Zdielať článok


Facebook Linkedin
Hospodárske opatrenia – 1. balík pomoci podnikateľom

Vláda SR dňa 31.03.2020 schválila na 6. rokovaní návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, a to v súlade s novelizovaným znením zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Tento návrh má byť následne v zmysle ustanovenia § 54 ods. 1 písm. e) zákona  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti schválený vo forme konkrétneho projektu Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Predmetom návrhu sú podmienky pre nasledovné projekty:

 1. Podpora zamestnávateľov, ktorým boli mimoriadnymi opatreniami uzatvorené prevádzky

Právne nárokovateľná podpora štátu formou príspevku na mzdu zamestnancov, a to s cieľom udržať pracovné miesto aj v prípade uzatvorenej prevádzky na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Oprávnený žiadateľ:

 1. zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“)  udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Výška príspevku:

 • 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1.100,- EUR na jedného zamestnanca

Základné podmienky pre udelenie príspevku:

 • evidovať zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 Zákonníka práce;
 • vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku;
 • splniť záväzok, že dva mesiac po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok:
  • neskočí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami, alebo
  • neurobí právny úkon, ktorým by (v budúcnosti) skončil pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami;
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.03.2020;

Osobitné kritéria

Žiadateľ musí okrem základných podmienok pre udelenie príspevku zároveň preukázať, že:

 • má splnené daňové a odvodové povinnosti;
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v posledných dvoch rokoch pred podaním žiadosti;
 • nemá voči poskytovateľovi príspevku splatné finančné záväzky;
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 1. Podpora zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase mimoriadnej situácie poklesli tržby

Právne nárokovateľná podpora štátu formou príspevku na mzdu zamestnancov alebo príjem SZČO.

Oprávnený žiadateľ:

 1. zamestnávateľ, ktorého prevádzka nebola mimoriadnymi opatreniami uzatvorená, ale napriek poklesu tržieb udrží pracovné miesta;
 2. SZČO, ktorá je zamestnávateľov a ktorá má zároveň v čase mimoriadnej situácie pokles tržby na základe prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ale ktorá napriek tomu udrží pracovné miesta;
 3. SZČO, ktorá má v čase mimoriadnej situácie pokles tržby na základe prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti; nevzťahuje sa na SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer;

Výška príspevku

Príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO, sa stanovuje nasledovne:

pokles tržieb marec 2020 apríl 2020 a ďalšie mesiace
≥ 20 % 90,- EUR 180,- EUR
≥ 40 % 150,- EUR 300,- EUR
≥ 60 % 210,- EUR 420,- EUR
≥ 80 % 270,- EUR 540,- EUR

Výška poklesu tržieb sa dokladuje v porovnaní:

 1. s rovnakým obdobím v roku 2019, alebo
 2. s priemerom za rok 2019, alebo
 3. s obdobím februára 2020, pokiaľ žiadateľ neprevádzkoval činnosť v predchádzajúcich obdobiach (písm. a) alebo b)).

Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa je 200.000,- EUR.

Základné podmienky pre udelenie príspevku žiadateľom A.  a B.:

 • mať v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu reálny pokles tržieb, minimálne však vo výške 20 %;
 • vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku;
 • splniť záväzok, že dva mesiac po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok:
  • neskočí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami, alebo
  • neurobí právny úkon, ktorým by (v budúcnosti) skončil pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami;
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.03.2020;

Základné podmienky pre udelenie príspevku žiadateľom C.:

 • mať v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu reálny pokles tržieb, minimálne však vo výške 20 %;

Osobitné kritéria

Žiadateľ musí okrem základných podmienok pre udelenie príspevku zároveň preukázať, že:

 • má splnené daňové a odvodové povinnosti;
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v posledných dvoch rokoch pred podaním žiadosti;
 • nemá voči poskytovateľovi príspevku splatné finančné záväzky;
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;

SPOLOČNÁ ÚPRAVA

Žiadateľ o príspevok nemôže byť k 31.12.2019 tzv. podnikom v ťažkostiach, za ktorý možno predovšetkým považovať obchodnú spoločnosť, ktorá v dôsledku akumulovaných strát prišla o viac ako o polovicu jej upísaného základného imania.

Splnenie základných podmienok a osobitných kritérií preukazuje žiadateľ formu Čestného vyhlásenia, ktoré bude predmetom následných kontrol príslušným orgánom verejnej moci.

O príspevok možno požiadať len za tzv.  oprávnené obdobie, ktorým je obdobie od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca v ktorom bude zrušené rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok;

Oba príspevky bude na základe žiadosti a preukázaní splnených podmienok poskytovať a vyplácať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je oprávnené určiť aj iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre vyplatenie príspevku.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800.000,- EUR na obdobie celkovej realizácie projektu.

ZÁVER (AKTUALIZOAVNÉ K 02.04.2020)

Vyššie prezentované opatrenia majú aktuálne ešte len podobu vládneho návrhu podmienok (základných kritérií), ktoré budú podrobnejšie vymedzené v schválenom projekte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Súvisiace články