Zdielať článok


Facebook Linkedin
Autorský zákon

Úvod

Dňa 1. júla 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený nový Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. (ďalej len ako „NAZ“), ktorý podpísal prezident Slovenskej republiky dňa 24. júla 2015.

Nový AZ nadobudne účinnosť dňom 01.01.2016, pričom zároveň zruší účinnosť zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „SAZ“).

 

Podľa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky cieľom koncepcie NAZ bola príprava moderného a flexibilného právneho predpisu, ktorý zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom. Pri príprave návrhu autorského zákona bolo potrebné zohľadniť medzi-národné záväzky Slovenskej republiky v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom ako aj náležite inkorporovať právo Európskej únie v danej oblasti (transpozícia smerníc).

NAZ je pomerne rozsiahlym právnym predpisom, ktorý oproti 90 paragrafom SAZ obsahuje až 193 paragrafov. Z tohto dôvodu ako aj z dôvodu celkovej rozsiahlosti zmien nebola vykonaná novela SAZ, ale bol prijatý úplne nový právny predpis.

 

Prehľad najpodstatnejších zmien, ktoré prináša NAZ                          

 

Nový pojmový znak autorského diela

Podľa § 3 ods. 1 NAZ, k znakom definujúcim „dielo“ pribudol ďalší znak – j e d i n e č n o s ť . Ostatné pojmové znaky zostávajú zachované. Aby teda dielo mohlo byť predmetom autorskoprávnej ochrany musí ísť o dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

 

NAZ zároveň vymedzuje pojmy, ktoré SAZ používal, ale už bližšie nepribližoval. Podľa novej právnej úpravy je divadelné dielo najmä inscenované dramatické dielo s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a inscenovaná tanečná choreografia alebo iná choreografia; jeho autorom je najmä jeho režisér, ktorý toto dielo vytvoril tvorivou duševnou činnosťou. Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika, socha, keramika, šperk alebo iné dielo výtvarného umenia a fotografické dielo.

 

Rozširuje sa aj negatívny výpočet predmetu autorského práva, kde podľa § 5 pribúda:

 

 • územnoplánovacia dokumentácia;
 • štátny symbol, symbol obce, symbol samosprávneho kraja (s výnimkou, ak ide o dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu);
 • dielo tradičnej ľudovej kultúry;
 • a výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka.

Tieto predmety teda nepožívajú autorsko-právnu ochranu.

 

Zníženie minimálnej výšky odmeny pri ďalšom predaji diela výtvarného umenia

Od 1. januára 2016 zároveň dôjde k zníženiu minimálnej výšky odmeny pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia. Pokiaľ sa podľa stále platného SAZ autorovi pri ďalšom predaji jeho výtvarného diela uhrádza odmena podľa stanovenej taxy len v prípade kúpnej cene 1.000,- a viac EUR, NAZ túto hranicu znižuje na 100,- EUR. Percentuálne sadzby, podľa ktorých dochádza ku konkrétnemu výpočtu odmeny pre autora ostávajú zachované vo výške súčasných sadzieb. Aby sme uviedli príklad, tak pokiaľ od galérie, alebo iného vystavovateľa kúpite do 31.12.2015 dielo výtvarného umenia (napr. sochu) v cene 650 EUR, nie ste povinný autorovi tohto diela uhrádzať osobitnú odmenu. Pokiaľ by ku kúpe došlo po 31.12.2015, autorovi diela ste povinný uhradiť odmenu vo výške 5% z kúpnej ceny, t.j. 32,50 €.

