Zdielať článok


Facebook Linkedin
Obchodovanie so Spojeným kráľovstvom bez cla? Ako na to …

      Súčasné Post-brexit obdobie je viac charakteristické bojom s COVID-19, než dôsledkami odchodu Spojeného kráľovstva z Únie. Minimalizovanie dopadov odchodu z jednotného trhu Únie, je čiastočne riešené zavedením zákazu ciel, avšak to sa vzťahuje iba na tovar, ktorý má pôvod v Spojenom kráľovstve alebo Únii. Akým spôsobom sa potvrdzuje pôvod tovaru a čo sa myslí pod pôvodom tovaru v Spojenom kráľovstve alebo Únii, sme uviedli v našom Newslettre z 8.1.2021 s názvom BREXIT a CLO: Potvrdzovanie pôvodu tovaru v Únii za účelom získania preferencie v UK https://www.prosman-pavlovic.sk/brexit-a-clo-potvrdzovanie-povodu-tovaru-v-unii-za-ucelom-ziskania-preferencie-v-uk/ .

      V nadväznosti na problematiku potvrdzovania pôvodu tovaru Únii, Európska komisia dňa 5.2.2021 zverejnila Usmernenie k vyhláseniu dodávateľov, ktoré práve súvisí so zákazom ciel podľa Dohody o obchode a spolupráci. Európska komisia, tak reagovala na skoršie vydanie Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2254 z 29. decembra 2020 o vyhotovovaní potvrdení o pôvode na základe vyhlásení dodávateľa pre preferenčný vývoz do Spojeného kráľovstva počas prechodného obdobia (ďalej len „Nariadenie“),keďže v praxi nastali nečakané situácie, keď vývozcovia tovaru z Únie boli toho názoru, že počas prechodného obdobia do 31.12.2021 nemusia vôbec vyhotovovať potvrdenie o pôvode, aj napriek tomu, že už disponovali s informáciami o pôvodu tovaru v Únii. Len pre usmernenie uvádzame, že podľa Dohody o obchode a spolupráci sa potvrdenie pôvodu tovaru vyhotovuje na faktúre alebo v akomkoľvek inom dokumente, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne nato, aby daný výrobok bolo možné identifikovať, pričom samotný daný text Vyhlásenia o pôvode je prílohou tejto dohody. Potvrdiť pôvod, však môže aj registrovaný vývozca (REX), pričom tento systém potvrdzovania sa ukázal ako veľmi rýchly a praktický.

Problematika vystavovaní vyhlásenia dodávateľa je primárne upravená v čl. 61 a 62 Vykonávacieho nariadenia 2015/2447 a rozlišuje sa o krátkodobé a dlhodobé vyhlásenie dodávateľa, pričom ich stanovený vzor je rovnako prílohou tohto nariadenia. Na to, aby mohol vývozca tovaru potvrdiť pôvod tovaru v Únii potrebuje disponovať vyhláseniami dodávateľov o preferenčnom pôvodu tovaru, teda že ide o únijný tovar. Vývozca musí disponovať vyhlásením dodávateľa, keďže je to on, kto je podľa Dohody o odchode a spolupráci zodpovedný za správnosť potvrdenia o pôvode a poskytnutých informácií.  Tento mechanizmus je zavedený z dôvodu, že na základe potvrdenia pôvodu tovaru v Únii získava obchodný partner v Spojenom kráľovstve tovar bez cla, teda ho nemusí platiť.

Takže na to, aby vývozca mohol potvrdiť pôvod tovaru potrebuje disponovať vyhlásením dodávateľa alebo dodávateľov. Toto platí v štandardnom režime, avšak Dohoda o obchode a spolupráci zaviedla jednoročné prechodné obdobie, ktoré umožňuje vývozcom vyhotovovať potvrdenia o pôvode, aj keď nemajú v držbe všetky príslušné vyhlásenia dodávateľa. Chýbajúce vyhlásenia dodávateľa však bude musieť mať vývozca v držbe najneskôr do 1.1.2022, ak nie, tak najneskôr 31.1.2022 informuje o tejto skutočnosti dovozcu v Spojenom kráľovstve a tomu môžu colné orgány odoprieť podľa Dohody o odchode a spolupráci preferenčné zaobchádzanie a môžu mu dovymerať clo.  Ako táto možnosť bude fungovať v skutočnosti ukáže až samotná prax.

      Z usmernenia zároveň vyplýva, že Nariadenie sa nevzťahuje na iné spôsoby preukázania pôvodu ako je formou vyhlásenia dodávateľa podľa čl. 61 a 62 Vykonávacieho nariadenia 2015/2447, a teda nie je možné potvrdiť pôvodu tovaru v Únii na základe informácií o pôvode alebo použitých materiálov pri výrobe napríklad na podklade: „faktúry od dodávateľov spolu so špecifikáciou určitých charakteristík materiálov použitých pri výrobe, popis konkrétnych výrobných procesov atď., ktoré môžu byť zahrnuté v ich zmluve s dodávateľmi,za predpokladu, že sú dostatočné na preukázanie, že výrobok je pôvodný.

Počas jednoročného prechodného obdobia podľa Dohody o obchode a spolupráci nepríde k spochybneniu potvrdenia pôvodu len z dôvodu absencie vyhlásení dodávateľa, ktoré neskôr bude mať vývozca v držbe a ten nebude za takéto potvrdzovanie vystavený deliktuálnemu konaniu zo strany colných orgánov. Vývozca však bude musieť mať takéto vyhlásenie dodávateľa v držbe od 1.1.2022, aby bolo potvrdenie o pôvode vydané do 31.12.2021 vôbec platné. Pokiaľ po 1.1.2022 nebude mať vývozca vyhlásenie dodávateľa v držbe, už pôjde o nesplnenie povinností: „týkajúcich sa držby informácií potrebných na určenie statusu pôvodu výrobkov“. Následne bude mať vývozca čas do 30.1.2022, aby informoval o tejto skutočnosti dovozcu v Spojenom kráľovstve. Ak vývozca informuje dovozcu o tom, že nemá vyhlásenia dodávateľa v držbe, nemal by podľa spomenutého usmernenia byť deliktuálne stíhaný. Usmernenie Komisie, však nemá charakter právne záväznej normy, ale colné orgány ho zvyknú rešpektovať.

      Z Dohody o odchode a spolupráci tiež vyplýva overovanie/verifikácia potvrdení o pôvode tovaru, kde sa bude preverovať, či vývozca bol skutočne oprávnený vystaviť potvrdenie o pôvode. Colné orgány v Spojenom kráľovstve budú môcť odoprieť preferenčné sadzobné zaobchádzanie dovozcovi, ak do 10 (12) mesiacov od dátumu žiadosti o informácie

  • colný orgán vyvážajúcej zmluvnej strany neposkytol odpoveď; alebo
  •  informácie poskytnuté colným orgánom vyvážajúcej zmluvnej strany nie sú dostatočné na potvrdenie toho, že výrobok je pôvodný.

      Bližšie informácie ako pri vývoze tovaru do Spojeného kráľovstva postupovať pri potvrdzovaní pôvodu tovaru v Únii za účelom získania preferencie pre dovozcu v Spojenom kráľovstve v zmysle zákazu ciel podľa Dohody o odchode a spolupráci, s ochotou poskytne naša advokátska kancelária.

V prípade potreby poradenstva vo veci, alebo vypracovania potrebnej dokumentácie sa na nás neváhajte obrátiť.

 

Súvisiace články