Zdielať článok


Facebook Linkedin
Dočasná ochrana nájmu a odklad exekúcie

 

Novela LEX-korona zavádza inštitúty dočasnej ochrany všetkých nájmov až do konca roka 2020, ako aj právo fyzických osôb požiadať o odklad exekúcie najviac na 6 mesiacov.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22.04.2020 zákon č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako „novela LEX-korona“), pričom táto novela LEX-korona je účinná od 25.04.2020.

Novela LEX-korona rozširuje dočasnú ochranu pre tie osoby, ktoré sú zasiahnuté negatívnymi dopadmi šírenia COVID-19. Táto ochrana smeruje predovšetkým k ochrane práv nájomcov ako aj k ochrane práv fyzických osôb – povinných v rámci exekúcii.

DOČASNÁ OCHRANA NÁJMU

Právna úprava poskytuje každému nájomcovi nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, ochranu pred jednostranným ukončením nájomného z dôvodu omeškania s platení nájomného alebo úhrad za plnenia obvykle spojené s nájmom (ďalej aj ako „nájomné“).

Podmienka ochrany sa spája s omeškaním nájomného splatného v období od 01.04.2020 do 30.06.2020. Nájomca je pre uplatnenie tejto ochrany povinný dostatočne osvedčiť, že omeškanie s platením nájomného vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Dočasná ochrana nájmu je časovo ohraničená, a to do 31.12.2020. Dôsledkom prijatej úpravy je právny stav podľa ktorého by bolo možné jednostranné ukončenie nájmu zo strany prenajímateľa považovať za absolútne neplatný právny úkon, pokiaľ by boli splnené všetky vyššie uvedené kritéria pre dočasnú ochranu nájmu.

Uvedená úprava reflektuje prezentovaný záujem štátu o podporu a ochranu nájomných vzťahov, najmä do času prijatia ďalších opatrení.

Je potrebné upozorniť, že prijatou právnou úpravou nie sú dotknuté iné zákonné a zmluvné dôvody pre ukončenie nájmu, takže nájomcovia by sa mali dôkladne oboznámiť s platným právnym vzťahom pre ich nájomný vzťah.

ODKLAD EXEKÚCIE

Novela LEX-korona okrem dočasnej ochrany nájomných vzťahov zavádza od 25.04.2020 aj právo povinného v exekučnom konaní požiadať exekútora o odklad exekúcie. Na začiatok je potrebné upozorniť, že na rozdiel od plošnej aplikácie dočasnej ochrany nájmu sa odklad exekúcie týka výlučný povinných, ktorými sú fyzické osoby.

Podmienkou pre uplatnenie tohto práva musí povinný zaslať exekútorovi žiadosť, ktorá musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Povinný musí spoločne so žiadosťou zaslať vyhlásenie o majetku.

O schválení odkladu exekúcie vydá súdny exekútor upovedomenie, ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.

Maximálna dĺžka trvania odkladu exekúcie je 6 mesiacov odo dňa vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020.

Odklad exekúcie podľa tejto právnej úpravy exekútor neschváli, ak:

  • žiadosť nie je úplná,
  • exekúcia už bola odložená na žiadosť povinného,
  • povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach,
  • exekúcia bola zastavená,
  • ide o vymoženie pohľadávky na výživnom,
  • ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, alebo
  • exekučné konanie začalo pred 12. marcom 2020.

Na záver treba upozorniť, že počas odkladu exekúcie nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii čo môže v praxi viesť k zablokovaniu finančných prostriedkov na bankových účtoch, a to až do výšky exekvovanej sumy.

 

Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

covid-19 , exekúcia , koronavírus , nájom , nájomná zmluva


Publikované:

29. apríla 2020

Súvisiace články