 

Vysielanie a retransmisia diela

Dochádza k definovaniu pojmu vysielanie diela, ktorým sa podľa § 28 NAZ rozumie: „šírenie diela uskutočňované osobou v rámci jej programovej služby, ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, a to aj vtedy, ak ho technicky zabezpečuje iná osoba na základe dohody s vysielateľom v jeho mene a na jeho účet, vrátane šírenia diela pomocou satelitu.“. Zavádza sa rovnako aj nový pojem retransmisia diela, nakoľko súčasná právna úprava pozná iba pojem káblová retransmisia. Dôvodom doplnenia týchto pojmov bola potreba rozlíšiť vysielanie od retransmisie, nakoľko tú uskutočňuje vo svojom mene a na svoj účet iná osoba ako pôvodný vysielateľ, ako osoba tvoriaca programovú službu napríklad webcaster, alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie. Retransmisiou je teda vysielanie, ktoré už bolo odvysielané.

Informovanie autora o pláne zničiť jeho dielo na verejnom priestranstve

Za podstatné považujeme zavedenie novej povinnosti vlastníka/užívateľa veci, a to informovanie autora diela o zámere zničiť alebo trvalo premiestniť vec umiestnenú na verejnom priestranstve. Napriek tomu, že podľa platného SAZ a aj NAZ zničením veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, autorské právo k tomuto dielu nezaniká, v minulosti sa vyskytovali situácie, kedy autorov diel, ktoré boli vystavené na verejnom priestranstve, neinformovali o premiestnení alebo odstránení diela a túto informáciu sa dozvedeli často až po vykonaní. Okrem podmienky umiestnenia diela na verejné priestranstvo je potrebné aby sa úmysel zničiť alebo premiestniť veci týkal originálu diela. Zámerom tejto úpravy bolo poskytnúť autorom diela priestor dohodnúť sa s vlastníkom alebo užívateľom veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, na prípadnom alternatívnom postupe.

 

Výnimky a obmedzenia autorského práva

Za účelom transpozície smernice 2001/29/ES boli zavedené nové výnimky z majetkových práv autora. Od 01.01.2016 sa bude preto k výnimkám zaraďovať:

 • karikatúra, paródia, pastiš;
 • použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia;
 • použitie architektonického diela;
 • použitie diela na úradné účely;
 • náhodné použitie diela;
 • použitie diela pri oprave a ukážke zariadenia.

 

NAZ však niektoré z výnimiek ohraničuje nad rozsah povolený smernicou 2001/29/ES. Pre uvedenie príkladu poukážeme na znenie § 38 NAZ, podľa ktorého: „Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo na účel karikatúry, paródie alebo pastiša, a to spôsobom, ktorý nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom,„ zatiaľ čo podľa čl. 5 ods. 2 písm. a) smernice sa pre aplikáciu tejto výnimky nevyžaduje aby dielo nevyvolávalo nebezpe-čenstvo zámeny.

 

Náhrady osobitných odmien pre autorov

Medzi pravdepodobne najvýznamnejšiu zmenu v NAZ sa považuje zavedenie povinnosti zaplatiť autorovi, resp. inému nositeľovi práv osobitnú autorskú odmenu. Táto povinnosť sa týka predovšetkým dovozcov z tretích štátov, príjemcov z členského štátu EÚ alebo výrobcov, ktorí na účely prvého predaja, umiestnia na trh v Slovenskej republike  technické zariadenie umožňujúce dočasne alebo trvalo vyho-tovenie rozmnoženiny diela, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela, alebo nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela alebo osoba, ktorá poskytuje reprografické služby za odplatu. Malí predajcovia, ktorí takúto elektroniku predávajú už po prvom umiestnení na slovenský trh, ani podnikatelia, ktorí takéto zariadenia vyvážajú do iných krajín, túto povinnosť nemajú. Výška autorskej odmeny, stanovená novým autorských zákonom účinným od 1.1.2016, sa vypočíta ako zákonom stanovené percento z dovoznej alebo predajnej ceny v závislosti od typu zariadenia. Prehľad povinných autorským odmien pri najbežnejšie predávaných zariadeniach uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

 

CD / DVD / BlueRay disk 6 %
USB kľúč / Pamäťová karta 6 %
Pevný disk (HDD) 6 %
Smart TV / Herná konzola 3 %
Tlačiareň / Skener / Fax 3 %
Elektronická čítačka kníh 3 %
Video / DVD rekordér 3 %
Kamera 1 %
Počítač 0,85 %
Mobilný telefón 0,7 %
Tablet 0,6 %
Fotoaparát 0,35 %

