aj ostatné povinnosti, vopred skonzultovať s oprávnenou osobou.

 

Súvisiace články