Zdielať článok


Facebook Linkedin
Elektronické schránky – fungovanie, povinnosti

Od 01.07.2017 je v zmysle zákona o E-government povinná aktivácia elektronických schránok pre všetky obchodné spoločnosti zapísané v OR SR.  Elektronická schránka slúži na komunikáciu s orgánmi verejnej moci, ku ktorými možno zaradiť štátne orgány, súdy, exekútorské úrady verejnoprávne inštitúcie.

K tejto téme sme pripravili video-školenie (článok pokračuje pod videom):

https://www.youtube.com/watch?v=7PX84EECO-0&t=2s

Obsah video-školenia:

  • 00:34 Čo to je elektronická schránka a na čo nám slúži?
  • 01:50 Zriadenie elektronickej schránky a aktivácia – čo to znamená? 02:37 Ako sa možno dostať do elektronickej schránky?
  • 03:50 Povinnosti v súvislosti s používaním elektronickej schránky a pokuty
  • 05:15 Ako často je potrebné kontrolovať elektronickú schránku
  • 06:25 Čo v prípade menších technických zručností alebo obmedzenia prístupu do schránky?
  • 07:50 Zrušenie elektronickej schránky a deaktivácia
  • 01:50 Zriadenie elektronickej schránky a aktivácia – čo to znamená? 02:37 Ako sa možno dostať do elektronickej schránky?
  • 03:50 Povinnosti v súvislosti s používaním elektronickej schránky a pokuty
  • 05:15 Ako často je potrebné kontrolovať elektronickú schránku 06:25 Čo v prípade menších technických zručností alebo obmedzenia prístupu do schránky?
  • 07:50 Zrušenie elektronickej schránky a deaktivácia

Ak je majiteľ e-schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach (napr. fyzická osoba je zároveň podnikateľom a pod.), zriaďuje sa mu e-schránka pre každé z týchto právnych postavení.

Je potrebné rozlišovať okamih zriadenia a okamih aktivácie elektronickej schránky. O aktiváciu elektronickej schránky môže požiadať aj bežný občan dovŕšením 18 rokov.

Novozaloženej firme sa elektronická schránka zriadi automaticky, avšak o aktiváciu musí požiadať.

E-government – problémy v praxi

Časté problémy v praxi tvoria situácie, kedy nie je prístup do elektronickej schránky možný z dôvodu nesprávne uvedených a zapísaných údajov v obchodnom registri, resp. zle zapísanom rodnom čísle. Tým, že zriaďovateľ vychádzal z nesprávne poskytnutých údajov, taká osoba nemá prístup do elektronickej schránky.

Vstup do elektronickej schránky je možný prostredníctvom elektronického prístupu na Ústredný portál verejnej správy – slovensko.sk.

Pre prihlásenie a vstup do elektronickej schránky je potrebné vlastniť občiansky preukaz s čipom (eID karta), ktorý musí mať aktivovanú Online eID funkciu – bezpečnostný osobný kód (BOK). Nevyhnutnosťou je čítačka kariet, nainštalovaný príslušný softvér – aplikácia eID klient, ktoré nájdete v časti „Na stiahnutie“.

Sankcie za samotné nepoužívanie elektronickej schránky priamo nehrozia, avšak užívateľ elektornickej schránky sa vystavuje riziku, že do schránky mu bude doručený úradný dokument – rozhodnutie súdu alebo iného orgánu a v zákonnej lehote voči nemu nepodá opravný prostriedok, resp. si nesplní povinnosť vyplývajúcu z právoplatného rozhodnutia, čo môže viesť k exekúcii.

Od 01.06.2020 je povinná aktivácia elektronických schránok na doručovanie automaticky zo zákona o e-government tých právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR (napr. občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov, organizácie s medzinárodným prvkom a pod.).

Elektronickú schránku sa odporúča kontrolovať aspoň raz týždenne, alebo pre starších podnikateľov, ktorý nemajú zručnosti alebo technické vybavenie sa odporúča poveriť osobu na spracovanie elektronickej schránky. Žiadosť o udelenie prístupu do elektronickej schránky sa môže poslať listom – vyplnením príslušného tlačiva, ktoré je v sekcii „tlačivá“.

Elektronická schránka spolu s obsahom bude zrušená iba v prípade smrti užívateľa, zániku právnickej osoby, a to po uplynutí 3 rokov odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvie zriaďovateľ z príslušného referenčného registra.

O deaktiváciu elektronickej schránky možno požiadať aj listinne, tlačivo je v sekcii „tlačivá“, alebo prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorá je dostupná priamo v elektronickej schránke v sekcii „Nastavenia“ v časti „Informácie o schránke“. Pri položke „Stav schránky“ je možnosť „Deaktivovať schránku“.

Viac informácií sme priniesli aj v ďalšom článku o elektronickej schránke. V prípade, ak potrebujete pomôcť s elektronickými schránkami a e-government, naša advokátska kancelária je Vám k dispozícii.

 

Súvisiace články