 

Podnikateľ, ktorý vyrobí alebo na slovenský trh dovezie niektoré z vyššie uvedených zariadení, je povinný oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy (ďalej len „OKS“) informácie o druhu, počte a dovoznej alebo predajnej cene týchto zariadení. Táto povinnosť musí byť splnená vždy štvrťročne, a to vždy do desiateho dňa prvého mesiaca nasledujúceho kalendárneho štvrťroka. Pri nesplnení danej povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou OKS sa sadzba autorskej odmeny zvyšuje na dvojnásobok. Pokiaľ si podnikateľský subjekt ani na vyzvanie OKS (SOZA, LITA, SLOVGRAM, a. i.) nesplní túto povinnosť, tá môže od neho túto sumu vymáhať v občianskoprávnom konaní, čo vie celý dlh navýšiť o súdny poplatok a náhradu nákladov advokáta.

 

Je možné predpokladať, že zavedenie tejto poplatkov povinnosti pre podnikateľov sa prejaví aj vo výslednej cene zariadení a tak na toto opatrenie v konečnom dôsledku doplatia bežní spotrebitelia.

 

Ochrana autorského práva

NAZ rozširuje ochranu autorského práva právo autora na poskytnutie informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora, vrátane údajov o:

 • užívateľoch a poskytovateľov elektronic-kých komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah;
 • rozsahu použitia diela;
 • priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením.

 

Tieto informácie je podľa § 58 ods. 2 NAZ povinná poskytnúť osoba, ktorá má v držbe rozmnoženinu alebo napodobeninu diela, využíva služby porušujúce právo autora, poskytuje alebo prevádzkuje služby využívané pri porušovaní práv autora alebo bola označená ako osoba zúčastnená na porušovaní autorovho práva.

 

Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie

Podľa § 73 ods. 1 NAZ: „Ak nadobúdateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, hoci je na to povinný, má autor právo odstúpiť od licenčnej zmluvy v tej časti, ktorej sa porušenie povinnosti využiť výhradnú licenciu týka.“ Pokiaľ by nevyužívanie výhradnej licencie bolo zapríčinené okolnosťami na strane autora, právo na odstúpenie autorovi nevznikne.

 

Právo na odstúpenie od licenčnej zmluvy vzniká autorovi najskôr uplynutím jedného roka od udelenia výhradnej licencie. Odstúpiť od licenčnej zmluvy bude môcť autor až po tom, čo písomne výzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil, ale nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije. Práva na odstúpenie sa nemôže v licenčnej zmluve autor diela vopred vzdať. Pokiaľ by však boli dané dôvody na odstúpenie od licenčnej zmluvy, ale autor nemá záujem pristúpiť k takémuto opatreniu, môže sa s druhou zmluvnou stranou dohodnúť na zmene výhradnej licenčnej zmluvy na nevýhradnú licenčnú zmluvu, v časti, ktorej sa tieto dôvody týkajú. NAZ zakotvuje formálnu náležitosť odstúpenia, ktoré musí byť vyhotovené v písomnej forme. Nárok na odmenu autora ku dňu odstúpenia od zmluvy ostáva zachovaný v rozsahu, v ktorom je dotknutý týmto odstúpením.

