Návrh zmeny zákona o nelegálnej práci

12. septembra 2017

Pripravovaná novela zákona o nelegálnej práci. Foto: www.pexels.com

Aktuálne prebieha rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.z.o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“), ktorý bol schválený dňa 18.08.2017 vládou SR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Ťažiskom návrhu zákona je zmena skutkovej podstaty nelegálneho zamestnávania upravenú v § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Zákonodarca ust. § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „ZSP“) stanovil povinnosť zamestnávateľa prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne v zákonnej lehote. V prípade porušenia tejto povinnosti môže Sociálna poisťovňa v zmysle ust. § 239 ods. 1 prvá veta ZSP uložiť pokutu až do 16 596,96 eura. V zmysle ust. § 239 ods. 1 tretia veta ZSP (cez ktorý vyžaruje základná zásada nie dva krát v tej istej veci) Sociálna poisťovňa pokutu neuloží, ak bol povinný zamestnávateľ sankcionovaný orgánom inšpekcie práce za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, ktoré v zmysle účinného ust. § 2 ods. 2 písm. b) zákona predstavuje porušenie povinnosti zamestnávateľa prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne v zákonnej lehote (t.j. kopíruje zákonnú úpravu ust. § 239 ods. 1 ZSP). Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle účinnej dikcie ust. § 2 ods. 2 písm. b) zákona možno považovať každé oneskorené splnenie prihlasovacej povinnosti voči Sociálnej povinnosti.

Návrh zákona predstavuje úpravu nelegálneho zamestnávania v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm.b) zákona, ktorá by ponovom mala tolerovať mierne oneskorené splnenie prihlasovacej povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni. Skutkovú podstatu nelegálneho zamestnávania zamestnávateľ nenaplní v prípade, ak si prihlasovacú povinnosť voči Sociálnej poisťovni splní do siedmych dní po uplynutí lehoty v zmysle ust. § 231 ods. 1 písm. b) ZSP, najneskôr však do vykonania kontroly orgánom inšpekcie práce, ktorá bola vykonaná v lehote siedmych dní od uplynutia lehoty na splnenie prihlasovacej povinnosti voči Sociálnej povinnosti.

Z vyššie uvedenej navrhovanej zmeny ust. § 2 ods 2 písm. b) zákona vyplýva, že zamestnávateľ nebude sankcionovaný orgánom inśpekcie práce, ak:

  • si splní prihlasovaciu povinnosť voči Sociálnej povinnosti v lehote do siedmych dní od uplynutia lehoty na splnenie povinnosti v zmysle ust. § 231 ods. 1 písm. b) ZSP,
  • orgán inšpekcie práce vykoná kontrolu nelegálneho zamestnávania v rámci vyššie uvedenej 7 dňovej lehoty, a nezistí nesplnenie prihlasovacej povinnosti voči Sociálnej povinnosti (z legislatívneho pojmu „najneskôr“ vyplýva, že 7 dňová lehota sa môze skrátiť v prípade, ak orgán inšpekcie práce vykoná kontrolu pre jej uplynutím).

Zároveň z navrhovanej zmeny vyplýva skutočnosť, že v prípade, ak príslušný orgán inšpekcie práce vykoná kontrolu až po uplynutí lehoty siedmych dní po uplynutí lehoty na splnenie prihlasovacej povinnosti v zmysle ust. § 231 ods. 1 písm. b) ZSP, pričom však zamestnávateľ splnil prihlasovaciu povinnosť posledný deň predmetnej sedem dňovej lehoty, nedopustil sa nelegálneho zamestnávania.

Nakoľko sankcia za porušenie povinnosti v zmysle ust. § 231 ods. 1 písm. b) ZSP a účinného ust. § 2 ods. 2 písm. b) je sankciou za porušenie rovnakej povinnosti (porušenie prihlasovacej povinnosti voči Sociálnej poisťovni), je otázne, aký bude mať zákonný dopad nová „sedemdňová lehota“ na kontrolnú činnosť a ukladanie pokuty Sociálnou poisťovňou v zmysle ZSP, teda, či bude možno nové pravidlo mierne oneskoreného prihlásenia možno analogicky aplikovať aj pri kontrole Sociálnou poisťovňou. Uvedený problém zrejme odstráni až rozhodovacia prax správneho súdnictva.

Účinnosť nového znenia zákona je navrhnutá na 01.01.2018.

Späť na články

Tagy

New Statutory Law: Whistleblower Protection Act

10. apríla 2019 | Commercial law Legislation News Newsletter

INTRODUCTION             On 30 January 2019 the National Council adopted a brand-new Act No. 54/2019 Coll. on Protection of [...]

Viac

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

4. apríla 2019 | Legislatíva Newsletter Novinky Spoločnosti

            Národná rada Slovenskej republiky dňa 30.01.2019 prijala úplne nový zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov [...]

Viac

Brexit and Customs Duties

21. marca 2019 | Administrative law Customs law Legislation News

Despite the fact that in connection with Brexit we are still talking about the alternatives and the will of both parties to avoid the [...]

Viac

Novinky

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

4. apríla 2019

Brexit a colné povinnosti

21. marca 2019

Zavedenie systému online registračných pokladníc (e-Kasa)

6. marca 2019

Sme hrdí

Kategórie