Zdielať článok


Facebook Linkedin
DPH a zásielkový dovoz tovaru z iných štátov alebo ako zákonodarca zaviedol povinnosť platiť DPH z drobných zásielok

Dňa 05.11.2020 bola v Národnej rade Slovenskej republiky prijatá novela Zákona o DPH, na základe ktorej s účinnosťou od 01.07.2021 dochádza k niekoľkým zásadným zmenám týkajúcim sa platenie DPH pri predaji zásielkového predaja v rámci Európskej únie, resp. vo vzťahu k dovezenému tovaru z tretích štátov, t.j. krajín nepatriacich do Európskej únie.

Podľa právneho stavu platného do nadobudnutia účinnosti zmien Zákona o DPH pravidlá upravujúce tzv. zásielkový predaj tovaru v rámci EÚ do značnej miery nenapĺňajú zásadu zdanenia v mieste spotreby, keďže miesto dodania tovaru formou zásielkového predaja je v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok do tohto členského štátu presiahne hodnotu stanovenú  smernicou 2006/112/ES v platnom znení (35 000 eur alebo 100 000 eur, pričom smernica 2006/112/ES v platnom znení stanovenie tohto limitu ponecháva na členské štáty), alebo si tento členský štát dodávateľ zvolí predtým, ako hodnota jeho dodávok dosiahne stanovenú hodnotu.

Pre zjednodušenie porozumenia potreby zmeny právnej úpravy je potrebné uviesť, že táto vyplynula z pandemického stavu spôsobného šírením ochodenia COVID-19 v dôsledku čoho zažil internetový/zásielkový predaj doslova renesanciu, pričom práve predmetná novela zákona o DPH pracuje s pojmom „predaj tovaru na diaľku“, ktorý nahradil pojem „zásielkový predaj“.  

Uplatňovanie súčasných pravidiel pre zásielkový predaj tovaru možno taktiež hodnotiť ako administratívne náročný a nákladný, čo je de facto nevýhodné pre konečného užívateľa, či už sa bavíme o spotrebiteľovi alebo podnikateľovi.

Dodanie tovaru na diaľku definuje prijatá novela v dvoch rovinách a to v rovine, ak ide o dodanie v rámci územia EÚ a v rovine, ak ide o dodanie tovaru z územia tretích štátov. Ide o dodanie tovaru odoslaného dodávateľom, na jeho účet a to aj v prípade, ak odosielateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru, ak sa dodanie uskutočňuje pre nezdaniteľné osoby, respektíve zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné právnické osoby, ktorých nadobudnutia tovaru z iného členského štátu nepredstavujú predmet dane. Z uvedeného teda vyplýva, že podmienkou je dodanie tovaru z miesta, ktoré je v inom členskom štáte EÚ alebo z územia štátu mimo EÚ. Cieľom je teda dosiahnuť stav, kedy miesto dodania tovaru bude aj miesto zdanenia tovaru pre DPH.

Podľa negatívnej definície dodania tovarov na diaľku takýmto dodaním nie je dodanie nového dopravného prostriedku alebo tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou.

V rámci prijatej právnej úpravy dochádza aj k zmene právneho stavu vo vzťahu k zdaniteľnej osobe, ktorá prostredníctvom využitia rôznych elektronických platforiem, portálov alebo podobných elektronických prostriedkov uľahčuje dodanie tovaru dovážaného z územia EÚ ale aj územia tretích štátov v zásielkach s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 150 eur, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala, pričom za čas dodania sa považuje čas prijatia platby. Na druhej strane však bude platiť, že ak sa tovar dodá osobe, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte EÚ, pričom táto osoba uľahčuje dodanie tovaru na územie Európskej únie, bude dodanie tovaru pre túto zdaniteľnú osobu oslobodené od DPH.

Ďalšou výraznou zmenou daňových povinností pri dodaní tovaru alebo služieb  je nový právny rámec osobitnej úpravy zdanenia uplatňovania dane, a to v členení na služby dodávané inej ako zdaniteľnej osobe na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru, na služby dodávané zdaniteľnými osobami neusadenými v členskom štáte EÚ (§ 68a), osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území EÚ (§ 68b) a z území tretích štátov (§ 68c).