 

Hromadná licenčná zmluva

Ustanovením § 78 NAZ došlo k rozšíreniu hromadnej licenčnej zmluvy oproti úprave v súčasnom SAZ. Licenčnú zmluvu bude preto možné uzavrieť aj prostredníctvom elektro-nických prostriedkov vrátane webového sídla OKS za predpokladu, že nevznikne pochybnosť o obsahu zmluvy, totožnosti zmluvných strán a o prejave vôle zmluvných strán. Ak bude návrh na uzavretie hromadnej licenčnej zmluvy urobený prostredníctvom elektronických prostriedkov, úkon nadobúdateľa, z ktorého možno vyvodiť jeho súhlas s podmienkami tohto návrhu nadobudne účinnosť okamihom, keď vyjadrenie tohto súhlasu dôjde OKS.  Ak bude hromadná licenčná zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických prostriedkov, organizácia kolektívnej správy bude povinná nadobúdateľovi na jeho písomnú žiadosť písomné potvrdenie o uzavretí hromadnej licenčnej zmluvy. Nárok na vydanie potvrdenia  o uzavretí hromadnej licenčnej zmluvy zaniká 15 dňom od uzavretia hromadnej licenčnej zmluvy.

 

Rozšírená hromadná licenčná zmluva

Ako úplne nový zmluvný typ je v NAZ zavedená rozšírená hromadná licenčná zmluva. Ide o  typ licenčnej zmluvy, používaný aj v niektorých iných krajinách EÚ, s tým rozdielom, že vystupuje ako osobitný inštitút a nie samostatný zmluvný typ. V súčasnom SAZ sa poskytovanie licencie zo strany OKS vyskytovalo len v rámci dobrovoľnej a povinnej kolektívnej správy. Pri povinnej kolektívnej správe OKS udeľuje súhlas na použitie aj tých predmetov ochrany, ktorých nositeľov práv zmluvne nezastupuje. Autor pritom túto správu OKS nemôže vylúčiť.

 

Nakoľko ide o výrazný zásah do práv autora, ktorý si nemôže svoje práva spravovať individuálne, prípady kolektívnej správy sú obmedzené na taxatívny výpočet majet-kových  práv. OKS si ich nemôže ľubovoľne rozširovať na ďalšie prípady. Pri dobrovoľnej kolektívnej správe sa udeľuje súhlas na používanie len vo vzťahu k zastupovaným nositeľom práv. Ide o výlučné právo autora, ktorý je v prvom rade oprávnený samostatne rozhodovať o použití svojho diela a rozhodnutí záujemcovi licenciu udeliť alebo neudeliť.

 

Rozšírená hromadná licencia by mala práva vystupovať medzi dobrovoľnou a povinnou správou. Rozumejú sa ňou prípady, keď sa licencia udeľovaná OKS rozširuje aj na tých nositeľov práv, ktorí ňou nie sú priamo zastupovaní. OKS bude môcť uzavrieť rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu len, ak pôjde o organizáciu s najväčším počtom zastúpe-ných nositeľov práv na území SR. Splnenie tejto podmienky zaeviduje Ministerstvo kultúry SR v evidencií organizácii kolektívnej správy. Nositeľ práv môže požiadať OKS o vylúčenie správy jeho majetkových práv. V opačnom prípade OKS, ktorá bude spĺňať podmienku reprezentatívnosti, bude môcť uzavrieť rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu na použitie všetkých predmetov ochrany zastupovaných subjektov ako aj predmetov ochrany nezastupovaných subjektov, pokiaľ výslovne nevylúčili kolektívnu správu práv, teda neuplatnili tzv. princíp opt-out. Autor bude môcť princíp opt-out uplatniť písomným oznámením OKS v úplnom alebo v čiastočnom rozsahu. OKS bude následné povinná bezodkladne informovať nadobúdateľa licen-cie o uplatnení princípu opt-out zo strany autora. Pokiaľ nedôjde k uplatneniu princípu, nezastupovaný autor, na ktorého sa vzťahuje rozšírená licencia, bude mať rovnaké práva ako zastupovaný subjekt. Doba trvania rozšírenej hromadnej licencie je maximálne jeden rok a bude ju možné predlžovať najviac o ďalší rok, ak niektorá zo zmluvných strán písomne, najneskôr mesiac pred koncom doby trvania rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy, neprejaví záujem túto zmluvu ukončiť, alebo ak OKS neprestala počas doby trvania hromadnej licenčnej zmluvy spĺňať podmienku reprezenta-tívnosti.

