Zdielať článok


Facebook Linkedin
Možnosti po zastavení starej exekúcie

Exekútori začali hromadne zastavovať tzv. staré exekúcie

Hrozí aj Vám zastavenie exekúcie? Ak je exekúcia, v ktorej vystupujete v pozícií oprávneného dlhodobo vedená bez toho, aby došlo k vymoženiu akéhokoľvek plnenia zo strany povinného, je pravdepodobné, že v nedávnej dobe Vám bolo, resp. onedlho bude doručené upovedomenie exekútora o zastavení Vašej exekúcie.

Doručenie tohto upovedomenia znamená, že sa na Vašu exekúciu vzťahujú ustanovenia zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Cieľom zákona je znížiť počet, v súčasnosti aktívnych exekúcii a zastaviť tie, ktoré sú dlhodobo vedené bez zmysluplného výsledku z dôvodu nemajetnosti povinných, ktorí nemajú exekúciou postihnuteľný majetok. V zmysle tohto zákona sa zastavujú len tzv. „staré exekúcie“. Tie sú definované ako exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 a vedené podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.

Samotná skutočnosť, že exekúcia začala pred 01.04.2017 neznamená jej automatické zastavenie. Zákon totiž okrem začatia exekúcie pred týmto dátumom vyžaduje zároveň aj splnenie jednej z, v § 2 ods. 2 zákona taxatívne vymenovaných podmienok. Najčastejším dôvodom zastavenia starých exekúcií je uplynutie tzv. rozhodnej doby, ktorá je stanovená na 5 rokov. V súčasnosti sa tak zastavujú prevažne exekúcie začaté v roku 2015 a neskôr.

Námietky – zastavenie exekúcie

Samotné doručenie upovedomenia o zastavení starej exekúcie ešte neznamená jej právoplatné skončenie, pretože oprávnený má právo brániť sa voči tomuto zastaveniu námietkami. Tie musí oprávnený podať u príslušného exekútora do 30 dní od doručenia namietaného upovedomenia.

O dôvodnosti námietok oprávneného následne rozhoduje súd, ktorý ak ich vyhodnotí ako dôvodné vyhovie im tak, že uznesením upovedomenie o zastavení starej exekúcie zruší. Oneskorené alebo neprípustné námietky súd uznesením odmietne, nedôvodné námietky súd uznesením zamietne.

Námietka je dôvodná v prípade, keď poukazuje na rozpor medzi vydaným upovedomením a ustanoveniami zákona. Ten nastane predovšetkým v situácií, keď bola exekúcia zastavená napriek tomu, že nešlo o starú exekúciu v zmysle jej definície resp. neboli splnené vyššie popísané podmienky na jej zastavenie, alebo sa na danú exekúciu vzťahuje niektorá z výnimiek, taxatívne vymedzených v § 2 ods. 2 tohto zákona.

Najčastejšie sa vyskytujúcou výnimkou, pre ktorú by nemalo dôjsť k zastaveniu starej exekúcie je skutočnosť, že bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur. Pokiaľ by ste ako oprávnený mali vedomosť o tom, že sa na Vašu exekúciu vzťahuje niektorá z výnimiek podľa § 2 ods. 2 zákona a napriek tomu Vám bolo doručené upovedomenie o jej zastavení, bola by daná dôvodnosť podania námietky voči tomuto zastaveniu. Ak námietky neboli podané, exekučné konanie sa končí doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu.

Opätovný návrh

V situácii, keď bola stará exekúcia právoplatne zastavená, avšak ako oprávnený sa domnievate, že vedenie exekučného konania voči povinnému by aj naďalej malo zmysel, zákon Vám priznáva právo podať opätovne návrh na vykonanie exekúcie na základe totožného exekučného titulu. K tomuto návrhu je potrebné pripojiť exekučný titul, a upovedomenie o zastavení starej exekúcie alebo uznesenie súdu, ktorým určil, že došlo k zastaveniu starej exekúcie, alebo ktorým súd zamietol námietky, alebo ktorým sa námietky odmietli.

Zákon oprávnených chráni pred premlčaním ich pohľadávky v dôsledku zastavenia starej exekúcie tým, že im po ukončení pôvodného exekučného konania poskytuje dodatočnú ročnú premlčaciu lehotu v prípadoch, keď by malo dôjsť k premlčaniu pohľadávky skôr ako rok po ukončení starej exekúcie.

Účelnosť opätovného podania návrhu je potrebné posúdiť predovšetkým s ohľadom na výšku vymáhanej sumy, majetkové pomery dlžníka, výšku jeho záväzkov a počet voči nemu vedených exekúcii. Za účelom získania podkladov k rozhodnutiu, či podať opätovný návrh, vie naša kancelária vykonať detailnú lustráciu povinného so zameraním na jeho majetkové pomery a záväzky vyplývajúce z verejných ako aj súkromne dostupných registrov. Rovnako sme pripravení odborne Vás zastúpiť aj pri samotnom vypracovaní a podaní návrhu na opätovné vykonanie exekúcie.

Trovy zastavenej exekúcie

V závere upriamujeme Vašu pozornosť na povinnosť, ktorá je z pohľadu oprávnených vnímaná veľmi negatívne, a to úhradu paušálnych trov zastaveného exekučného konania. Tie zákon v prípade, že nedošlo k vymoženiu žiadneho plnenia od povinného, bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky, stanovil na sumu 35 Eur bez DPH a znášať ich je povinný práve oprávnený.

Výzva na úhradu týchto trov je spravidla zasielaná spolu s upovedomením o zastavení starej exekúcie a v prípade, že nebudú paušálne trovy uhradené do 60 dní od ukončenia exekučného konania, stáva sa exekučným titulom, čo znamená, že ich neuhradenie Vás môže v konečnom dôsledku dostať do pozície povinného v následnom exekučnom konaní. Námietky len proti paušálnym trovám nie sú prípustné.

Jedinými výnimkami z povinnosti oprávneného uhradiť paušálne trovy exekučného konania sú situácie keď exekútor oprávnenému zaslal upovedomenie o zastavení exekúcie po uplynutí lehoty v zmysle § 5 ods. 3 zákona. Podľa neho má exekútor Upovedomenie o zastavení starej exekúcie zaslať oprávnenému najneskôr do 120 dní od zastavenia starej exekúcie.

Ak ide o starú exekúciu, ktorá sa zastavuje ku dňu účinnosti tohto zákona (01.01.2020), upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak stráca právo požadovať od oprávneného v exekučnom konaní úhradu paušálnych trov exekúcie.. Druhou výnimkou z povinnosti oprávneného hradiť paušálne trovy je prípad, keď zastavená exekúcia nebola zapísaná v centrálnom registri exekúcií.

Právna úprava zastavovania starých exekúcií je z pochopiteľných dôvodov vnímaná pomerne kontroverzne a vyvoláva množstvo otázok najmä z pohľadu jej spravodlivosti voči oprávneným.

Tí nielenže často nie sú v ukončenom exekučnom konaní ani len čiastočne uspokojení, ale ich majetková situácia sa vedením konania proti nemajetnému povinnému v konečnom dôsledku ešte zhorší, v dôsledku ich povinnosti znášať trovy zastavenej exekúcie.

V prípade, že ste sa ako oprávnený ocitli v obdobnej situácii a nie ste si istý ako ďalej postupovať a či podať opätovný návrh na začatie exekúcie, dajte nám vedieť. Naša advokátska kancelária Vám pomôže zodpovedať Vaše otázky.

 

Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

exekúcia , vymáhanie , zastavenie exekúcie


Publikované:

8. júna 2020

Súvisiace články