Ako sme už uviedli vyššie, povinnosť zaplatiť DPH z dodania tovaru alebo služby uskutočneného zdaniteľnou osobou je v členskom štáte, kde je miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby a v prípade dovozu tovaru v členskom štáte, kde je miesto dovozu tovaru. Ak zdaniteľná osoba dodáva tovar alebo službu nezdaniteľným osobám s miestom dodania v inom členskom štáte ako je členský štát jej usadenia, musí v tomto členskom štáte registrovať pre DPH a musí tam podávať daňové priznanie a platiť DPH. Aby sa zdaniteľné osoby nemuseli registrovať pre DPH v každom členskom štáte, v ktorom im vzniká daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby nezdaniteľným osobám, môžu si zvoliť uplatňovanie osobitných úprav jedného kontaktného miesta podľa § 68a až § 68c, ktoré znamenajú výrazné zníženie ich administratívnej záťaže.

Systém Mini One Stop Shop (MOSS), ktorý už existuje aj v súčasnosti, a ktorého právny rámec je vytvorený práve ustanovením § 68a zákona o DPH, vychádza z princípu, že zdaniteľná osoba neusadená v EÚ, t.j. osoba, ktoré nemá v EÚ sídlo ani prevádzkareň, sa nemusí registrovať pre DPH v členských štátoch, kde jej vzniká povinnosť odviesť DPH z poskytnutia predmetných služieb, ale môže sa registrovať pre DPH v ktoromkoľvek členskom štáte, kde podáva osobitné daňové priznanie, v ktorom deklaruje všetky dodávky služieb poskytnutých nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ a kde DPH, ktorá prislúcha poskytnutým službám, aj odvedie.

Úpravou osobitného uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, je dosiahnutie zjednodušenia povinnosti DPH pre dodávateľov usadených aj neusadených v EÚ, ktorí dodávajú tovar konečným zákazníkom do viacerých členských štátov. Podľa právnej úpravy planej do 30.06.2021 dodávatelia, ktorí dodávajú tovar konečným zákazníkom (osobám, ktoré nie sú zdaniteľné príp. zdaniteľným osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH), povinní registrovať sa pre DPH v členských štátoch, kde sa skončí preprava tovaru k zákazníkovi, keď prekročia prahovú hodnotu 35 000 eur alebo 100 000 eur.  (predaj tovaru formou zásielkového predaja. Nová právna úprava účinná od 01.07.2021 dáva dodávateľom možnosť zvoliť si systém jedného kontaktného miesta (OSS). Ak sa dodávateľ rozhodne pre uplatňovanie dobrovoľnej osobitnej úpravy, bude v členskom štáte identifikácie podávať osobitné daňové priznanie, v ktorom bude deklarovať všetky dodania tovarov v rámci EÚ nezdaniteľným osobám a súčasne v tomto členskom štáte zaplatí DPH, ktorá prislúcha k predaným tovarom.

Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov umožňuje deklarovať a platiť DPH prostredníctvom osobitnej schémy tzv. Import One Stop Shop (IOSS), ak ide o dovoz tovaru, ktorý je určený pre konečného zákazníka a hodnota zásielky je najviac 150 eur a dovážaný tovar nie je predmetom spotrebnej dane. Súčasťou systému IOSS je zodpovednosť online platforiem za výber dane pri predaji tovaru na diaľku.

V neposlednom rade je potrebné dať do pozornosti, že podľa doteraz platnej právnej úpravy bol oslobodený od DPH pri dovoze tovaru tovar, ktorý bol prepustený do colného režimu voľný obeh a hodnota takejto tovarovej zásielky nepresahovala 22,- €. V dôsledku prijatej novely zákona o DPH došlo k vypusteniu príslušného ustanovenia zákona o DPH, následkom čoho každá, aj drobná zásielka s hodnotou do 22,- € bude podliehať daňovej povinnosti zo spotreby, a teda bude potrebné riadne uhradiť DPH.

Prijatými zmenami dochádza k harmonizácií právnej úpravy predovšetkým so smernicu Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru a rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1109 z 20. júla 2020, ktorým sa v reakcii na pandémiu COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania.

Na základe prijatej právnej úpravy je vytvorený právny predpoklad, ktorý uľahčuje dodanie tovaru, predpokladá zabezpečenie jednotného postupu zo strany členských štátov EÚ, zvýšený výber DPH, jej spravodlivejšie rozdelenie v rámci členských štátov EÚ a zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov. Negatívom zmenenej právnej úpravy teda môže byť vyššia ekonomická náročnosť pre tie právne subjekty, ktoré nie sú platcami DPH.

V prípade potreby poradenstva v súvislosti s dovozom tovaru na diaľku či osobitnou úpravou uplatňovania dane z pridanej hodnoty sa na nás neváhajte obrátiť.

V prípade potreby poradenstva vo veci, alebo vypracovania potrebnej dokumentácie sa na nás neváhajte obrátiť.

 

Súvisiace články