 

Rozšírenú hromadnú licenciu možno  uplatniť na nasledovné spôsoby použitia:

 • technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia;
 • použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňova-ním verejnosti alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva;
 • živé predvedenie literárnych diel;
 • vysielanie diel vrátane vysielania prostred-níctvom satelitu;
 • nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela;
 • sprístupňovanie rozmnoženiny diela verej-nosti;
 • a retransmisiu diel okrem káblovej retrans-misie.

 

Multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel

V súčasnosti platný SAZ upravuje možnosť získať prostredníctvom OKS licenciu na použitie len v tom štáte, v ktorom táto OKS pôsobí. Pokiaľ má subjekt záujem o výkon kolektívnej správy aj v iných krajinách, musí sa snažiť licenciu získať u OKS tej krajiny.

 

Cestou k limitovaniu tohto princípu teritoriality bolo vydanie smernice 2014/26/EÚ, ktorá bola transponovaná do NAZ. Ten v § 81 zavádza nový zmluvný typ – multiteritoriálnu hromadnú licenčnú zmluvu na on-line použitie hudobných diel. Touto zmluvou udelí OKS súhlas na použitie viacerých hudobných diel vzťahujúcich sa na územie viac než jedného členského štátu EÚ alebo zmluvného štátu, a to vyhotovením rozmnoženiny hudobných diel on-line a verejným prenosom hudobných diel on-line.

 

Postupovanie práv zamestnávateľov na tretie osoby

Prijatím NAZ bola odstránená častá prekážka pri prevode majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu, ktorým bol samotný súhlas zamestnanca. Išlo predovšetkým o situácie, keď zamestnávateľ nevyžiadal od zamestnanca súhlas na postúpenie majetkových práv k zamestnaneckému dielu alebo zamestnanec v čase rozhodnutia o postúpení už u zamestnávateľa nepracoval, prípadne tento súhlas svojvoľne nechcel udeliť. V spomenutých situáciách zamestnávateľ nemohol tretím osobám tieto práva postúpiť, ale mohol len udeliť licenciu, čo často predstavovalo prekážku pri zahraničných obchodoch, najmä v oblasti predaja počítačových programov. Podľa § 90 ods. 5 NAZ už tento súhlas zamestnanca nie je viac potrebný, pokiaľ si to zamestnanec so zamestnávateľom nedohodli inak v zmluve zakladajúcej pracovnoprávny pomer.

 

Dielo na objednávku

Novým pojmom podľa § 91 NAZ je aj dielo na objednávku, ktoré nahrádza súčasný pojem „Zmluva o vytvorení diela“. Pôjde o dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak autor vytvoril dielo na objednávku, platí, že udelil súhlas na jeho použitie na účel vyplývajúci zo zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Objednávateľ je oprávnený použiť toto dielo na iný účel len so súhlasom autora. Autor je oprávnený dielo na objednávku sám použiť, ako aj udeliť súhlas na jeho použitie, ak nie je dohodnuté inak a ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa. O dielo na objednávku pôjde aj vtedy, ak bude dielo vytvorené v rámci verejnej súťaže. Na počítačový program, databázu a kartografické dielo vytvorené celkom alebo z časti na objednávku sa budú vzťahovať ustanovenia o zamestnaneckom diele.

 

Zavedením tohto ustanovenia sa zjednocuje občianskoprávny a obchodno-právny režim, ale pritom sa nelimituje možnosť strán uzatvoriť zmluvu na vytvorenie predmetu chráneného autorským zákonom aj podľa Obchodného zákonníka. Rozdiel oproti súčasnej právnej úprave je teda ten, že na použitie predmetu diela na objednávku jeho vlastníkom sa už nebude vyžadovať licenčná zmluva. Dielo vytvorené na objednávku bude možné použiť aj bez osobitného súhlasu autora, pokiaľ pôjde o použitie na účel vyplývajúci zo zmluvy. Pri každom použití nad rozsah účelu vymedzeného v zmluve o dielo sa osobitný súhlas už vyžaduje. A kým podľa súčasnej úpravu je súhlas na použitie diela potrebné udeliť len vo forme licenčnej zmluvy, podľa NAZ sa vyžaduje už len všeobecný súhlas na použitie, takže napríklad aj jednostranný súhlas.

