Zdielať článok


Facebook Linkedin
Novela zákona o sociálnom poistení

S účinnosťou od 01.07.2017 sa do zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zavádza nový druh konania – konanie vo veciach vymáhania pohľadávok, prostredníctvom ktorého sa umožňuje Sociálnej poisťovni z úradnej moci vymáhať svoje pohľadávky. Táto zmena umožní Sociálnej poisťovni ex offo vymáhať svoje splatné pohľadávky spôsobom uvedeným v zákone.

V zmysle § 225a až § 225p zákona č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov účinného od 01.07.2017 je Sociálna poisťovňa oprávnená sama konať vo veciach vymáhania pohľadávok. Sociálna poisťovňa môže začať konanie vo veciach vymáhania pohľadávok len na podklade vykonateľného rozhodnutia, ktoré sama vydala a ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť na plnenie peňažnej čiastky a účastník konania si túto povinnosť v určenej lehote dobrovoľne nesplnil. Vyššie uvedené rozhodnutie, ktoré znie na plnenie peňažnej čiastky v prospech Sociálnej poisťovne a je právoplatné a vykonateľné predstavuje na účely tohto zákona exekučný titul.

Sociálna poisťovňa je povinná vždy sledovať, či sú splnené podmienky na začatie konania vo veciach vymáhania pohľadávok podľa tohto zákona a vymáhať svoje pohľadávky z úradnej povinnosti. Pohľadávky vymáha príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne.

Konanie sa začína vydaním rozhodnutiam o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok. Uvedené rozhodnutie sa nikomu nedoručuje, nie je voči nemu prípustný žiaden opravný prostriedok a je právoplatné dňom jeho vydania.

Konanie ďalej pokračuje vydaním príkazu na začatie vymáhania pohľadávok a upovedomením o začatí vymáhania pohľadávok. Príkaz na začatie vymáhania pohľadávok sa doručuje tretím subjektom (zamestnávateľ, banka, pobočka zahraničnej banky) a upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok sa doručuje účastníkovi konania – povinnému.

Upovedomenie o začatí konania sa účastníkovi konania doručuje do vlastných rúk a náhradné doručenie je v zásade vylúčené. Náhradné doručenie upovedomenia o začatí  vymáhania pohľadávok je prípustné len vo vzťahu k fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám za predpokladu, že sa im nepodarí doručiť upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok na adresu miesta podnikania alebo sídla a iná adresa nie je Sociálnej poisťovni známa. V takom prípade sa zásielka považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky Sociálnej poisťovni, a to aj v prípade, ak sa účastník konania o tom nedozvie.

Voči upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávky môže účastník konania podať odvolanie. Odvolanie možno odôvodniť tým, že po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhanej pohľadávky, bránia jej vymáhateľnosti alebo ak existujú iné okolnosti, pre ktoré je vymáhanie pohľadávok neprípustné. Odvolanie musí byť odôvodnené a na neskôr uplatnené dôvody odvolania sa neprihliada. Podané odvolanie má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o odvolaní sa účastník konania nemôže odvolať, ale rozhodnutie o odvolaní je preskúmateľné v správnom súdnictve.

Po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo po právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí odvolania vydá Sociálna poisťovňa exekučný príkaz. Exekučný príkaz je právoplatný dňom jeho vydania a nie je možné voči nemu podať žiaden opravný prostriedok.

Sociálna poisťovňa môže vykonať vymáhanie pohľadávok len tromi spôsobmi:

– zrážkami zo mzdy a iného príjmu,

– prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky a

– zrážkami z dávok, ktoré účastníkovi konania vypláca Sociálna poisťovňa.

Vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy

Vymáhaniu pohľadávok zrážkami zo mzdy podliehajú mzda, plat, služobný prijem, odmena z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a iný príjem. Vymáhaniu pohľadávok zrážkami zo mzdy nepodlieha príjem uvedený v § 225h ods. 3 zákona o sociálnom poistení. Pri tomto spôsobe vymáhania pohľadávok sa zrážka môže vykonať najviac v rozsahu sumy, ktorú možno postihnúť exekúciou podľa osobitného predpisu.[1]

Doručením príkazu na začatie vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy stráca účastník konania právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok. Platiteľ mzdy je povinný odo dňa doručenia príkazu na začatie vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy vykonávať zrážky zo mzdy účastníka konania, ktoré mu nie je oprávnený vyplatiť.

Po doručení exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy je platiteľ mzdy povinný poukázať na účet Sociálnej poisťovne sumy zrazené zo mzdy účastníka konania a ďalej vykonávať zrážky zo mzdy. Ak sa po doručení exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy zmení platiteľ mzdy účastníka konania, platí tento exekučný príkaz aj pre nového platiteľa mzdy.

Vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky

Tomuto spôsobu vymáhania pohľadávok podliehajú peňažné prostriedky na účte klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je účastníkom konania. Na uspokojenie pohľadávky Sociálnej poisťovne je možné použiť aj finančné prostriedky na vkladovom účte podľa Obchodného zákonníka. Vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky sa vykoná odpísaním sumy peňažných prostriedkov do sumy pohľadávky z účtu klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je účastníkom konania.

Príkazom na začatie vymáhania pohľadávky  prikázaním pohľadávky prikáže Sociálna poisťovňa banke alebo pobočke zahraničnej banky, aby zablokovala na účte klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je účastníkom konania, peňažné prostriedky do sumy vymáhanej pohľadávky, a to aj v prípade, ak peňažné prostriedky na tento účet prichádzajú postupne.

Po doručení exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky je banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná odpísať peňažné prostriedky z účtu klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je účastníkom konania a poukázať ich na účet Sociálnej poisťovne. Ak poukazovaná suma nepostačuje na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva blokáciu aj ďalších peňažných prostriedkov na účte klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je účastníkom konania, ktoré na tento účet budú poukázané.

Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky nepodliehajú peňažné prostriedky (i) ktoré sú určené na výplatu miezd zamestnancov účastníka konania pre výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke alebo pobočke zahraničnej banky doručený príkaz na začatie vymáhania pohľadávok, (ii) ktoré sú vylúčené z exekúcie podľa osobitného predpisu, (iii) ktoré tvoria účelovú finančnú rezervu podľa osobitného predpisu, (iv) z ktorých boli vykonané zrážky podľa tohto zákona pred ich pripísaním na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a (v) peňažné prostriedky do výške 165,- Eur.

Vymáhanie pohľadávok zrážkami z dávok

Ak má účastník konania nárok na výplatu dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, môže príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne uskutočniť vymáhanie pohľadávok zrážkami z dávok.

Po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voči upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami z dávok alebo po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa odvolanie zamietlo, začne Sociálna poisťovňa vykonávať zrážky z dávky účastníka konania na úhradu pohľadávky, a to do výšky sumy, ktorú možno postihnúť exekúciou podľa osobitného predpisu.[2]

Sociálna poisťovňa prestane vykonávať zrážky z dávok po uspokojení vymáhanej pohľadávky.

Sociálna poisťovňa samozrejme môže začať aj výkon rozhodnutia podľa Exekučného poriadku.

[1] Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov
[2] Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov

Súvisiace články