Zdielať článok


Facebook Linkedin
Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

S ohľadom na stále napredujúci technologický pokrok a s tým súvisiaci aj vývoj v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu prijala Slovenská národná rada dňa 01.02.2018 zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Touto novelou sa rozširuje okruh osôb, ktoré sú povinné vykonávať základnú, zníženú alebo zvýšenú starostlivosť, rozsah obchodných operácií, pri ktorých sa bude starostlivosť vykonávať a novelizujú sa iné predpisy, najmä zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.

Účelom zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v príslušnom gramatickom tvare) je preventívnymi opatreniami zabrániť legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu tým, že stanovuje povinnosti konkrétnemu okruhu právnických a fyzických osôb vykonávať identifikáciu klientov, zisťovať a sledovať neobvyklé obchodné operácie, zadržať neobvyklé obchodné operácie a ohlasovať neobvyklé obchodné operácie a vypracovať Program vlastnej činnosti povinnej osoby.

Povinnou osobou je v zmysle novely Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:

 1. banka,
 2. finančná inštitúcia, ak nie je bankou,
 3. Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
 4. prevádzkovateľ hazardnej hry,
 5. poštový podnik,
 6. súdny exekútor, pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,
 7. správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu,
 8. audítor, účtovník, daňový poradca,
 9. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností,
 10. advokát alebo notár, ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek finančnej operácie alebo iného konania, ktoré smeruje k pohybu finančných prostriedkov alebo ho priamo vyvolá, pri
 11. kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo podniku alebo ich časti,
 12. správe alebo úschove finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
 13. založení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov a pri ich správe, alebo
 14. založení, činnosti alebo riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb, združenia právnických osôb, účelového združenia majetku alebo inej právnickej osoby,
 15. poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak nie je povinnou osobou podľa písmen h) alebo j),
 16. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,
 17. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať záložňu,
 18. veriteľ podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
 19. iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis.

Povinnou osobou na účely Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je aj právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000,- Eur. Za takýto obchod sa považuje obchod vykonaný jednotlivo alebo viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené. Novelou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti teda došlo k zníženiu hodnoty hotovostných obchodov, po vykonaní ktorých sa právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ bude považovať za povinnú osobu bez ohľadu na tú skutočnosť, či sa nachádza v zozname povinných osôb alebo nie.

Povinná osoba bude musieť ex lege splniť povinnosť identifikovať a overiť identifikáciu klienta aj v prípade vykonávania obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 1.000,- Eur.

Novelou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa zmenila aj definícia politicky exponovanej osoby, ktorou je od účinnosti tejto novely, teda od 15.03.2018, fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, pričom za významnú verejnú funkciu sa považuje aj funkcia člena štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

Rovnako sa novelou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti rozšírila definícia neobvyklej obchodnej operácie aj o operáciu, pri ktorej sa klient odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonanie starostlivosti, o operáciu, pri ktorej existuje predpoklad, že sa týka klienta alebo veci alebo služby, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa zákona č. 460/2002 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov.

Povinná osoba má v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti široký rozsah povinností, ktorých nesplnenie môže byť sankcionované pokutou až do výšky 1.000.000,- Eur v prípade porušenia povinností vykonať základnú starostlivosť, zvýšenú starostlivosť. Základné povinnosti povinnej osoby týkajúce sa vykonania základnej starostlivosti ostali v podstatnej miere zachované. Povinnej osoby vyplýva zo Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti povinnosť: (i) identifikovať klienta a overiť jeho identifikáciu, (ii) identifikovať konečného užívateľa výhod a overiť jeho identifikáciu, (iii) získať informácie o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu, (iv) zistiť, či klient alebo konečný užívateľ výhod je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, (v) zistiť pôvod finančných prostriedkov s ohľadom na riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu, (vi) zistiť, či klient koná vo vlastnom mene a (vii) vykonať priebežné monitorovanie obchodnej transakcie alebo obchodného vzťahu.

Základnú starostlivosť vo vyššie uvedenom rozsahu musí povinná osoba vykonať: (i) pri uzatváraní obchodného vzťahu, (ii) pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15.000,- Eur alebo pri vykonaní hotovostného obchodu v hodnote najmenej 10.000,- Eur, (iii) ak je podozrenie, že klient vykonáva alebo pripravuje neobvyklú obchodnú operáciu, (iv) pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných údajov, (v) ak ide o prevádzkovanie hazardnej hry pri obchode v hodnote najmenej 2.000,- Eur a (vi) ak ide o výplatu zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa.

Povinná osoba je povinná vykonať samostatne identifikáciu klienta a preverenie jeho identifikácie pri vykonávaní akéhokoľvek obchodu v hodnote najmenej 1.000,- Eur, ak sa nejedná o prípady podľa vyššie uvedeného odseku.

Novelou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa do právneho poriadku dostáva nová povinnosť pre všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity, identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo elektronickej podobe uchovávať a aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak nebolo rodné číslo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, z ktorých vyplýva a ktoré zakladajú postavenie fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod. Tieto údaje je právnická osoba povinná uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu 5 rokov od zániku tohto postavenia.

Novelou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa nanovo upravujú prípady zvýšenej starostlivosti a zavádzajú sa úplne nové výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, avšak len v niektorých prípadoch elektronických peňazí a elektronických platobných služieb.

Zvýšenú starostlivosť musí povinná osoba vykonať, ak na základe posúdenia rizík niektorí z klientov, niektorí z druhov obchodov alebo niektorý obchod predstavuje vyššie riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu. Zvýšená starostlivosť sa vyžaduje vždy, ak sa jedná o klienta, ktorým je politicky exponovaná osoba, osoba usadená v krajine, ktorú Európska komisia označila za vysokorizikovú alebo pri cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou z tretieho štátu.

Novelou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zostala zachovaná rovnako povinnosť povinnej osoby písomne vypracovať, zaviesť a aktualizovať Program vlastnej činnosti povinnej osoby. Program vlastnej činnosti povinnej osoby musí po novom okrem štandardných obsahových náležitostí obsahovať aj prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných transakcií týkajúcich sa konkrétnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa a určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných transakcií a prostredníctvom ktorej sa realizuje priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou.

Povinným osobám pribudla aj povinnosť neustále identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu podľa druhu obchodov a obchodných vzťahov. Pri identifikácií, posudzovaní, vyhodnocovaní a aktualizácií rizík je povinná osoba povinná vziať do úvahy vlastné rizikové faktory a rizikové faktory uvedené v prílohe č. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Všetky vyššie uvedené zmeny sú účinné od 15.03.2018 a povinné osoby, aj tie, ktoré doteraz neboli považované za povinné osoby, musia svoju činnosť a najmä Program vlastnej činnosti prispôsobiť podľa požiadaviek Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení poslednej novely.

Časť novely Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá bude účinná až od 01.11.2018 sa dotkne aj zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov a pridá všetkým právnickým osobám povinnosť zapisovať do obchodného registra konečných užívateľov výhod. Právnické osoby založené do 31.10.2018 si túto povinnosť budú musieť povinne splniť najneskôr do 31.12.2019. Do obchodného registra sa budú povinne zapisovať identifikačné údaje konečného užívateľa výhod v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod. Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nezbavuje partnera verejného sektora povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod aj do registra partnerov verejného sektora.

Kategórie:


Warning: Undefined array key "categories" in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/author.php on line 10
Legislatíva , Nezaradené , Verejné právo


Tagy:

legalizácia príjmov , obchodné právo , Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti


Publikované:

20. marca 2018

Súvisiace články