 

Obmedzenie zastupovania nositeľov práv

Podľa § 164 ods. 1 NAZ je síce OKS povinná zastupovať za rovnakých podmienok a bez ohľadu na členstvo každého autora pri jeho výkone majetkových práv, ak o to nositeľ práv požiada, ale nejde o povinnosť absolútnu.

 

OKS môže odmietnuť zastupovanie nositeľa práv v prípade preukázateľne objektívnych dôvodov, najmä ak by zastupovanie nositeľa práv bolo v rozpore s vydaným oprávnením alebo majetkové práva k predmetu zastúpenia nevznikli. Nakoľko ide len o demonštratívny výpočet dôvodov, vzniká tu široký priestor pre vymedzenie ďalších dôvodov, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť k prípadnému zneužitiu tohto práva zo strany OKS.

 

Individuálny výkon práv

V súvislosti so zastupovaním nositeľov práv bol v dôsledku transpozície smernice 2014/26/EÚ zavedený v NAZ aj paralelný individuálny a kolektív výkon práv, ktorý umožňuje nositeľovi práv spravovať svoje autorské práva individuálne aj v prípade, ak je zastupovaný OKS. Takúto individuálnu správu však môže vykonávať len na nekomerčné účely. Podľa tejto úpravy je autor oprávnený uzavrieť licenčnú zmluvu s používateľom na nekomerčné použitie, hoci je sám už zastúpený niektorou OKS. Toto právo nemôže OKS autorovi obmedziť. Môže sa iba domáhať splnenia podrobností, ktoré v súvislosti s výkonom individuálneho práva autorovi určila (napr. informačná povinnosť).

 

Nahlasovanie hudobných diel

Zmeny sa dotkli aj povinnosti usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí, v rámci ktorých majú byť živo predvedené chránené hudobné a slovesné diela. Týmto usporiadateľom od 01.01.2016 vzniká dvojitá nahlasovacia povinnosť, týkajúca sa zoznamu hudobných a slovesných diel, ktoré majú byť na podujatí živo predvedené. Tento zoznam musí usporiadateľ predložiť OKS najmenej 5 dní pred uskutočnením a najviac 15 dní po uskutočnení podujatia.

 

Pozitívnou zmenou v rámci nahlasovania je vylúčenie voľných diel, ktorých doba ochrany už uplynula (napr. klasické alebo ľudové diela), z režimu povinného nahlasovania usporiada-teľmi podujatia.

 

Záver

Nový autorský zákon prináša značnú radu zmien, z ktorých za najvýznamnejšie považujeme nové predmety na ktoré sa nevzťahuje autorskoprávna ochrana, zavedenie osobitnej autorskej odmeny, nový dôvod odstúpenia od licenčnej zmluvy a nový zmluvný typ –  rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu. Väčšina ostatných zmien, ktoré neboli vyššie spomenuté sa vzťahuje k samotnej štruktúre OKS a úprave ich povinností.

Ustanovenia NAZ sa budú vzťahovať aj na právne vzťahy, ktoré vznikli pred dňom 01.01.2016. Vznik týchto vzťahov, vrátane nárokov z nich vyplývajúcich, ako aj práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov z nich vyplývajúcich, sa budú posudzovať podľa predpisu účinného do 31.12.2015.

 

Kontakt pre ďalšie informácie

JUDr. Tomáš Pavlovič,

a d v o k á t | p a r t n e r

Tel:  +421 908 116 232

E-mail: pavlovic@prosman.sk

Kategórie:

Newsletter


Tagy:

autorské dielo , autorské práva


Publikované:

28. decembra 2016

Súvisiace články